Tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX

01/12/2018 10:30

Để phục vụ nhu cầu tra cứu tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 10 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2018) HĐND huyện khóa XIX (được diễn ra vào ngày 20 - 21/12/2018), Cổng TTĐT huyện Ba Chẽ cập nhập danh mục các tài liệu liên quan đến Kỳ họp.

Danh mục tài liệu phục vụ Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện Ba Chẽ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Để tải về máy tính, chọn tài liệu cần tải:

TT Nội dung

CQ, ĐV chuẩn bị

Tải về
Thông báo số 26/TB-HĐND ngày 20/11/2018 về dự kiến thời gian, nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021. 

 

 Thường trực HĐND
huyện

 
Dự thảo Chương trình Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.   
 3

Nội dung liên quan đến lấy phiếu tín nhiệm:

(1) Tờ trình số 10/TTr-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện về danh sách những người được lấy phiếu tín nhiệm theo Nghị quyết số 85/2014/QH13 của Quốc hội.

(2) Tờ trình số 11/TTr-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện về danh sách Ban kiểm phiếu lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND huyện bầu.

 

 

4 Báo cáo kết quả hoạt động công tác của Thường trực HĐND huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.  
5 Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khoá XIX (kèm theo dự thảo Nghị quyết).  
6 Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 10, HĐND huyện khóa XIX.  
7 Tờ trình số 09/TTr-HĐND ngày 17/12/2018 của HĐND huyện về tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2019 của của HĐND huyện (kèm theo dự thảo Nghị quyết).
8 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu.  
9 Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện Ba Chẽ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.  
10 Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 05/12/2018 của UBND huyện về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (Kèm theo dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019).  Uỷ ban nhân dân huyện
11 Tờ trình số 98/TTr-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện về đánh giá kết quả thực hiện dự toán ngân sách 2018, phương án giao dự toán năm 2019; thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018, dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019; cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2019 (Kèm theo dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách huyện, xã năm 2019 và Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019).
12 Tờ trình đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020 (Kèm theo dự thảo Nghị quyết).  
13 Tờ trình số 96/TTr-UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt Đề án phát triển du lịch huyện Ba Chẽ giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Kèm theo dự thảo Nghị quyết).

14 Tờ trình về việc thông qua Đề án bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến 2020, định hướng đến năm 2030 (Kèm theo dự thảo Nghị quyết).  
15 Tờ trình số 100/TTr-UBND ngày 12/12/2018 của UBND huyện về việc thông qua Đề án Phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025. (Kèm theo dự thảo Nghị quyết).
16 Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa XIX.  
17 Báo cáo số 450/BC-UBND ngày 31/10/2018 của UBND huyện về công tác phòng, chống tham nhũng  năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.
18 Báo cáo công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019.  
19 Báo cáo số 198/TB-MTTQ ngày 12/12/2018 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Ủy ban MTTQ huyện
20 Báo cáo số 191/BC-VKS ngày 03/12/2018 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác kiểm sát năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Viện Kiểm sát nhân dân huyện
21 Báo cáo số 45/BC-TA ngày 05/12/2018 của Toà án nhân dân huyện về công tác xét xử năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Toà án nhân dân huyện
22 Báo cáo số 157/BC-CCTHADS ngày 06/12/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện về công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Chi cục Thi hành án huyện
23 Báo cáo số 39/BC-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND huyện về thẩm tra về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2019.

Ban Kinh tế - Xã hội,  HĐND huyện

24 Báo cáo số 41/BC-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND huyện về thẩm tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN năm 2018 và phương án giao dự toán ngân sách huyện, xã năm 2019; thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển năm 2018, dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2019.
25 Báo cáo số 40/BC-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND huyện về thẩm tra về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020.
26 Báo cáo số 43/BC-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND huyện về thẩm tra Đề án bảo tồn và phát triển một số loài cây dược liệu quý trên địa bàn huyện Ba Chẽ đến 2020, định hướng đến năm 2030.
27 Báo cáo số 42/BC-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND huyện về thẩm tra về Đề án Phát triển rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn huyện giai đoạn 2019-2025.
28 Báo cáo số 44/BC-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND huyện về thẩm tra Đề án phát triển du lịch huyện Ba Chẽ giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.
29 Báo cáo số 45/BC-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND huyện về hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
30

Báo cáo số 36/BC-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND huyện về thẩm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, phương hướng nhiệm vụ năm 2019 (lĩnh vực Pháp chế); Báo cáo công tác của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự năm 2018.

Ban Pháp chế, HĐND huyện 
 31

Báo cáo số 37/BC-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND huyện thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

32

Báo cáo số 38/BC-HĐND ngày 15/12/2018 của HĐND huyện thẩm tra về kết quả công tác Tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2018; phương hướng nhiệm vụ năm 2019.

 
33 Danh sách chia Tổ thảo luận.
       

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1101
Đã truy cập: 5683865