Hội nghị lần thứ 21 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV

20/11/2017 17:00
Ngày 20/11, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 21 đánh giá kết công tác năm 2017; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018; Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị; Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2017, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh; thực hiện xuyên suốt chủ đề công tác năm “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh” trên tinh thần thần đoàn kết, thống nhất; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể có nhiều đổi mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 5 (khóa XI) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Đề án 25 về “Đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”. Tập trung chỉ đạo và tổ chức hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 28/12/2016 của Tỉnh ủy về việc nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng 74/74 thôn, khu phố. Triển khai hiệu quả công tác Tổ chức cán bộ; công tác Dân vận; công tác Kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng. Trong năm đã kết nạp 116 đảng viên mới, đạt 105,5% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 1.899 đồng chí. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung hoạt động và phương thức vận động quần chúng nhân dân; tích cực tham gia thực hiện các  phong trào thi yêu nước, đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng nông thôn mới của địa phương.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách địa bàn đạt trên 24 tỷ đồng, đạt 117,2% so với kế hoạch tỉnh giao; tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 2.184,7ha, đạt 102,8%, bằng 101,7% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 3.502ha đạt 101,1% kế hoạch. Chương trình xây dựng nông thôn mới; chương trình 135, chương trình giảm nghèo được triển khai tích cực, hiệu quả; hoàn thành mục tiêu đưa xã Thanh Lâm thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn và xã Lương Mông về đích nông thôn mới; trong năm huyện đã giảm được 363 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 25,91% xuống còn 20,11%. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đô thị quản lý tài nguyên và công tác xúc tiến đầu tư được triển khai tích cực; công tác cải cách hành chính được tăng cường. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được chú trọng; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, giữ vững.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy phát biểu kết luận hội nghị. 

Năm 2018, huyện Ba Chẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu như: Toàn Đảng bộ có trên 50% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh; 80% trở lên đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ; kết nạp thêm 80 đảng viên mới; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 85% trở lên. Phấn đấu giá trị gia tăng các ngành kinh tế tăng bình quân 15% so với ước thực hiện năm 2017. Tổng sản lượng lương thực đạt 6.310 tấn; trồng rừng đạt 3.000ha. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 27 tỷ đồng; phấn đấu xã Thanh Lâm đạt chuẩn NTM; 02 xã hoàn thành chương trình 135 ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. có thêm 01 trường học đạt chuẩn quốc gia; đạt thêm 10 thôn, khu phố văn hóa; giải quyết việc làm mới cho 500 lao động; đào tạo nghề lao động nông thôn cho 180 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 12,3%; tỷ lệ độ che phủ rừng duy trì mức 70,5%; tỷ lệ chất thải đô thị được thu gom, xử lý ban đầu đạt 99,0%; tỷ lệ số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 92,1%; tỷ lệ hộ dân trên địa bàn thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 98,6%. 

Hội nghị cũng tập trung cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện kết quả thu, chi ngân sách năm 2017; kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp huyện, giai đoạn 2016-2020 (2018-2020); đánh giá kết quả 01 năm thực hiện Đề án 196 về nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành chương trình 135 giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn Tỉnh; Chương trình công tác Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2018; chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa XIX và một số nhiệm vụ trọng tâm khác. 

Ban Chủ tọa điều hành hội nghị. 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của huyện Ba Chẽ trong năm 2017, nhất là các chỉ tiêu kinh tế- xã hội tăng cao so với cùng kỳ. Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh yêu cầu huyện Ba Chẽ cần quan tâm rà soát lại toàn bộ đề án, chương trình hành động huyện đã xây dựng. Chú trọng các đề án phát triển sản xuất, đảm bảo giữ vững thương sản phẩm chủ lực địa phương (sản phẩm Ba kích tím; Trà hoa vàng, …); phát triển vùng dược liệu gắn với phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng đất, và đất rừng; chú trọng việc bảo vệ rừng phòng hộ, rừng đầu nguồn, rừng đặc dụng, đảm bảo nguồn sinh thủy phục vụ sinh hoạt và tưới tiêu; quan tâm vận động nhân dân đẩy mạnh phát triển sản xuất. Về 3 đột phá chiến lược, Huyện cần chú trọng công tác cải cách hành chính, thực hiện hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công cấp huyện bộ phận tiếp nhận và trả kết hiện đại tại các xã, thị. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng công trình phục vụ dân sinh. Thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nông thôn gắn với tình hình thực tiễn của địa phương. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Đảm bảo quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu Hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; chủ động định hướng dư luận xã hội; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực hiệu quả. Tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; đề cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm ng­ười đứng đầu trong thực thi công vụ. 

Quang cảnh hội nghị. 

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu Đảng bộ các cơ sở tiếp tục chỉ đạo triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Tỉnh bằng những giải pháp cụ thể. Chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến, cơ giới hóa để nâng cao năng suất chất lượng nông sản, tăng hiệu quả sản xuất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện tốt đề án phát triển rừng bền vững; đề án thuê đất; thực hiện các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng. Tập trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 135, Chương trình nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nhân dân, phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững. Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách kêu gọi các nhà đầu tư, có kinh nghiệm, tiềm lực tham gia đầu tư, khai thác các lĩnh vực, đồng thời phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có tiềm năng, lợi thế của huyện như: Trồng và chế biến dược liệu; dịch vụ sản xuất, cung ứng giống nông nghiệp; các dịch vụ phát triển sản phẩm OCOP như: Ba kích, Trà hoa vàng, Măng mai, Mía tím, Mật ong... tăng cường, thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách địa bàn; công tác cải cách hành chính, chú trọng công tác an sinh xã hội. Tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình địa bàn, kịp thời nắm bắt những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở, tâm tư nguyện vọng, tư tưởng, đời sống của nhân dân. Tập trung chỉ đạo hoàn thành, tổng kết, đánh giá tình các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai kế hoạch năm 2018. Chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp HĐND huyện cuối năm; giữ vững tình hình an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3678
Đã truy cập: 2077759