Thị trấn Cô Tô

20/07/2023

THỊ TRẤN CÔ TÔ 


1. Thông tin chung: 

Tên cơ quan:      Đảng ủy - HĐND - UBND Thị trấn Cô Tô 

 Địa chỉ:               Khu 3, thị trấn Cô Tô huyện Cô tô

Điện thoại:  0333 889 130

Mail: ubndthitranct@quangninh.gov.vn        

 

Trụ sở Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ thị trấn Cô Tô                

              2. Tổ chức bộ máy         

  Đảng ủy thị trấn Cô tô: 

 Đồng chí  Ngô Văn Liệu - Bí thư Đảng ủy , Chủ tich thị trấn Cô Tô

Họ và tên: NGÔ VĂN LIỆU

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0973403767

- Hộp thư điện tử công vụ: ngovanlieu@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Lãnh đạo, chỉ đạo tất cả các lĩnh vực, và chịu trách nhiệm về nhiệm vụ được phân công đồng thời thực hiện theo các quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn khóa V; Chủ trì các cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ.

Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Ủy ban nhân dân thị trấn theo quy định của Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Chỉ đạo, điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính và đầu tư công, các hoạt động thu, chi ngân sách nhà nước của thị trấn, làm chủ tài khoản ngân sách thị trấn; chủ trương chỉ đạo về đầu tư công; chủ trương chỉ đạo về đầu tư ngoài ngân sách; chủ trương quy hoạch, xây dựng, công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, giải phóng mặt bằng; quản lý địa giới hành chính; Nội chính; Đối ngoại; Tổ chức bộ máy, biên chế và công tác cán bộ; Bảo vệ chính trị nội bộ; Xây dựng chính quyền; Cải cách hành chính; Cân đối các nguồn lực cho đầu tư phát triển; Thi đua - khen thưởng; Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Công tác dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Trực tiếp phụ trách công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Chỉ đạo công tác an ninh - quốc phòng; Quản lý và tổ chức sử dụng công sở, tài sản, phương tiện làm việc và ngân sách được giao theo quy định của pháp luật. Làm Chủ tịch Hội đồng thi đua - Khen thưởng, Hội đồng nghĩa vụ Quân sự thị trấn. Chỉ đạo chương trình phối hợp hàng năm với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị - xã hội thị trấn Cô Tô. Quyết định các chủ trương lớn trên các lĩnh vực.

 

 

 

Đồng chí Trần Văn Dinh

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn; Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy thị trấn

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0387873272

- Hộp thư điện tử công vụ: tranvandinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Trực tiếp phụ trách Khối Dân vận Đảng ủy, công tác dân vận cùa Đảng. Chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ. Phụ trách chỉ đạo hoạt động của Mặt trận Tô quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thị trấn.

Điều hành hoạt động của Mặt trận Tô quốc thị trấn theo Luật Mặt trận Tố quốc Việt Nam năm 2015 và Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

 

Đ/c: NGUYỄN MẠNH TUẤN

- Chức vụ: Phó bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0888366316

- Hộp thư điện tử công vụ:  nguyenmanhtuan.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Trực tiếp giải quyết công việc hằng ngày của Đảng bộ thị trấn. Chịu trách nhiệm chi đạo, tham mưu công tác xây dựng Đảng, công tác tuyên giáo. Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII); Chi thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ; là Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Phụ trách theo dõi công tác tài chính đảng. Cùng tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, cùng tập thể đảng uỷ lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị ở cơ sở trong việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trên địa bàn thị trấn.

 

 Hội đồng nhân dân thị trấn 

 

Họ và tên: PHẠM THỊ HUYỀN

- Chức vụ: Chủ tịch HĐND thị trấn

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0368796175

- Hộp thư điện tử công vụ: phamthihuyen.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành hoạt động của HĐND thị trấn theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Tham mưu, thực hiện công tác kiểm tra giám sát trong Đảng bộ.

