Đảng bộ huyện Ba Chẽ: Quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09 và Nghị quyết số 10 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV

05/02/2018 15:00

Ngày 05/02,  Đảng bộ huyện Ba Chẽ tham gia hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18/12/2017 về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua Hội nghị trực tuyến. 

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Huyện ủy Ba Chẽ có đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đỗ Ngọc Nam - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV; Báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó bí thư các chi, đảng bộ cơ sở; các đồng chí Trưởng, Phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Đây là lần đầu tiên, Đảng bộ 08 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được tham gia học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết thông qua đường truyền trực tuyến. Thành phần dự hội nghị tại điểm cầu các xã, thị trấn gồm: Đảng ủy - HĐND - UBND; cán bộ, công chức xã; cán bộ bán chuyên trách; Bí thư, Phó Bí thư chi bộ; Trưởng ban công tác Mặt trận; các Đoàn thể; công an viên, thôn đội trưởng… các thôn, khu phố.

Hội nghị đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Đọc - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh quán triệt nội dung trọng tâm Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 08/12/2017 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Theo đó tỉnh Quảng Ninh xác định chủ đề công tác năm 2018 là “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”, nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến căn bản về nhận thức và hành động góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 và của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chỉ rõ các chỉ tiêu được đặt ra trong Nghị quyết số 09, trong đó, đặc biệt chú ý đến chỉ tiêu thu ngân sách, thu nội địa tăng 10% so với số thực hiện năm 2017; thu xuất nhập khẩu đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương giao. 

Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nhấn mạnh 18 giải pháp quan trọng. Đó là, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, thông tin tuyên truyền; chú trọng công tác tổ chức, cán bộ; thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) gắn với tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy; đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; nâng cao hiệu quả hoạt động chính quyền; nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận của hệ thống chính trị; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; thực hiện có hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách giai đoạn 2016-2020; tiếp tục nâng cao rõ rệt tỷ trọng, chất lượng dịch vụ; đẩy nhanh tiến độ và chất lượng tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với đó, tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch, tài nguyên; phát triển khoa học công nghệ; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; khuyến khích và tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; tăng cường công tác  bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân; xây dựng đô thị văn minh; xây dựng và phát triển Khu hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn; tập trung thực hiện chủ đề công tác năm; bảo đảm quốc phòng, an ninh; công tác cải cách tư pháp, phòng chống tham nhũng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. 

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 09 đối với sự phát triển chung của tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên nghiêm túc quán triệt, học tập và cụ thể hóa triển khai Nghị quyết vào thực tế nhiệm vụ của mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương. 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 18-12-2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới. Theo đó, mục tiêu chung của Nghị quyết nhằm làm cho mọi cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nguy cơ đe dọa trực tiếp đến uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ; nhận diện đúng những biểu hiện và đề ra các giải pháp phù hợp để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả tình trạng suy thái về tư tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những  biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đồng thời, bồi dưỡng, nâng cao lý tưởng cách mạng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự tiên phong, gương mẫu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào công cuộc đổi mới xây dựng quê hương, đất nước… 

Nghị quyết đặt ra 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, bao gồm: tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu công tác tư tưởng; đổi mới mạnh mẽ công tác nghiên cứu, giáo dục lý luận chính trị, lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ; chấn chỉnh việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị và rèn luyện, tu dưỡng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tác phong, lối sống trong cán bộ, đảng viên; tăng cường quản lý, chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí; phát huy có hiệu quả các loại hình, phương tiện tuyên truyền, tạo sự lan tỏa các chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền… 

Đồng chí Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý, bên cạnh các nhóm giải pháp đề ra, Tỉnh ủy đã ban hành các quy chế, quy định thực hiện Nghị quyết. Sau hội nghị này, căn cứ vào đặc điểm tình hình cụ thể, các ngành, địa phương trong tỉnh bám sát nội dung nghị quyết, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp và triển khai đạt hiệu quả thiết thực Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, tạo sức lan toản trong toàn hệ thống chính trị./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3614
Đã truy cập: 2077695