“Tạo mọi điều kiện cho các đơn vị, doanh nghiệp quan tâm, đầu tư vào du lịch Ba Chẽ”

23/06/2019 08:20

Là một huyện có tiềm năng du lịch đa dạng, phong phú, tuy nhiên việc phát triển