 

 

  

  • Họ và tên: Phạm Công Hưng
  • Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND thị trấn

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0985519222

- Hộp thư điện tử công vụ: phamconghung.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Giúp Chủ tịch HĐND điều hành hoạt động của HĐND thị trấn theo luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Họ và tên: VŨ THANH TUẤN

- Chức vụ: Phó chủ tịch UBND thị trấn

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0915806289

- Hộp thư điện tử công vụ: vuthanhtuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:  Chỉ đạo hoạt động của các ban, ngành, các mặt công tác thuộc lĩnh vực nông nghiệp; thủy sản; lâm nghiệp; chăn nuôi; tiểu thủ công nghiệp; dịch vụ, thương mại, khoa học công nghệ; tín dụng; thu ngân sách; đền bù giải phóng mặt bằng; quản lý tài nguyên, khoáng sản; phòng chống giảm nhẹ thiên tai; Phòng cháy chữa cháy; vệ sinh môi trường, trật tự đô thị.

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ LAN ANH

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0378.499.388

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthilananh.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Chỉ đạo hoạt động các ban, ngành, các mặt công tác thuộc lĩnh vực Văn hóa – Xã hội. Cụ thể: giáo dục - đào tạo, y tế, dân số, gia đình và trẻ em; văn hóa thông tin, thể dục thể thao, du lịch; xóa đói giảm nghèo; lao động việc làm và các vấn đề xã hội; xuất khẩu lao động; dạy nghề; vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm y tế; chính sách xã hội; tôn giáo; chương trình quốc gia phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, văn thư lưu trữ, trang thông tin điện tử; xây dựng nếp sống văn minh đô thị và một số nhiệm vụ khác thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

- Phụ trách công tác quản lý nhà nước về hội và các tổ chức xã hội trên địa bàn; phụ trách lĩnh vực vay vốn của các tổ chức chính trị xã hội; giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân trong công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI); phụ trách hệ thống quản lý chất lượng theo TCVC ISO 9001:2015. Trực tiếp phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết một cửa.

 

Họ và tên: NGUYỄN VĂN ĐĂNG

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0966457036

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenvandang.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách hoạt động Hội Cựu chiến binh thị trấn.

 

 

Họ và tên: TẠ THỊ THU

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0368486045

- Hộp thư điện tử công vụ: tathithu@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách hoạt động Hội Nông dân thị trấn.

 

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÙY

- Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0376113556

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthithuy59@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Đoàn thanh niên thị trấn

Họ và tên: BÙI ĐỨC QUANG

- Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng, đô thị và môi trường

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý đất đai

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0979207969

- Hộp thư điện tử công vụ: buiducquang.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

Phụ trách lĩnh vực đất đai trên địa bàn. Phối hợp tham mưu trong việc thực hiện quy hoạch, thu thập thông tin, tổng hợp số liệu, xây dựng các hồ sơ, văn bản tài liệu báo cáo về đất đai để Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn quyết định hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật. Giám sát về kỹ thuật công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân thị trấn. Tổ chức xây dựng kế hoạch sử dụng đất đai, đúng diện tích đúng mục đích (theo quy định đã được cấp trên phê duyệt). Kiểm tra thường xuyên các trường hợp vi phạm về đất đai, phối hợp với công chức khác thực hiện các thủ tục hành chính trong việc tiếp nhận hồ sơ và thẩm tra để xác định nguồn gốc, hiện trạng đăng ký và sử dụng đất đai, tình trạng tranh chấp đất đai và biến động về đất đai trên địa bàn, quản lý chặt chẽ hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý chặt chẽ bản đồ địa giới hành chính theo quy định và các nhiệm vụ được Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn phân công.

Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ

 

 

 

Họ và tên: NGUYỄN XUÂN HỒNG

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quân sự

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0986362632

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenxuanhong3@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Tham mưu đề xuất với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân thị trấn trong lĩnh vực quốc phòng, quân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Phối kết hợp hiệp đồng với Công an, Kiểm lâm địa bàn các lực lượng liên quan tuần tra canh gác giữ gìn trật tự an ninh chính trị - an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; phòng chống cháy nổ, cháy rừng; trật tự đô thị. Thực hiện chế độ kiểm tra, trực ban, báo cáo và tổng kết công tác quốc phòng quân sự. Trực tiếp quản lý cơ sở vật chất của Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn và các vật chất phục vụ công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cháy nổ cháy rừng.

