Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 38

08/10/2019 14:30

Ngày 08/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức Hội nghị mở rộng đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận hội nghị.

Trong 9 tháng đầu năm, bám sát Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 04/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề công tác năm 2019 và Thông báo Kết luận số 396-KL/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực đạt nhiều kết quả tích cực; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả; thực hiện sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án đầu tư huyện; hoàn thành bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026); tập trung triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, ban hành kế hoạch, thành lập các Tiểu ban chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện; thực hiện rà soát, bổ sung, kiện toàn luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới; công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng; công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; công tác dân vận của Đảng tiếp tục phát huy hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tích cực chủ động nắm chắc tình hình cơ sở; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Công tác lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, giá trị gia tăng các ngành kinh tế vẫn duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 14,8%; thu thuế, phí tăng 13% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực vụ chiêm xuân đạt 102,6% kế hoạch, tăng 1,7% so với cùng kỳ; trồng rừng tập trung vượt kế hoạch cả năm, đạt trên 3.000 ha, đạt 102,5% KH; phát triển trồng dược liệu có khởi sắc rõ nét, mở rộng thêm diện tích trồng trà hoa vàng đạt 31,6 ha, ba kích tím đạt 36,9 ha; giải ngân vốn đầu tư phát triển đạt cao, đạt 74% kế hoạch vốn phân bổ, các dự án khởi công mới được triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra; chương trình 135, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả, đến nay toàn huyện đạt 13/20 tiêu chí; 38/53 chỉ tiêu Nông thôn mới; qua đánh giá các xã Minh Cầm, Đạp Thanh, Nam Sơn đủ điều kiện đạt chuẩn Nông thôn mới; 02 xã Đồn Đạc, Thanh Sơn hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135” được triển khai tích cực; hoàn thiện Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Dao tại thôn Sơn Hải, xã Nam Sơn gắn với phát triển du lịch cộng đồng và Đề án phòng chống lũ, lụt, sạt lở đất giai đoạn 2019-2020. Công tác cải cách hành chính; công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp đạt nhiều kết quả, chỉ số DDCI được cải thiện. Công tác thông tin tuyên truyền; công tác phổ biến giáo dục pháp luật được triển khai rộng khắp, tới các tầng lớp nhân dân. Công tác giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội; an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm chú trọng, đã thực hiện hỗ trợ cải thiện 191 nhà ở cho các hộ khó khăn, với tổng kinh phí 5,59 tỷ đồng; trong 9 tháng đầu năm, huyện giảm được 185 hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 9,44% xuống còn 5,96%. Tình hình chính trị xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đồng chí Lãnh đạo huyện điều hành hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã quán triệt các nội dung trọng tâm Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; đồng thời tập trung thảo luận, đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm và cho nhiều ý kiến, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019.

 Toàn cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả tích cực đạt được của cả hệ thống chính trị từ huyện tới cở sở trong 9 tháng đầu năm. Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, Đồng chí Bí thư Huyện ủy yêu cầu các cơ sở Đảng tập trung triển khai Kế hoạch số 134-KH/HU ngày 09/7/2019 của Huyện ủy về tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Trọng tâm là triển khai xây dựng các văn kiện trình đại hội bảo đảm chất lượng; rà soát, sắp xếp lại cán bộ, chuẩn bị tốt nhân sự trước đại hội; thực hiện tốt công tác tổ chức bầu cử trưởng thôn, khu phố, nhiệm kỳ mới gắn với đại hội chi bộ các thôn, khu phố; thực hiện đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức theo quy định. Tiếp tục chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thi đua chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tăng cường phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sái trái, thù địch, đặc biệt trước thềm đại hội Đảng các cấp; hoàn thành các chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra theo chương trình, kế hoạch; tập trung giải quyết đơn thư, khiếu nại; nắm bắt tình hình tư tưởng, đời sống của nhân dân; HĐND huyện tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, thực hiện nhiệm vụ giám sát thường xuyên, trả lời chất vấn, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chuẩn tốt mọi điều kiện cho kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ cuối năm 2019) của HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu hệ thống chính trị huyện tiếp chỉ đạo rà soát, quyết liệt thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu chi ngân sách, kế hoạch đầu tư phát triển theo tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 17/12/2018 của Huyện ủy, Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của HĐND huyện, phấn đầu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; hoàn thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm, giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Tập trung nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là quản lý nhà nước về đầu tư công, tài chính, đất đai, quy hoạch, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự; chuẩn bị tốt mọi điều kiện cho lễ hội Trà hoa vàng lần 3... tiếp tục đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với chủ đề công tác năm 2019 “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135”, quyết tâm thực hiện thắng lợi chỉ tiêu thu ngân sách cả năm đạt 32 tỷ đồng; giảm ít nhất 300 hộ nghèo; hoàn thành mục tiêu đưa 03 xã Minh Cầm, Đạp Thanh, Nam Sơn đạt chuẩn Nông thôn mới, huyện hoàn thành Chương trình 135… Lực lượng vũ trang thực hiện thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, đảm bảo trạng thái sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Đồn Đạc, diễn tập chữa cháy rừng cho xã  Đồn Đạc và xã Nam Sơn, thực hiện tốt các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020; tăng cường công tác quản lý địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả các phương án phòng, chống cháy rừng, phòng chống thiên tai, bão lũ; kiểm soát chặt chẽ tình hình ATGT, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương./.

Bình Minh/Trung tâm TT và VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 314
Đã truy cập: 2069826