Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện

 

 ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

1. Thông tin chung  

          Tên cơ quan: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cô Tô 
          Địa chỉ          :  Khu 2 Thị trấn Cô Tô - Quảng Ninh 
          Điện thoại    :  02033 889 125
          Fax                :             


2. Tổ chức bộ máy

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy - Phó Chủ tịc
Thủy MTTQ.jpg  Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận Chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 097.9365204

 

 

 

 

Đồng chí:  Phan Thị Hoài Ân  
Ân MTTQ.jpg

Chức vụ: Ủy viên Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận Chính trị: Trung cấp.

Điện thoại: 097.9365204

  

  

3.  Nhiệm vụ, quyền hạn: 

 

- Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cô Tô có nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân; Tuyên truyền, động viên nhân dân trong huyện phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật.  

- Ra lời kêu gọi nhân dân trong huyện hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với sự kiện quan trọng khi cần thiết.Hiệp thương dân chủ thoả thuận chương trình phối hợp và thống nhất hành động hằng năm nhằm thực hiện nhiệm vụ, chương trình hành động của Huyện uỷ và Uỷ ban MTTQ tỉnh.  

- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, thị trấn.  

- Thường xuyên tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Huyện uỷ, HĐND- UBND huyện, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh; tham gia xây dựng và củng cố chính quyền nhân dân; cùng Nhà nước chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân trong huyện. Góp ý kiến, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền cùng cấp và cấp trên về những chủ trương, chính sách, pháp luật. Giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức nhà nước.  

 

  Mối quan hệ công tác:

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện thực hiện chủ trương, chương trình hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; thực hiện chế độ báo cáo với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; kiến nghị với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về các vấn đề có liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc. Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban MTTQ xã, thị trấn trong việc thực hiện chương trình thống nhất hành động của Uỷ ban MTTQ huyện.  

- Uỷ ban MTTQ huyện quan hệ với Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện là quan hệ phối hợp để thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật; quan hệ phối hợp giữa MTTQ huyện với HĐND, UBND huyện thực hiện theo Quy chế phối hợp công tác do Uỷ ban MTTQ và HĐND, UBND huyện thống nhất ban hành.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2871
Đã truy cập: 6816225