 

 

 Ông: Phạm Đức Hải

- Chức vụ: Công chức địa chính Xây dựng, Đô thị và Môi trường

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình đội lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0379 469 222

- Hộp thư công vụ: phamduchai@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Tổ chức vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, bảo vệ môi trường trên địa bàn thị trấn. Kiểm tra thường xuyên, lập biên bản các trường hợp vi phạm về xây dựng, lấn chiếm lòng đường vỉa hè trên địa bàn để tham mưu Ủy ban nhân dân thị trấn xử lý kịp thời, phối hợp với cơ quan cấp trên thẩm tra cấp phép xây dựng. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường, thực hiện nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thị trấn trong công tác quản lý và bảo vệ đê điều, hệ thống các công trình thủy lợi, công trình phòng chống sạt lở, lụt bão theo quy định của pháp luật. Phối hợp với đội trật tự đô thị huyện thường xuyên kiểm tra giám sát các công trình nhà nước và nhân dân trên địa bàn kịp thời báo cáo với thường trực ủy ban có biện pháp giải quyết nhanh chóng và rứt điểm. Trực tiếp quản lý và hướng dẫn tập thể và cá nhân có nhu cầu san gạt đổ đất, chất thải, căm mốc giới xây dựng; việc cấp phép cải tạo, xây dựng các công trình và nhà ở trên địa bàn. Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thị trấn

 

Họ và tên: TỪ HẢI HƯNG

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0961352588

- Hộp thư điện tử công vụ: tuhaihung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện và chịu trách nhiệm về công tác công nghệ thông tin của Ủy ban nhân dân thị trấn; thống kê; tổ chức triển khai trong thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng phục vụ các kỳ họp, hội nghị, các cuộc làm việc của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị trấn; là đầu mối tổng hợp làm thanh toán tài chính của Hội đồng nhân dân.

Tổng hợp báo cáo định kỳ tháng, quý, năm của báo cáo của Ủy ban nhân dân thị trấn;

Tham mưu cho Thường trực Hội đồng nhân dân tổ chức các kỳ họp; Thư ký Ban Chỉ đạo ISO 9001 - 2015;

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ về công tác tổ chức cán bộ, kỷ luật, công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quản lý hồ sơ cán bộ, công chức thị trấn; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo.

 

Họ tên: HOÀNG THỊ LIÊN

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý nhà nước

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0962806715

- Hộp thư điện tử công vụ: hoangthilien.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Xây dựng và theo dõi việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc định kỳ và đột xuất của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn. Làm công tác thư ký các kỳ họp Ủy ban nhân dân thị trấn. Là đầu mối tổng hợp làm thanh toán tài chính của Ủy ban nhân dân thị trấn.

Thừa lệnh Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn đôn đốc các ngành, công chức chuyên môn về thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Quản lí công văn đi, đến của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn. Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị trấn.

Thường trực tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả; thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính; trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” lĩnh vực Nội vụ, Công thương, lĩnh vực khác.

 

 

 

Họ tên: NGUYỄN THỊ HOA

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ tịch

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0363354004

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthihoa1.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ sau:

Phổ biến, giáo dục pháp luật; quản lý tủ sách pháp luật, xây dựng thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; tổ chức phục vụ nhân dân nghiên cứu pháp luật; theo dõi việc thi hành pháp luật và tổ chức lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn trong việc tham gia xây dựng pháp luật;

Thẩm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định; tham gia công tác thi hành án dân sự trên địa bàn;

Thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp, hộ tịch, chứng thực, chứng nhận và theo dõi về quốc tịch, nuôi con nuôi; số lượng, chất lượng về dân số trên địa bàn theo quy định của pháp luật; phối hợp với công chức Văn hóa - Xã hội hướng dẫn xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư và công tác giáo dục tại địa bàn;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở; xử lý vi phạm hành chính, giúp Ủy ban nhân dân xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hộ tịch trên địa bàn;

Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại bộ phận “Một cửa” lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch. Tham mưu thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, công tác thanh tra.

