Bài phát động thi đua và giao nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đ/c Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

15/01/2019 10:00

Chiều ngày 14/01, huyện Ba Chẽ tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Chính quyền và công tác thi đua - khen thưởng năm 2018; triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Cổng TTĐT huyện trân trọng đăng toàn văn Bài phát động thi đua và giao nhiệm vụ công tác năm 2019 của Đ/c Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Đ/c Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát động thi đua và giao nhiệm vụ công tác năm 2019.

Thưa toàn thể hội nghị!

Kết quả đạt được của phong trào thi đua yêu nước trong những năm qua, đặc biệt trong năm 2018 đã khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của các cấp uỷ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, tạo động lực quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của các cấp, các ngành và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Từ những phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân và các tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành ghi nhận và trao tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2019 với nhiều mục tiêu nhiệm vụ quan trọng đặt ra, trọng tâm là tiếp tục đổi mới toàn diện phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Hưởng ứng thực hiện chủ đề công tác năm: "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, hoàn thành chương trình 135”, cùng với những kết quả đã đạt được trong năm 2018 sẽ là những điều kiện thuận lợi, động lực để tiếp tục phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và phát triển kinh tế -  xã hội của huyện trong những năm tiếp theo.

Nhằm tiếp tục khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước, cổ vũ động viên các cấp, các ngành và nhân dân các dân tộc trong huyện, thi đua lao động, sản xuất, học tập góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, theo Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 17/12/2018 của Đảng bộ huyện và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

Thay mặt lãnh đạo huyện, tôi chính thức phát động phong trào thi đua năm 2019 đến các cấp, các ngành, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân các dân tộc, thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 44 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, 74 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; 71 năm ngày truyền thống thi đua ái quốc; 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với chủ đề công tác năm: "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, hoàn thành chương trình 135" với những nội dung, cụ thể như sau:

Một là: Đẩy mạnh các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đề ra. Thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2021. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp về xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; Tăng cường quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch ngân sách năm 2019. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới; khai thác có hiệu quả lợi thế về tài nguyên rừng; phát triển sản phẩm, xây dựng thương hiệu địa phương. Triển khai thực hiện quy hoạch chiến lược, thu hút đầu tư phát triển, xây dựng hệ thống hạ tầng; Tăng cường công tác quản lý đô thị, tài nguyên - môi trường, GPMB.

Hai là: Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng chính quyền vững mạnh. Hướng các phong trào thi đua vào việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Cải cách thủ tục hành chính, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp. Lấy hiệu quả giải quyết công việc, sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp làm mục tiêu thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức.

Ba là: Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa, xã hội góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xây dựng văn hóa con người Ba Chẽ; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Toàn dân chung tay góp sức xây dựng nông thôn mới, thị trấn văn minh và các phong trào trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa và các phong trào thi đua khác. Đảm bảo quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện kỷ cương và tiến bộ, công bằng xã hội, mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân. Nâng cao chất lượng các phong trào “Thi đua quyết thắng”, “Vì an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; chung tay, chung sức xây dựng huyện Ba Chẽ.

Bốn là: Đổi mới, tạo sự chuyển biến tích cực và hiệu quả trong công tác khen thưởng, bảo đảm chính xác, công khai, minh bạch, có tác dụng giáo dục, nêu gương, quan tâm đến các tập thể, cá nhân người lao động trực tiếp; phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua và thực hiện nhiệm vụ để có các hình thức khen thưởng đột xuất, phù hợp, kịp thời.

Năm là: Các cơ quan thông tin truyền thông tăng thời lượng, chuyên trang, chuyên mục về các phong trào thi đua yêu nước, tấm gương người tốt, việc tốt để biểu dương, tôn vinh, nhân rộng, tạo sức lan tỏa. Phấn đấu trong thời gian tới, ngành nào, cấp nào, cơ quan, đơn vị nào cũng có ngày càng nhiều các điển hình tiên tiến xuất sắc.

Sáu là: Phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

* Về xây dựng hệ thống chính trị: 90%Tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; phấn đấu kết nạp đảng viên mới  80 đảng viên.

* Về kinh tế: Tốc độ tăng giá trị tăng thêm các ngành kinh tế năm 2019 (theo giá so sánh năm 2010), tăng bình quân 16% so với năm 2018; Thu ngân sách trên địa bàn: 32.000 triệu đồng.

* Về xã hội: Phấn đấu có thêm 01 trường học đạt chuẩn Quốc gia; Mức giảm tỷ suất sinh: 0,6‰; Giảm số hộ nghèo: 300 hộ; Giải quyết việc làm mới: 500 lao động; Tăng thêm số thôn, khu được công nhận danh hiệu “Thôn, khu phố văn hóa”: 4 thôn, khu.

* Về môi trường: Duy trì tỷ lệ độ che phủ rừng: 71,5%; Tỷ lệ số hộ nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 93,5%, ở Thị trấn 99%.

* Về xây dựng Nông thôn mới và Đề án hoàn thành Chương trình 135:

- Phấn đấu đưa 03 xã còn lại ra khỏi đặc biệt khó khăn, đồng thời đạt chuẩn nông thôn mới 01 xã (xã Minh Cầm).

Kính thưa các đồng chí!

Kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng Hải Chi năm xưa và những thành tựu to lớn của huyện nhà đã đạt được trong những năm qua, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện kêu gọi các cơ quan, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc huyện Ba Chẽ phát huy tinh thần thi đua ái quốc, tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, nỗ lực cao nhất vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2019 và các năm tiếp theo, góp phần xây dựng huyện Ba Chẽ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

- Giao Cơ quan Tổ chức - Nội vụ (Cơ quan thường trực của Hội đồng thi đua - Khen thưởng huyện) căn cứ nội dung phát động thi đua hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, đồng thời tham mưu ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019.

- Các cấp, các ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình chủ động xây dựng kế hoạch, đưa ra giải pháp cụ thể và tổ thực hiện có hiệu quả, động viên mọi tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức hăng hái thi đua lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu, tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

Nhân dịp bước sang năm mới kính chúc các đồng chí đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc, Chúc phong trào thi đua của huyện Ba Chẽ có nhiều thành công mới.

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổng TTĐT Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 5508
Đã truy cập: 48912032.