Đảng bộ huyện Ba Chẽ: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015-2020

23/07/2019 15:00

Ngày 23/7, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV tổ chức hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Khánh Tùng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Nguyễn Minh Sơn - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Đảng bộ huyện Ba Chẽ hiện có 27 tổ chức cơ sở Đảng với 1.972 đảng viên. Trong nhiệm kỳ qua, với nhiều giải pháp đổi mới, đồng bộ, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo sát sao các cơ sở Đảng thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên được triển khai rộng khắp, đặc biệt là việc nghiên cứu học tập Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là Nghị quyết TW 4 ( khóa XII) của Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 03/3/2015 của Tỉnh ủy về “Đề án đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện tinh giản bộ máy, biên chế”, đã thực hiện giảm 07 cơ quan, đơn vị đầu mối; giảm 13 điểm trường, 23 lớp; giảm 8 cấp trưởng và 6 cấp phó. Công tác tư tưởng, lý luận; công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch được quan tâm chú trọng; công tác xây dựng đảng về giữ gìn đạo đức, lối sống, bản lĩnh cách mạng được phát huy hiệu quả tích cực, tác động to lớn làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, nổi bật trong năm 2018 đã có 104 hộ tự nguyện viết đơn xin ra khỏi danh sách hộ nghèo; thực hiện  tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; tích cực nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình trong cán bộ, đảng viên; công tác phát triển Đảng được quan tâm, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn Đảng bộ đã kết nạp 437 đảng viên mới, trong đó đảng viên ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 70%... Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp hiệu quả, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định nền tảng tư tưởng Chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh về đường lối đổi mới của Đảng. Trong nhiệm kỳ, huyện được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng nhất; 04 tập thể, 03 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được UBND tỉnh tặng 05 Cờ thi đua và 75 tập thể, 58 cá nhân nhận bằng khen; huyện tặng Giấy khen cho 902 tập thể, 1.624 cá nhân… 

Về thực hiện thi hành Điều lệ Đảng và các quy định của Trung ương. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã chỉ đạo sâu sát các cơ sở Đảng thực hiện nghiêm việc quán triệt, nghiên cứu, học tập; hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, giám sát thi hành Điều lệ Đảng; qua đó năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; kỷ luật, kỷ cương của Đảng, đoàn kết nội bộ. Tạo sự chuyển biến sâu sắc, thống nhất trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trọng thực thi các nhiệm vụ được giao; góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận đánh giá những ưu điểm, tồn tại hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng trong nhiệm kỳ qua; đồng thời cho nhiều ý kiến nhằm thực hiện tốt các mặt công tác trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ tiếp theo.

 

Thừa ủy quyền của Tỉnh ủy, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu các cơ sở Đảng từ huyện tới cơ sở tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị. Trọng tâm là thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đó là: Phải coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng, xây dựng hệ thống trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng và đảng viên. cụ thể hóa chỉ đạo của Trung ương và  của Tỉnh, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng. Thực hiện tốt  nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất trong lãnh đạo, đoàn kết trong điều hành gắn với phân công rõ ràng trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, nhất là đối với người đứng đầu. Tăng cường sâu sát cơ sở, kịp thời phát hiện những vướng mắc, khó khăn để tập trung đề ra các giải pháp phù hợp giải quyết kịp thời, hiệu quả. Đẩy mạnh công tác sơ, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; quán triệt sâu sắc và thực hiện quan điểm “dân là gốc”; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện lưu ý các cơ sở Đảng tiếp tục tăng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng bộ về ý thức, vai trò tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh, huyện; nghiêm túc quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; thực hiện hiệu quả Nghị quyết TW 4 (khóa XII) của Đảng gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh. Đặc biệt tập trung tổ chức tốt các hoạt động chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Toàn cảnh hội nghị.

Trong dịp này, 06 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn (2014-2018) đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen./.

Bình Minh - Ngọc Lợi/Trung tâm TT&VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 579
Đã truy cập: 1757788