Ban Thường vụ Huyện uỷ thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

17/11/2017 15:00
Ngày 17/11, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; đồng thời bàn, cho ý kiến và thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong năm 2017, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, BCH Đảng bộ Tỉnh; thực hiện xuyên suốt chủ đề công tác năm “ Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trên tinh thần thần đoàn kết, thống nhất; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể có nhiều đổi mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. 

Tập trung chỉ đạo và tổ chức hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy về việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng 74/74 thôn, khu phố. Triển khai hiệu quả công tác Tổ chức cán bộ; công tác Dân vận; công tác Kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Trong năm đã kết nạp 116 đảng viên mới, đạt 105,5% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ  là 1.899 đồng chí. MTTQ và các đoàn thể chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt triển khai các nghị quyết của Đảng, tăng cường cung cấp thông tin và nắm diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân; tích cực tham gia thực hiện các  phong trào thi yêu nước, đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách địa bàn ước đạt trên 24 tỷ đồng, đạt 117,2% so với kế hoạch tỉnh giao; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 2.184,7ha, đạt 102,8%, bằng 101,7% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.502ha đạt 101,1% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135, chương trình giảm nghèo được triển khai tích cực; hoàn thành mục tiêu đưa xã Thanh Lâm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn và xã Lương Mông trở thành xã nông thôn mới; trong năm huyện đã giảm được 363 hộ nghèo. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đô thị quản lý tài nguyên và công tác xúc tiến đầu tư được triển khai tích cực; công tác cải cách hành chính được tăng cường. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát là: Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Duy trì ổn định phát triển kinh tế- xã hội; tận dụng thời cơ, phát huy tối đa sức mạnh nội lực, lợi thế sẵn có và huy động tốt các nguồn lực cho phát triển sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng; triển khai có hiệu quả chương trình 135 gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh xúc tiến và thu hút đầu tư vào địa bàn huyện; kết hợp hài hòa giữa đầu tư phát triển kinh tế gắn với bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu như: Toàn Đảng bộ có trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 80% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp thêm 80 đảng viên mới; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 85% trở lên. Phấn đấu giá trị gia tăng các ngành kinh tế tăng bình quân 15% so với ước thực hiện năm 2017. Tổng sản lượng lương thực đạt 6.310 tấn; trồng rừng đạt 3.000ha. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 27 tỷ đồng; phấn đấu xã Thanh Lâm đạt chuẩn NTM; 02 xã hoàn thành chương trình 135 ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Có thêm 01 trường học đạt chuẩn Quốc gia; đạt thêm 10 thôn, khu phố văn hóa; giải quyết việc làm mới cho 500 lao động; đào tạo nghề lao động nông thôn cho 180 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,3%; tỷ lệ độ che phủ rừng duy trì mức 70,5%; tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom, xử lý ban đầu đạt 99%; tỷ lệ số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92,1%; tỷ lệ hộ dân trên địa bàn thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 98,6%.

Hội nghị cũng tập trung cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách năm 2017, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp huyện, giai đoạn 2016-2020 (2018-2020); thông qua báo cáo kết quả 01 năm thực hiện Đề án 196 về nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Tỉnh; Chương trình công tác Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2018; chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX; công tác tổ chức cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4674
Đã truy cập: 2068491