Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

13/12/2018 15:30

Ngày 13/12, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị lần thứ 28 (Hội nghị mở rộng) nhằm đánh giá kết quả công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký -  Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh dự chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2018, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; thực hiện xuyên suốt chủ đề công tác 2018 “Bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường tự nhiên”; trên tinh thần đoàn kết, thống nhất Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu kinh tế - văn hóa - xã hội đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện gắn với thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Đảng, đã thực hiện hợp nhất cơ quan Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy với Thanh tra huyện; Tập trung chỉ đạo các cơ sở Đảng thực hiện tốt việc kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền; triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Công tác phát triển đảng tiếp tục được quan tâm chú trọng, trong năm đã kết nạp được 91 đảng viên mới, đạt 114% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 1.978 đồng chí; Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát tiếp tục được triển khai thực hiện đồng bộ, trong đó đã thực hiện hoàn thành 30 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật Đảng đối với 04 đảng viên; phong trào thi đua Dân vận khéo được triển khai rộng khắp trên địa bàn huyện, bám sát thực hiện tốt chủ đề năm “Dân vận chính quyền”, thực hiện hiệu quả 79 mô hình “Dân vận khéo”. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, năng lực quản lý, điều hành của chính quyền được nâng cao, chủ động, linh hoạt, trọng tâm, trọng điểm, có hiệu lực, hiệu quả, qua đó đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp; hoạt động của Khối MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, phát huy hiệu quả; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt, trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện 19/19 chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là giá trị gia tăng các ngành kinh tế đạt 15,3%; thu ngân sách trên địa bàn vượt 37% KH tỉnh giao đầu năm, vượt 4% KH phấn đấu, tăng 16% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung 3.120 ha, vượt 4% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng 71,2% đạt 101,0% KH; các sản phẩm chủ lực của địa phương, chương trình OCOP tiếp tục được triển khai nhân rộng; công tác chuẩn bị đầu tư, triển khai thi công các dự án, công trình trọng điểm, các công trình hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất và dân sinh được quan tâm chỉ đạo kịp thời; Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 được quan tâm chú trọng; trong năm có thêm xã Thanh Lâm về đích nông thôn mới, 02 xã Đạp Thanh, Nam Sơn và 03 thôn thuộc xã Lương Mông ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; thực hiện tốt chủ đề công tác năm 2018; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều khởi sắc; chương trình giảm nghèo được các cấp, các ngành triển khai tích cực và có hiệu quả; đã có 104 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo, toàn huyện giảm 557 hộ nghèo, đạt 157% kế hoạch tỉnh giao, đạt 148,6% kế hoạch huyện giao, tỷ lệ hộ nghèo còn 9,44% (giảm 10,47% so với năm 2017); số lao động được tạo việc làm mới là 495 lao động, đạt 198% kế hoạch tỉnh giao, đạt 105,3 kế hoạch huyện giao; trong năm có thêm 2 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn lên 18/22 trường đạt 81,8%; hoàn thành Đề án hỗ trợ người có công về nhà ở, Đề án hỗ trợ hộ nghèo cải thiện nhà ở Chương trình 167 giai đoạn 2; công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2019, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Chẽ tập trung bám sát Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ”, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát là: Giữ vững ổn định chính trị, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Duy trì ổn định phát triển kinh tế - xã hội; phát huy tối đa sức mạnh nội lực và huy động tốt các nguồn lực cho phát triển sản xuất và đầu tư kết cấu hạ tầng nhằm triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, hoàn thành Chương trình 135. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững và nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng văn hóa gắn với phát triển du lịch. Bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2019. 

Trên cơ sở chủ đề công tác năm của Tỉnh; huyện đề ra chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”, Phấn đấu thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu như: Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh đạt 50% trở lên; đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 75% trở lên; phấn đấu kết nạp 80 đảng viên mới; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 85% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 70,0%). Phấn đấu tổng giá trị các ngành kinh tế đạt 750 tỷ đồng, tốc độ tăng giá trị tăng thêm các ngành kinh tế năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010), tăng 16,0% so với năm 2018; tổng sản lượng lương thực đạt 6.740 tấn; trồng rừng tập trung 3.000 ha; phấn đấu đạt 2.800 tấn thịt hơi các loại; thu ngân sách trên địa bàn đạt 31 tỷ đồng. Về văn hóa - xã hội phấn đấu có thêm 02 trường học đạt chuẩn quốc gia; đạt thêm 04 thôn, khu được công nhận danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”; giải quyết việc làm mới 500 lao động; giảm 300 hộ nghèo đưa tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,8%; Phấn đấu xã Minh Cầm đạt chuẩn nông thôn mới và 02 xã hoàn thành Chương trình 135 ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng 72,5%; Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom xử lý ban đầu 99%; tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 93,5%; tỷ lệ số hộ dân ở Thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%. 

