Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX

09/06/2018 09:53

Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX (sẽ được diễn ra vào ngày 18/7/2018), Cổng thông tin điện tử thành phần huyện Ba Chẽ cập nhập danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải các tài liệu về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

 
STT Nội dung

Cơ quan, 
đơn vị chuẩn bị

Tải về
1  Thông báo số 12/TB-HĐND ngày 08/6/2018 về dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  Thường trực HĐND huyện    
2  Công văn số 09/HĐND-VP ngày 08/6/2018 về việc tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX.
3  Công văn số 10/HĐND-VP ngày 08/6/2018 về việc đăng ký phát biểu; chất vấn, trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XIX (kèm theo mẫu báo cáo tổng hợp).

 

4  Báo cáo số 11/BC-HĐND ngày 18/6/2018 về việc giám sát công tác quản lý, quy chế quản lý các công trình hạ tầng sau đầu tư từ năm 2016 đến 30/6/2018 trên địa bàn các xã, thị trấn.  
5  Báo cáo số 12/BC-HĐND ngày 18/6/2018 về việc giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 của HĐND huyện về Đề án thuê rừng gắn liền với thuê đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng trồng nhận bàn giao từ Công ty TNHH1TV Lâm nghiệp Ba Chẽ về huyện quản lý.  
6  Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 22/6/2018 về tình hình, kết quả công tác của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
7  Giấy triệu tập số 12/GTT-HĐND ngày 27/6/2018 về việc triệu tập Kỳ họp thứ 8 (Kỳ họp thường lệ giữa năm) của HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
8  Báo cáo số 14/BC-HĐND ngày 05/7/2018 về kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
9  Báo cáo số 15/BC-HĐND ngày 05/7/2018 về kết quả hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
10

Báo cáo số 16/BC-HĐND ngày 18/7/2018 về thẩm tra điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ba Chẽ; Dự thảo nghị quyết của HĐND huyện về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ba Chẽ.

11 Báo cáo số 17/BC-HĐND ngày 18/7/2018 về thẩm tra tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.
12 Báo cáo số 18/BC-HĐND ngày 18/7/2018 về thẩm tra quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, Quyết toàn chi ngân sách địa phương năm 2017.
13 Báo cáo số 20/BC-HĐND ngày 11/7/2018 về thẩm tra  tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của UBND huyện (lĩnh vực Pháp chế); Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân.
14 Tờ trình số 01/TTr-HĐND ngày 16/7/2018 về chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện.
15 Tờ trình số 02/TTr-HĐND ngày 16/7/2018 về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 22/5/2013 của HĐND huyện khoá XVIII.
16    
17  Báo cáo số 217/BC-UBND ngày 15/6/2018 về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX. UBND huyện  
18 Báo cáo 256/BC-UBND ngày 02/7/2018 về thuyết minh quyết toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2017.
19   Báo cáo 258/BC-UBND ngày 02/7/2018 về tình hình KT-XH và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.
20  Tờ trình số 33/TTr-UBND ngày 02/7/2018 về đề nghị phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018.
21  Báo cáo 277/BC-UBND ngày 13/7/2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ba Chẽ. 
22  Báo cáo 282/BC-UBND ngày 16/7/2018 về kết quả trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8 của đại biểu HĐND huyện khoá XIX.
23  Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 12/7/2018 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ba Chẽ.
24  Tờ trình số 39/TTr-UBND ngày 16/7/2018 về đề nghị miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
25  Tờ trình số 40/TTr-UBND ngày 16/7/2018 về việc giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.
 26  Báo cáo số 118/BC-MTTQ ngày 10/7/2018 về công tác tham gia xây dựng chính quyền của Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Chẽ 6 tháng đầu năm 2018.  Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Chẽ
27  Báo cáo số 25/BC-TA ngày 05/7/2018 về công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ cuối năm 2018 của Toà án nhân dân huyện Ba Chẽ. Toà án nhân dân huyện Ba Chẽ
28  Báo cáo số 125/BC-VKS ngày 05/7/2018 về công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ. Viện kiểm sát nhân dân huyện Ba Chẽ
       
       

 

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 879
Đã truy cập: 5683643