Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy: Đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019

01/07/2019 15:30

Ngày 01/7, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực; các cơ sở Đảng thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh; thực hiện nghiêm Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; Chương trình hành động số 11- CTr/TU ngày 10/3/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XII) về tăng cường xây dựng Đảng; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19 -NQ/TW của Đảng về sắp xếp, tinh giản bộ máy, biên chế; thực hiện sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án đầu tư huyện; hoàn thành bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026); chỉ đạo triển khai một số nội dung trọng tâm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; thực hiện hiệu quả chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ, hoàn thành chương trình 135”; xây dựng đề án phòng chống ngập lụt trên địa bàn huyện; tổ chức Hội thảo đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa người Dao gắn với phục vụ phát triển du lịch cộng đồng; tập trung rà soát các chỉ tiêu, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXIV. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới; công tác Tổ chức cán bộ; công tác Kiểm tra giám sát; công tác Dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia lao động sản xuất, phát triển kinh tế. 

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 17 tỷ đồng, vượt 9,3% so với cùng kỳ; tổng sản lượng vụ đông đạt 2.750,9 tấn, đạt 155,6% kế hoạch, bằng 102,6% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung đạt 2.542 ha, bằng 104,8% so với cùng kỳ; trong đó trồng cây dược liệu đạt 77 ha, trồng rừng gỗ lớn đạt 399ha đạt 99,7% kế hoạch. Chương trình 135; Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quản nổi bật, hiện có 4/6 xã đủ điều kiện ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, dự kiến cuối năm 2019 huyện hoàn thành Chương trình 135 và dự kiến có 03 xã về đích Nông thôn mới; lĩnh vực tín dụng  ngân hàng tiếp tục tăng trưởng nhanh, đáp ứng hiệu quả nhu cầu về vốn cho phát triển kinh tế - xã hội; lĩnh vực đầu tư công có nhiều khởi sắc, tổng kế hoạch vốn đầu tư phát triển đạt trên 178 tỷ đồng. Chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135” được triển khai tích cực, huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án phát triển du lịch; xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa người Dao; tập trung phát triển diện tích cây dược liệu, trồng rừng gỗ lớn. Công tác cải cách hành chính; công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả, chỉ số DDCI được cải thiện. Công tác thông tin tuyên truyền; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp, tới các tầng lớp nhân dân. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm chú trọng, trong 6 tháng đầu năm, huyện giảm được 150 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo từ 9,44% giảm xuống còn 6,62%. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Hội nghị cũng cho ý kiến về báo cáo tiến độ thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới; chương trình 135; báo cáo tình hình xây dựng cơ bản; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm; công tác tổ chức, cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ sở Đảng từ huyện tới cơ sở tiếp tục tập trung quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết TW 4 ( khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025; tích cực đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở thực hiện công tác phát triển đảng viên; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra đồng bộ theo kế hoạch; hệ thống dân vận tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống sản xuất nhân dân; tích cực nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp; hoàn thành nội dung, chương trình kỳ họp thứ 11 của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2019). 

Về lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, Đồng chí Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện  yêu cầu các cơ sở Đảng tiếp tục bám sát và tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội; tăng cường các giải pháp thu ngân sách nhà nước địa bàn; triển khai quyết liệt thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng NTM, Chương trình 135, phấn đấu cuối năm 2019 huyện hoàn thành Chương trình 135 và có ít nhất 02 về đích Nông thôn mới là xã Minh Cầm và xã Đạp Thanh; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về đất đai, quản lý bảo vệ rừng; công tác cấp đổi giấy quyền sử dụng đất, chỉ đạo quyết liệt xử lý về tình trạng xâm lấn đất rừng, đất lâm nghiệp trái phép; chú trọng công tác xúc tiến, thu hút đầu tư; tập trung thực hiện tốt các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2019, phấn đấu đạt trên 70 điểm, cải thiện thứ hạng so với năm 2018; chuẩn bị tốt các điều kiện cho Hội Trà hoa vàng lần thứ III; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có công; chú trọng công tác giảm nghèo, phấn đấu giảm  300 hộ nghèo theo đúng kế hoạch. Tập trung triển khai tốt nhiệm vụ về cải cách hành chính, quản trị hành chính công, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường xây dựng chính quyền điện tử, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại; đảm bảo quốc phòng - an ninh; tiếp tục duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập; thực hiện hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai, bão lũ; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; phòng chống tai nạn lao động; kiểm soát chặt chẽ tình hình ATGT, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3891
Đã truy cập: 3211212