Huyện ủy Ba Chẽ: Đồng bộ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

12/08/2017 09:00
Đảng bộ huyện Ba Chẽ hiện có 1.824 đảng viên sinh hoạt tại 29 đảng bộ, chi bộ cơ sở và 138 chi bộ trực thuộc Đảng uỷ. Thời gian qua, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng được huyện đặc biệt chú trọng triển khai, đảm bảo sự thống nhất, trọng tâm, trọng điểm. Qua đó, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên.

Ngay từ đầu năm 2017, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ đã tham mưu cho Huyện uỷ xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm theo hướng đồng bộ, trong đó thống nhất nội dung, chương trình và phân công rõ trách nhiệm từng tổ chức, đơn vị đối với từng nội dung cụ thể, bảo đảm tránh chồng chéo, trùng lắp. Cụ thể, cấp uỷ huyện thực hiện kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW (ngày 4-11-2013) Hội nghị T.Ư 8 (khoá XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TU (ngày 29-12-2015) của BTV Tỉnh uỷ về nâng cao chất lượng quản trị hành chính công trên địa bàn huyện Ba Chẽ đối với đảng bộ các xã, thị trấn, Trung tâm Hành chính công huyện. Thường trực HĐND huyện tổ chức giám sát chuyên đề về thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc và giá trị di tích, danh thắng huyện Ba Chẽ, giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020. Tiểu ban Kiểm tra, giám sát Khối MTTQ và các đoàn thể huyện thực hiện kiểm tra việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động, việc thực hiện Điều lệ của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội... Cùng với đó, 6 tháng đầu năm nay, UBKT Huyện uỷ đã thực hiện 4 cuộc kiểm tra liên quan đến: Tài chính văn phòng cấp uỷ huyện niên độ 2016; việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 6 chi, đảng bộ cơ sở; thi hành kỷ luật trong Đảng đối với 5 chi, đảng bộ cơ sở; thu, chi trích nộp đảng phí, quản lý, sử dụng ngân sách Đảng đối với 6 chi, đảng bộ cơ sở...

Thực hiện sự lãnh đạo của cấp uỷ huyện, UBKT Huyện uỷ đã  tiến hành kiểm tra 3 đảng viên có dấu hiệu vi phạm. Qua đó đã chỉ rõ khuyết điểm, sai phạm của đảng viên liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ với tư cách là người đứng đầu; việc thực hiện quy chế làm việc cơ quan, đơn vị; phân công nhiệm vụ, đôn đốc kiểm tra việc chấp hành nhiệm vụ... Đồng thời, yêu cầu đảng uỷ cơ sở nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong công tác cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, UBKT Huyện uỷ tiến hành kiểm tra 2 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra 6 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ về việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra cho thấy, cấp uỷ cơ sở đã tổ chức triển khai quán triệt các văn bản của Đảng liên quan công tác kiểm tra, giám sát đến 100% tổ chức đảng, đảng viên và triển khai tốt công tác kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng; chủ động xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm của cấp uỷ. UBKT đảng uỷ cơ sở đều chủ động tham mưu cấp uỷ xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát, xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra của UBKT đảng uỷ; đồng thời tham mưu giúp cấp uỷ cơ sở hướng dẫn, chuyển đơn và đôn đốc việc giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại... Bên cạnh đó, công tác giám sát được tập trung, trong đó giám sát việc thực hiện chủ đề công tác năm 2017 của tỉnh về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh”; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW... Sau mỗi buổi kiểm tra, giám sát tại cơ sở đều có trao đổi tình hình, những kiến nghị về vấn đề còn hạn chế, cần quan tâm, chấn chỉnh, qua đó giúp cơ sở, đảng viên kịp thời khắc phục.

Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, Huyện uỷ Ba Chẽ tiếp tục lãnh đạo các đảng uỷ cơ sở, UBKT Huyện uỷ nêu cao vai trò, trách nhiệm ban hành và tổ chức triển khai các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn, quy trình, kết luận sau kiểm tra gắn với thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của đảng. Hằng năm, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương và chủ đề công tác năm... Mới đây, UBKT Huyện uỷ tổ chức hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát cho một số đảng bộ cơ sở. Tham gia hội thảo, các đại biểu đã trao đổi nhiều giải pháp, kinh nghiệm nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng./.

Báo Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 950
Đã truy cập: 2780517