Đảng bộ Công an huyện: Học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

10/07/2017 11:00
Ngày 10/7, Đảng bộ Công an huyện tổ chức hội nghị Học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho toàn thể cán bộ, đảng viên và chiến sĩ toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã được đồng chí Lê Xuân Mùi - Uỷ viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước. Trong đó nhấn mạnh:

Xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược là khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, quản trị theo chuẩn mực quốc tế, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu qủa các nguồn lực xã hội, bảo toàn, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội.

Đồng chí Lê Xuân Mùi - Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung.

Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh theo cơ chế thị trường là một yêu cầu khách quan, vừa cấp thiết, vừa lâu dài trong quá trình hoàn thiện thể chế, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta; là một phương sách quan trọng để giải phóng sức sản xuất; huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa dạng với tốc độ tăng trưởng cao cả về số lượng, quy mô, chất lượng và tỉ trọng đóng góp trong GDP.

Ngay sau hội nghị này, đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Công an huyện sẽ thực hiện viết bài thu hoạch; đồng thời xây dựng chương trình hành động để thực hiện nghị quyết một cách có hiệu quả./.

Thùy Loan/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1890
Đã truy cập: 2360895