Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất nhiệm vụ trọng tâm năm 2020

29/11/2019 14:00

Ngày 29/11, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; đồng thời bàn, cho ý kiến và thống nhất triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Hải - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2019, bám sát Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ; Thông báo Kết luận số 396-KL/TU ngày 18/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chủ đề công tác năm 2019 "Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ; hoàn thành chương trình 135"; trên tinh thần đoàn kết, thống nhất; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực, đạt nhiều kết quả tích cực. Hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh, toàn diện gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả; là đơn vị đầu tiên của Tỉnh thực hiện sáp nhập Trung tâm phát triển quỹ đất vào Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; hoàn thành bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và cán bộ chủ chốt cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026); tập trung triển khai tốt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; chỉ đạo bầu cử trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2020-2022 theo tinh thần Chỉ thị số 12 của Tỉnh ủy, Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng các thôn, khu phố; rà soát, bổ sung, kiện toàn, luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp bảo đảm chuẩn bị nhân sự cho Đại hội đảng các cấp. Công tác xây dựng Chính quyền tiếp tục có nhiều đổi  mới; công tác tuyên truyền chỉ thị, nghị quyết của Đảng; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên được coi trọng cả về số lượng và chất lượng, trong năm xét kết nạp 69 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ huyện lên 2.021 đồng chí; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được triển khai thực hiện đồng bộ, trong đó đã thực hiện hoàn thành 19 cuộc kiểm tra, giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật Đảng đối với 04 đảng viên; công tác dân vận trong hệ thống chính trị được triển khai rộng khắp, thực hiện tốt chủ đề năm “Dân vận chính quyền”, thực hiện hiệu quả 62 mô hình “Dân vận khéo”, trong đó 02 mô hình được tỉnh khen thưởng. MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt công tác nắm bắt tình hình cơ sở; chức năng giám sát, phản biện xã hội và vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng nông thôn mới. 

Công tác lãnh đạo thực hiện các chỉ tiêu trên các lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết năm 2019 đề ra; Nổi bật là giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng khá đạt 15,5%, đặc biệt ngành sản xuất công nghiệp có thêm mặt hàng chế biến tôm đông lạnh, đóng góp giá trị sản xuất 20 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 33 tỷ đồng đạt 116,4% dự toán tỉnh giao, tăng 10% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực đạt 6.812 tấn, đạt 101% kế hoạch; trồng rừng tập trung đạt 3.312 ha đạt 110,4% kế hoạch, tăng 6,2% so với cùng kỳ; phát triển cây dược liệu có tính bền vững, toàn huyện trồng thêm được 31,6 ha trà hoa vàng, 36,9 ha ba kích; công tác xây dựng cơ bản có nhiều tiến bộ, giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa 02 xã và 01 thôn còn lại ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, huyện hoàn thành chương trình 135, ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; đưa 03 xã Minh Cầm, Nam Sơn, Đạp Thanh về đích nông thôn mới vượt chỉ tiêu tỉnh giao, tăng 02 xã so với năm 2018; công tác cải cách hành chính đạt nhiều kết quả, hết năm 2019 chỉ số CCHC của huyện là 53,45/61 điểm (đạt 87,62%), tăng 1,45 điểm (tăng 2,1%) so với năm 2018 giữ mức tốt; lĩnh vực văn hóa - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, có thêm 01 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tỷ lệ trường đạt chuẩn lên 19/22 trường, đạt 86,3%; công tác giảm nghèo được đặc biệt quan tâm, chú trọng, tổng nguồn lực xã hội hóa cho công tác an sinh xã hội đạt trên 10 tỷ đồng, đã triển khai hỗ trợ  xây dựng 198 nhà ở mới cho hộ nghèo, hộ chính sách, người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng; đến nay huyện, giảm được 387 hộ nghèo, đạt 154,8% so với kế hoạch tỉnh giao, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm xuống còn 2,13%, hộ cận nghèo còn 4,47%. Tình hình chính trị ổn định, quốc phòng - an ninh được giữ vững.  

Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy xác định chủ đề công tác năm là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững; phấn đấu hoàn thành Chương trình xây dựng Nông thôn mới”; quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát là: Xây dựng Đảng, chính quyền các cấp và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, ưu tiên, chú trọng khai thác, phát huy tiểm năng về rừng, đất rừng, thế mạnh về phát triển dược liệu, trồng và chế biến gỗ. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, gắn với phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân; phấn đấu đưa 02 xã Đồn Đạc, Thanh Sơn hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện về đích Nông thôn mới. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh.

Phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu như: có 80% tổ chức Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; tỷ lệ thu hút, tập hợp quần chúng của các đoàn thể đạt 85% trở lên (riêng Đoàn thanh niên đạt trên 75%).  Phấn đấu giá trị các ngành kinh tế đạt 1.260 tỷ đồng; tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng 15% so với năm 2019; tổng sản lượng lương thực đạt 6.750 tấn; trồng rừng tập trung đạt 3.000ha; tỷ lệ độ che phủ rừng đạt mức 72%; kế hoạch vốn đầu tư XDCB đạt trên 240 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 36 tỷ; có thêm 03 trường học đạt chuẩn Quốc gia, hoàn thành xây dựng 100% số trường đạt chuẩn Quốc gia; đạt thêm 03 thôn, khu phố văn hóa; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý ban đầu đạt 99%; tỷ lệ số hộ ở nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98,5%; tỷ lệ hộ dân trên địa bàn thị trấn được sử dụng nước sạch đạt 99%; giải quyết việc làm mới cho 600 lao động, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%; phấn đấu có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện hoàn thành chương trình nông thôn mới. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; làm rõ những mặt tồn tại, hạn chế trong năm 2019; đồng thời cho nhiều ý kiến thiết thực nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. Hội nghị cũng dành nhiều thời gian nghe và cho ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán thu, chi ngân sách và kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2020; cho ý kiến về nội dung, Chương trình kỳ họp cuối năm HĐND huyện khóa XIX; chương trình kiểm tra, giám sát đồng bộ của Huyện ủy năm 2020; chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2020; công tác tổ chức cán bộ và một số nhiệm vụ trọng tâm khác./.

Bình Minh/Trung tâm TT và VH Ba Chẽ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1839
Đã truy cập: 2789531