 

 

Họ và tên: VŨ VĂN TOÀN
- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản Lý Nhà Nước
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0972486138
- Hộp thư điện tử công vụ: vuvantoan.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Tổ chức, theo dõi và báo cáo về các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch trên địa bàn; tổ chức thực hiện việc xây dựng đời sống văn hóa ở cộng đồng dân cư và xây dựng gia đình văn hóa trên địa bàn. Hướng dẫn, thực hiện quản lý thiết chế nhà văn hóa. Trực tiếp quản lý các tài sản thực hiện công tác thông tin - tuyên truyền;

Thực hiện các nhiệm vụ thông tin, truyền thông về tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương;

Chủ trì, phối hợp với công chức khác và trưởng khu xây dựng Hương ước, Quy ước ở khu dân cư và thực hiện công tác giáo dục tại địa bàn thị trấn. Tham mưu thực hiện quản lý nhà nước về du lịch, an toàn thực phẩm.

Tham mưu thực hiện quản lý, khai thác, sử dụng tủ sách pháp luật ở cấp xã theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Họ tên: NGUYỄN NGỌC DŨNG

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0359638388

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenngocdung.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Trực tiếp tham mưu thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách tại địa phương theo quy định; Thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công của Ủy ban nhân dân theo quy định của pháp luật (thực hiện quản lý sổ bộ, trực tiếp tham mưu, quản lý sổ theo dõi tài sản công). Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách thị trấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách trên địa bàn thị trấn.

Trực tiếp thanh quyết toán hồ sơ đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn thị trấn

Thực hiện công tác kế toán ngân sách (kế toán chi), trực tiếp thực hiện hoạt động chi của Hội đồng nhân dân - Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể thị trấn và các khu theo quy định của pháp luật.

Quản lý hồ sơ chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội

 

Họ tên: NGUYỄN SỸ BÔN

- Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0976682099

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyensybon.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Lao động – Thương binh và Xã hội

Trực tiếp thực hiện thống kê dân số, lao động, việc làm, ngành nghề, trẻ em trên địa bàn; theo dõi, tổng hợp, báo cáo về số lượng và tình hình biến động các đối tượng chính sách lao động, thương binh và xã hội; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và chi trả các chế độ đối với người hưởng chính sách xã hội và người có công; thực hiện các hoạt động bảo trợ xã hội và chương trình xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn;

Trực tiếp tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc lĩnh vực: Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Văn hóa - Thư viện.

   

 

 

Họ tên: ĐỖ THỊ LOAN

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0976439410

- Hộp thư điện tử công vụ: dothiloan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Làm phụ trách kế toàn của đơn vị.

Tham mưu cho Ủy ban nhân dân trong công tác quản lý thu - chi ngân sách nhà nước; Thực hiện các hoạt động quản lý chấp hành chế độ tài chính ngân sách quản lý đầu tư công. Xây dựng dự toán thu, chi ngân sách thị trấn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, tổ chức thực hiện dự toán chi ngân sách trên địa bàn thị trấn.

Kiểm tra và tổ chức thực hiện các hoạt động tài chính, ngân sách theo hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên; quyết toán ngân sách thị trấn và thực hiện báo cáo tài chính, ngân sách theo đúng quy định của pháp luật; công khai tài chính theo đúng quy định pháp luật.

Thực hiện công tác kế toán ngân sách (Kế toán chi ngân sách thị trấn, kế toán các quỹ công chuyên dùng và hoạt động tài chính khác, kế toán tiền mặt, tiền gửi, kế toán thanh toán, kế toán vật tư, tài sản,…) theo quy định của pháp luật. Trực tiếp thực hiện hoạt động chi khối Đảng ủy - Ủy ban nhân dân thị trấn theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3147
Đã truy cập: 6994602