Danh mục các Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (cập nhật các Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 19 ngày 25/3/2021)

26/03/2021 10:00

Để phục vụ nhu cầu tra cứu nhanh chóng Nghị quyết của HĐND huyện, Cổng TTĐT thành phần huyện Ba Chẽ liên tục cập nhật các Nghị quyết được ban hành mới nhất của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Danh mục Nghị quyết của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX. Để tải về máy tính, chọn Nghị quyết cần tải: 

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 01/7/2016 về việc thành lập các Tổ đại biểu và chỉ định Tổ trưởng, tổ phó các tổ đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐND ngày 01/7/2016 về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội và Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng Ban Kinh tế - XH và Ban Pháp chế HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 24/6/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 về nhiệm vụ pháp triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2016.

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 về việc thông qua đề nghị phân loại đơn vị hành chính cấp huyện huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 01/8/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung chương trình giám sát năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện.

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 08/11/2016 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/11/2016 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

- Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2017; kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2017 và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2017.

- Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2015.

- Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về việc thông qua Đề án nhiệm vụ và giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về Ban hành quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về việc ban hành nội dung Kỳ họp HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2017.

- Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về Thông qua Đề án bảo vệ và phát triển rừng bền vững trên địa bàn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2017 - 2020.

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 23/12/2016 về Thông qua Đề án thuê rừng gắn liền với thuê đất lâm nghiệp đối với diện tích rừng trồng nhận bàn giao từ Công ty TNHH 1TV Lâm nghiệp Ba Chẽ về huyện quản lý.

- Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11/7/2016 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng cuối năm 2017.

- Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/7/2016 về việc thông qua danh mục sản phẩm nông nghiệp lợi thế của huyện Ba Chẽ giai đoạn 2017 - 2020, áp dụng theo Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND tỉnh Quảng Ninh.

- Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 11/7/2016 về thông qua việc mở rộng quy mô và bổ sung danh mục sản phẩm vào Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020.

- Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 11/7/2016 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2016.

Nghị quyết số 30/NQ-HĐND ngày 11/7/2016 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2018.

- Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ

- Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 6, HĐND huyện khoá XIX

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2018 của HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 - Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về xác nhận kết quả bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ hợp thứ 7, HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

 - Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về phương án phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2018; kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2018 và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2018.

Nghị quyết số 39/NQ-HĐND về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 40/NQ-HĐND ngày 22/12/2017 về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 41/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018.

- Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2017.

- Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 7, HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 46/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019.

- Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 về thành lập Đoàn giám sát việc triển khai Nghị quyết số 38/2013/NQ-HĐND ngày 22/5/2013 của HĐND huyện khoá XVIII về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghị quyết số 48/NQ-HĐND ngày 27/11/2018 về việc cho thôi làm đại biểu HĐND huyện, miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 27/11/2018 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 27/11/2018 về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 27/11/2018 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 27/11/2018 về việc thông qua Đề án xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bền vững trên địa bàn huyện Ba Chẽ giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

- Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

- Nghị quyết số 57/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

- Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc thông qua Đề án phát triển du lịch huyện Ba Chẽ giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc thông qua Đề án Phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn huyện giai đoạn 2019 - 2025.

- Nghị quyết số 61/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc thông qua Đề án bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến 2020, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về việc kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XIX; triển khai thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND huyện.

Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 64/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về việc cho thôi làm đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 67/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2018.

- Nghị quyết số 68/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2020.

- Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết 38/2013/NQ-HĐND ngày 22/5/2013 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII về Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân dân huyện.

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 74/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

- Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về bãi bỏ Nghị quyết số 63/2014/NQ-HĐND ngày 27/12/2014 của HĐND huyện về việc thông qua quy hoạch phát triển nhân lực huyện Ba Chẽ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

- Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về phương án phân bổ ngân sách huyện, xã và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2020.

- Nghị quyết số 77/2019/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020.

- Nghị quyết số 79/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 11/7/2017 và Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh ủy viên ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh ủy viên ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết số 83/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của Hội đồng nhân dân huyện.

 - Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 27/02/2020 về thành lập Đoàn giám sát công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng, hiệu quả các công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt tập trung và phân tán được đầu tư trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến tháng 6/2019.

- Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 27/02/2020 về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 87/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021.

- Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban, Phó trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 89/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức danh Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 27/5/2020 về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách huyện, xã và sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách năm 2020. 

- Nghị quyết số 92/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020.

- Nghị quyết số 93/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách trên địa bàn và quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2019.

- Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021.

- Nghị quyết số 95/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 97/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết số 98/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 100/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết số 101/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Uỷ viên UBND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết số 102/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Uỷ viên Uỷ ban nhân dân huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm vụ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 103/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc kết quả giám sát công tác duy tu bảo dưỡng, hiệu quả sử dụng các công trình thuỷ lợi, nước sinh hoạt tập trung và phân tán được đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến tháng 6 năm 2019.

- Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 về việc kết quả giám sát giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khoá XIX; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 19/12/2019 của HĐND huyện.

- Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 18/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 18/8/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2020 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 108/NQ-HĐND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 109/NQ-HĐND ngày 21/10/2020 về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2020 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 110/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về kế hoạch phát triển Kinh tế - xã hội huyện Ba Chẽ 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết số 111/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về thông qua danh mục dự án khởi công mới ưu tiên bố trí vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025.

- Nghị quyết số 112/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

- Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2021.

- Nghị quyết số 114/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021.

- Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về phê duyệt phương án phân bổ ngân sách huyện, xã và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021.

- Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về thông qua quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 của huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2021 của HĐND huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 118/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 15, HĐND huyện khoá XIX; việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND huyện Ba Chẽ.

- Nghị quyết số 119/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 18 HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

- Nghị quyết số 120/NQ-HĐND ngày 25/3/2021 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 115/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của Hội đồng nhân dân huyện về phương án phân bổ ngân sách huyện, xã và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021.

 

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Ba Chẽ đã tổ chức thành công 19 kỳ họp, trong đó có 10 kỳ họp thường lệ, 09 kỳ họp chuyên đề, tổng kết, các kỳ họp được tổ chức có nhiều đổi mới, đảm bảo công khai, dân chủ đúng quy định pháp luật; diễn biến của các kỳ họp được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử và truyền thanh trực tiếp đến tận 73/73 thôn, khu phố qua hệ thống phát thanh được cử tri và nhân dân đồng tình, ủng hộ đánh giá cao. Thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, HĐND huyện đã ban hành 120 nghị quyết về nhân sự, tổ chức, biên chế; kinh tế - xã hội; hoạt động giám sát, chất vấn và các lĩnh vực khác./.

Cổng TTĐT Ba ChẽTìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 483
Đã truy cập: 5705534