Danh mục các Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 (cập nhập các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 15 ngày 28-29/12/2015)

24/07/2015 16:00

Để phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng Nghị quyết của HĐND huyện, Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Ba Chẽ liên tục cập nhập các Nghị quyết được ban hành mới nhất của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Danh mục các Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XVIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016). Để tải các Nghị quyết về máy tính, chọn Nghị quyết cần tải: 

+ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc Xác nhận tư cách đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 02/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu Ủy viên thường trực HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu Thư ký kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu Chủ tịch UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu thành viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

+ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

+ Nghị quyết số 13/NQ-HĐND về việc Xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2010 - 2020. 

+ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2011. 

+ Nghị quyết số 15/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh chương trình hoạt động giám sát năm 2011 của HĐND huyện. 

+ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc Nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2012. 

+ Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu miễn nhiệm thành viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc Xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc Chương trình hoạt động toàn khóa của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc Ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc Ban hành một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

+ Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về việc Chương trình giám sát năm 2012 của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND về việc Xác nhận cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về việc Quy chuẩn quyết toán ngân sách huyện Ba Chẽ năm 2010. 

+ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND về việc Phân bổ thu - chi ngân sách nhà nước huyện Ba Chẽ năm 2012. 

+ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND về việc Thông qua một số cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2012 - 2015. 

+ Nghị quyết số 27/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2011 - 2015. 

+ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về việc Các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2011 - 2015. 

+ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND về việc Thông qua chính sách động viên, khuyến khích hộ thoát nghèo bền vững trên địa bàn huyện, giai đoạn 2012 - 2015. 

+ Nghị quyết số 30/NQ-HĐND về việc Thông qua chính sách hỗ trợ kinh phí xây dựng cổng nghĩa trang nhân dân và hỗ trợ mai táng trong nghĩa trang nhân dân trên địa bàn huyện, giai đoạn 2012 - 2015. 

+ Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc Nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 

+ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND về việc Phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán thu chi ngân sách địa phương năm 2011. 

+ Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về việc Dự toán ngân sách địa phương năm 2013 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2013; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013; bổ sung, sửa đổi cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2013. 

+ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND về việc Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2013. 

+ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND về việc Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và giá trị di tích, danh thắng huyện Ba Chẽ giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. 

+ Nghị quyết số 35a/NQ-HĐND về việc Các nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2013.

+ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND về việc Điều chỉnh bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết 26/2011 của HĐND huyện khóa XVIII về thông qua một số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất Nông - Lâm - Ngư nghiệp huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2012 - 2015.  

+ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của huyện Ba Chẽ 

+ Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

+ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về việc thông qua Đề án: Giáo đất, giao rừng đối với diện tích do UBND cấp xã đang quản lý cho các hộ gia đình và cộng đồng dân cư thôn, khu phố trên địa bàn huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2013 - 2015.

+ Nghị quyết số 40/NQ-HĐND về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 

+ Nghị quyết số 41/NQ-HĐND về việc cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện, miễn nhiệm Phó trưởng Ban KT-XH HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016 

+ Nghị quyết số 42/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung thành viên Ban KT-XH HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 43/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Trưởng ban KT-XH HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND về việc miễn nhiệm ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 45/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 46/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND huyện bầu.

+ Nghị quyết số 47/NQ-HĐND về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014 của HĐND huyện. 

+ Nghị quyết số 48/NQ-HĐND về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2014. 

+ Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về việc cho thôi đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2014. 

+ Nghị quyết số 50/NQ-HĐND về phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014; bổ sung, sửa đổi cơ chế điều hòa ngân sách năm 2014.

+ Nghị quyết số 51/NQ-HĐND về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và thu chi ngân sách địa phương năm 2012. 

+ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 

+ Nghị quyết số 53/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014. 

+ Nghị quyết số 54/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2014.

+ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 24/10/2014 về việc cho thôi đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 

+ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 24/10/2014 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

+ Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 24/10/2014 về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 39/2013/NQ-HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

+ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu. 

+ Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

+ Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016. 

+ Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2015. 

+ Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 về chương trình xây dựng Nghị quyết của HĐND huyện năm 2015. 

+ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 về quy hoạch phát triển nhân lực huyện Ba Chẽ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

+ Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 về việc thông qua Quy hoạch bảo vệ môi trường huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

+ Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2013. 

+ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 về phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã và kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015; bổ sung, sửa đổi cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2015. 

+ Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 

+ Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 06/02/2015 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

+ Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 06/02/2015 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.  

+ Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 22/6/2015 về việc xác nhận kết quả bầu cử miễn nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Kinh tế - XH HĐND huyện Ba Chẽ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

+ Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 22/6/2015 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên thường trực HĐND huyện Ba Chẽ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

+ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 24/7/2015 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 HĐND huyện Ba Chẽ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

+ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 24/7/2015 về việc thông qua Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020.

+ Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 24/7/2015 về thông qua một số cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp chủ lực huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2015 - 2016.

+ Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 24/7/2015 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2015. 

+ Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

+ Nghị quyết số 77/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 về phương án phân bổ ngân sách cấp huyện, xã năm 2016; bổ sung, sửa đổi cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2016

+ Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014.

+ Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 về chương trình xây dựng nghị quyết của HĐND huyện năm 2016.

+ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 29/12/2015 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2016.

Thanh Sơn


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 626
Đã truy cập: 3612897