Hội nghị cũng tập trung cho ý kiến về báo cáo tình hình thực hiện kết quả thu, chi ngân sách năm 2018; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2019 - 2020; Kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách năm 2019; Chương trình công tác Ban chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy; thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2019 và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

 Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đã đạt được của Đảng bộ huyện Ba Chẽ trong năm 2018. Đồng chí nhấn mạnh, với những kết quả khởi sắc trong năm 2018 mà huyện đã đạt được sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế, xã hội trong năm 2019. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ huyện Ba Chẽ cần tiếp tục củng cố xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh gắn với giữ vững an ninh trật tự, đoàn kết trong mọi tầng lớp nhân dân. 

Bên cạnh đó, huyện cần huy động mọi nguồn lực đầu tư chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, dứt khoát không để các hộ tái nghèo. Đồng chí cũng đề nghị năm nay một số mô hình hỗ trợ sản xuất trong nông thôn mới, 196 huyện phải chủ động làm sớm để kịp giải ngân vốn cho các hộ tham gia. Trong đó, huyện phải ưu tiên lấy thương hiệu địa phương để phục vụ phát triển du lịch. Đồng thời, huyện Ba Chẽ cần tiếp tục cải thiện chỉ số PAPI; tăng cường kiểm tra, giám sát tạo ra quy chế dân chủ ở cơ sở và quan tâm công tác đào tạo, quy hoạch đội ngũ cán bộ; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, chú trọng công trình phục vụ dân sinh; thực hiện tốt công tác đào tạo nghề nông thôn gắn với tình hình thực tiễn của địa phương; đảm bảo quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách trong dịp Tết Nguyên Đán năm 2019.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy yêu cầu các Đảng bộ cơ sở quán triệt thực hiện hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh. Đồng thời yêu cầu, các cơ sở Đảng; các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, của Tỉnh ủy với chủ đề công tác năm là "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135". Tiếp tục triển khai hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh bằng những giải pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương. Trọng tâm là tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu tăng thu ngân sách trên địa bàn từ 13% trở lên so với dự toán thu tỉnh giao; đẩy nhanh tiến độ và chất lượng tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp gắn với thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tập trung phát triển kinh tế trang trại, gia trại theo hướng "1 con, 2 cây", phát triển vùng sản xuất hàng hóa đã quy hoạch; chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo hướng phát triển chăn nuôi đàn bò. Triển khai hiệu quả Đề án phát triển trồng rừng gỗ lớn, Đề án phát triển sản phẩm dược liệu quý. Ưu tiên phát triển trồng rừng gỗ lớn gắn với trồng dược liệu, phấn đấu trồng thêm 400 ha rừng gỗ lớn, 300 ha dược liệu; nâng cao chất lượng, sản phẩm OCOP như Ba kích, Trà Hoa vàng, Măng mai, Mía tím, Mật ong... Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chương trình 135, phấn đấu về đích trước 01 năm thực hiện Đề án 196: quyết liệt, nỗ lực đưa các xã còn lại ra khỏi đặc biệt khó khăn thực sự bền vững, đưa 01 xã (Minh Cầm) ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; 02 xã (Đạp Thanh, Nam Sơn) về đích nông thôn mới. Triển khai có hiệu quả các dự án phát triển sản xuất; các dự án xây dựng hạ tầng thuộc nguồn vốn Chương trình 135; đẩy mạnh phát triển sản xuất trong nhân dân, phát triển kinh tế hộ, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân, giảm nghèo bền vững. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, môi trường; phát triển mạnh lĩnh vực dịch vụ gắn với thực hiện Chủ đề công tác năm 2019 về "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135". Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn; giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội, chính sách dân tộc, cải thiện đời sống nhân dân, phấn đấu giảm số hộ nghèo 300 hộ, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,8%. Lực lượng vũ trang huyện tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; làm tốt công tác quản lý địa bàn; thường xuyên củng cố, phát huy vai trò của lực lượng an ninh cơ sở, người có uy tín; tăng cường lực lượng công an chính quy cho cơ sở; tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng - văn hóa, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo đảm an ninh mạng. Thực hiện tốt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông. Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân toàn huyện, tiếp tục phát huy thành tích, kết quả, khắc phục những tồn tại, hạn chế, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị năm 2019 đề ra./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay:
Đã truy cập: