Cơ quan Kiểm tra Huyện ủy

  1.     Giới thiệu chung:

      - Tên cơ quan: Cơ quan Kiểm tra Huyện ủy 

      -  Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

      -  Điện thoại: 02033.880.134 - 02033 889 667

      - Mail:

 

2. Tổ chức bộ máy

 

Đồng chí Hoàng Quốc Huân - Chủ nhiệm
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ kinh tế Nông nghiệp
- Lý luận chính trị: Cao cấp.
- ĐT: 0916 615 585
- Mail: hoangquochuan@quangninh.gov.vn 


  

Đồng chí: Nguyễn Duy Phong -  Phó Chủ nhiệm

 

 

 

- Trình độ chuyên môn: Đaị học

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0917531016

- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenduyphong.ct@quangninh.gov

- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung công tác Đảng

  

Đồng chí: Nguyễn Thị Phường
Phường Nội vụ.jpg
Chức vụ:  Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm
Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0167 4714 861
Mail: nguyenthiphuong@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phụ trách:

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thế Nam
 
 
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Lý luận chính trị: Cao cấp
ĐT: 0912812219
Mail: 
Lĩnh vực phụ trách: 

3 . Chức năng

Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện là cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Kiếm tra Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng theo quy định tại Điều 5, Quy định 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư; tại Khoản 9, Điều 7, Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ và Điều 6, Điều 7, Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phù và Bộ Nội vụ. Đồng thời, giúp Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng; thực hiện các nhiệm vụ khác do Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện giao. Chịu sự hướng dẫn trực tiếp về chuyên môn nghiệp vụ của ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy và Thanh tra tỉnh.

4. Nhiệm vụ

4.1- Công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất

- Phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị chương trình, kể hoạch, nội dung kiểm tra, thanh tra, giám sát, kỷ luật, đề án trình Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, Uỷ ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét, quyết định theo thấm quyền; các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

- Tham mưu tổ chức thực hiện các chủ trương, nghi quyết của Đảng, quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được cấp ủy, chính quyền phê duyệt.

- Đề xuất, đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo, chỉ đạo chung của Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy đổi với công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và thi hành kỷ luật; công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

- Sơ kết, tổng kết theo quy định.

4.2- Công tác hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra, giám sát

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các quy đinh của Đảng; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cấp uỷ, tổ chức đảng cấp dưới; UBND cấp xã, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện công tác kiếm tra, thanh tra, giám sát, thi hành kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

4.3- Công tác thẩm định, thẩm tra

Thẩm định, thẩm tra, tham gia góp ý vào các đề án, văn bản của cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tố quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội về những nội dung liên quan được giao.

4.4- Công tác phối hợp

Chủ động phối hợp với các ban Đảng, phòng ban chuyên môn, Mật trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện, các chi, đảng bộ trực thuộc để thực hiện các nhiệm vụ: Theo dõi, giám sát việc thực hiện quy chế làm việc, quy chế quản lý công tác cán bộ, công chức, viên chức; công tác nội chính; Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật cho cấp uỷ viên và cán bộ, công chức kiếm tra của Huyện ủy và cẩp uỷ trực thuộc Huyện ủy; hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho các Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn và các nhiệm vụ khác do Huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện giao.

4.5- Nhiệm vụ chuyên môn

- Tham mưu cho UBKT Huyện ủy phối hợp với các ban Đảng giúp Huyện ủy, BTV Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra, giám sát tổ chức đảng cấp dưới và đảng viên chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng (theo Điều 30, Điều lệ Đảng) và giúp Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện ủy lập đoàn hoặc tổ giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật đảng và xem xét, xử lý kỷ luật tô chức đảng và đảng viên vi phạm theo thẩm quyền.

- Tham mưu cho UBKT Huyện ủỵ xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm (theo Điều 32, Điều lệ Đảng), Quy chế làm việc của Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ.

- Tham mưu giúp UBND huyện thực hiện công tác thanh tra; giải quyết khiểu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật và việc thực hiện chức trách nhiệm vụ của tổ chức và cá nhân. Thanh tra, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đổi với cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên và nhân dân thuộc thẩm quyền của Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra.

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính.

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công đân trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, phối hợp với Ban Tiếp công dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân trên địa bàn huyện. 

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau các cuộc kiểm tra, thanh tra, giám sát do cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện.

- Quản lý biên chế, công chức, tài chính, tài sản được giao, thực hiện các chế độ chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng đổi với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của huyện.

4.6- Thực hiện nhiệm vụ khác do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 176
Đã truy cập: 6965797