Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công thương

25/07/2023

                I. Giới thiệu chung: 

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương huyện Cô Tô.

- Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.889.888 - 02033.889.180.

- Email:  phongtckhvct.ct@quangninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy:

 

Đồng chí  Hoàng Văn Thắng  - Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại: 0333500568 -  0912 558 937
Hòm thư điện tử công vụ: hoangvanthang.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: 
 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hưng - Phó Trưởng phòng
 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại di động: 0948.268.666
- Hộp thư điện tử công vụ:
- Lĩnh vực phân công phụ trách

 

  

Đồng chí: Phạm Thị  Hòa

- Họ và tên: Phạm Thị Hòa

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 034.828.9968

- Hộp thư điện tử công vụ: phamthihoa2.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Kế toán ngân sách huyện, lập dự toán ngân sách địa phương hàng năm, phân bổ ngân sách qua hệ thống TABMIS, trực tiếp lập báo cáo ngân sách hàng tháng, quý; quyết toán ngân sách địa phương hàng năm; Trực tiếp làm kế toán tài khoản dự toán chi thường xuyên của đơn vị, các tài khoản tiền gửi thuộc phòng quản lý và thực hiện công việc văn thư, hành chính của cơ quan. Phụ trách theo dõi và một số công tác khác khi được lãnh đạo phân công

- Họ và tên: Vũ Thị Thơm

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0974005988

- Hộp thư điện tử công vụ: vuthithomct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng:
Phòng Tài chính - KHCT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; Kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh, tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và Thương mại.
Phòng Tài chính - KHCT chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của sở Tài chính, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Công Thương.
2. Nhiệm vụ:
2.1. Về lĩnh vực tài chính
- Trình UBND huyện ban hành các văn bản triển khai thực hiện chính sách, chế độ và pháp luật về lĩnh vực tài chính trên địa bàn huyện.
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện; UBND xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm. Xây dựng dự toán ngân sách huyện theo chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của sở Tài chính, trình UBND huyện để trình HĐND huyện quyết định.
- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với những khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách xã, phương án phân bổ ngân sách huyện trình UBND để trình HĐND phê chuẩn.
- Lập dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết để UBND huyện trình HĐND quyết định; tổ chức thực hiện dự toán ngân sách đã được quyết định. Lập quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trình UBND để trình HĐND phê chuẩn.
- Hướng dẫn kiểm tra việc quản lý, thực hiện quyết toán ngân sách cấp xã.
- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của chính quyền cấp xã, tài chính hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổ hợp tác xã và các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp (HCSN) của nhà nước thuộc huyện.
- Phối hợp cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Thẩm tra quyết toán các dự án do huyện quản lý; thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách xã; lập quyết toán thu, chi ngân sách huyện; tổng hợp lập báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện và quyết toán thu, chi ngân sách cấp huyện trình UBND huyện xem xét gửi sở Tài chính; báo cáo bổ sung quyết toán ngân sách gửi sở Tài chính sau khi được HĐND huyện phê chuẩn.
- Tổ chức thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư hoàn thành; trình UBND huyện phê duyệt theo thẩm quyền. Thẩm tra và phê duyệt quyết toán các dự án bằng nguồn vốn sự nghiệp thuộc ngân sách huyện quản lý.
- Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan HCSN thuộc huyện theo quy định của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Tài chính.
- Quản lý nguồn kinh phí được ủy quyền của cấp trên; quản lý các dịch vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
- Quản lý giá theo quy định của UBND tỉnh, báo cáo tình hình giá cả thị trường trên địa bàn; kiểm tra việc chấp hành niêm yết giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động trên địa bàn.
- Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tài chính, ngân sách và giá theo quy định.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật tài chính; giúp UBND huyện giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài chính theo quy định của pháp luật.
2.2. Về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư
- Trình UBND huyện các Quyết định, Chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và quy định của UBND tỉnh, sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.
- Trình UBND huyện các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn; hướng dẫn kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.
- Là đầu mối tổng hợp và trình Chủ tịch UBND huyện về các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch UBND huyện.
- Cung cấp các thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.
- Phối hợp với phòng chuyên môn, nghiệp vụ khác của huyện hướng dẫn phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá thể, kinh tế gia đình; thực hiện cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã và hộ kinh doạnh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và sở Kế hoạch và Đầu tư.
2.3. Về lĩnh vực Công nghiệp, thương mại
- Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và sở Công Thương, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
- Trình UBND huyện quyết định kế hoạch 5 năm và hàng năm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện sau khi phê duyệt.
- Tổ chức hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghiệp, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn.
- Giúp UBND huyện quản lý nhà nước về điện trên địa bàn; tham gia xây dựng kế hoạch phát triển điện và kiểm tra chất lượng các công trình diện do ngân sách huyện đầu tư.
- Tổ chức triển khai, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn.
- Tổ chức công tác thống kê, thông tin công nghiệp theo hướng dẫn của sở Công thương.
- Thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp với Chủ tịch UBND huyện và Giám đốc sở Công thương.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 28
Đã truy cập: 6965649