Ban quản lý Dịch vụ Công ích huyện Cô Tô

 

 

I. Giới thiệu chung   

Tên cơ quan: Ban quản lý Dịch vụ công ích huyệnCô Tô

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

SĐT: 0333.889 165

Mail: banquanlycang.ct@quangninh.gov.vn                  

 II. Tổ chức bộ máy:

Đồng chí: Trương Ngọc Hoài - Phó Trưởng Ban
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại cố định: 0333. 889 656
Điện thoại di động: 0915. 244 567
Hộp thư điện tử công vụ: truongngochoai@quangninh.gov.vn
 Lĩnh vực phân công phụ trách: Ủy quyền Trưởng Ban; Quản lý, điều hành hoạt động kỹ thuật tổ nước, Tàu Cô Tô 01, Khu dịch vụ hậu cần nghề cá, công tác tin học.

 

Đồng chí: Nguyễn Quang Trung - Phó trưởng Ban
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0918. 515823
Hộp thư điện tử công vụ: trungcangcoto@gmail.com
Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách chung hoạt động của Tổ kế toán; kiểm tra, kiểm soát tất cả các nghiệp vụ kế toán phát sinh

 

Đồng Chí: Lê Đức Thiệp
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ lý luận chính trị: 
Điện thoại di động: 0986461229
Hộp thư điện tử công vụ: 
Lĩnh vực phân công phụ trách:

 

Đồng chí: Nguyễn Danh Thép
Trình độ chuyên môn: Đại  học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0974949889
Hộp thư điện tử công vụ: Nguyendanhthep2015@gmail.com
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thủ kho, thủ quỹ, kiểm ngân

 

Đồng chí: Đậu Văn Khang
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động:
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân.

 

Đồng chí: Phạm Hữu Tuấn
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0973. 490 908
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân.

                     

Đồng chí: Nguyễn Văn Hạnh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 01696988104
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân.

       

Đồng chí: Trương Văn Thủy
Trình độ chuyên môn: Thợ máy
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0945097968
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trác: Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân, Trạm bơm C4.

           

Đồng chí: Trần Văn Tùng
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 01202222102
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Trường Xuân.

           

Đồng chí: Bùi Quốc Vinh
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 01202222102
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4.

              

Đồng chí: Vũ Đức Thảo
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 01222326983
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4.

        

 Đồng chí: Ngô Hồng Sơn
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0165. 556 3833
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4.

            

Đồng chí: Lê Thị Loan
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0913868512
Hộp thư điện tử công vụ: loancang@gmail.com
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ tổng hợp số liệu, in hóa đơn, thu ngân, kiêm nhiệm công tác văn thư.

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0969. 639 183
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm Thanh Lân.

            

Đồng chí: Châu Quốc Khánh
 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 01696. 838 358
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Quản lý bến đò Cô Tô - Thanh Lân

         

Đồng chí: Nguyễn Văn Toán - Thuyền Trưởng tàu Cô Tô 01
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điều khiển tàu biển
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0163. 938 6488
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Quản lý, Điều khiển, vận hành tàu Cô Tô 01

           

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Vũ - Thuyền Phó tàu Cô Tô 01
Trình độ chuyên môn: Trung cấp Điều khiển tàu biển
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0962. 323 956
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Quản lý, Điều khiển, vận hành tàu Cô Tô 01.

           

Đồng chí: Vũ Đức Toàn
Trình độ chuyên môn: Máy Trưởng H1
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0902. 266 836
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Quản lý, vận hành máy tàu Cô Tô 01.

           

Đồng chí: Lê Văn Chung 
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động:
Hộp thư điện tử công vụ: 0165.437 6667
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thủy thủ tàu Cô Tô 01.


           

Đồng chí: Châu Xuân Long
Trình độ chuyên môn: Băng Thuyền trưởng Hạng 3
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0914. 255 567
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Quản lý bến đò;Thủy thủ tàu Cô Tô 01. 

                        

Đồng chí: Nguyễn Bá Quyền
Trình độ chuyên môn: Cao Đẳng cơ khí
Trình độ lý luận chính trị:
Điện thoại di động: 0888.296 696
Hộp thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ quản lý vận hành, lắp đặt, sửa chữa hệ thống cấp nước, trạm bơm C4.

 

Đồng chí: Bùi Thị Hậu
Hậu MTTQ.jpg

Chức vụ: Kế toán Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Lý luận Chính trị: Trung cấp.

Điện thoại: 0163 7477780


            23. 

              III. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Cô Tô

     1. Chức năng

- Ban Quản lý Cảng huyện Cô Tô là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phần về kinh phí hoạt động. Có tư cách pháp nhân và con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý Cảng huyện Cô Tô là đơn vị tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng tổ chức thực hiện quản lý, điều hành: Các bến, cảng thuộc phạm vi huyện quản lý; khu dịch vụ hậu cần nghề cá; cung ứng và kinh doanh nước sinh hoạt; tàu công tác Cô Tô 01; quản lý chợ địa bàn Cô Tô và xã Thanh Lân.

- Ban quản lý Cảng huyện Cô Tô chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức biên chế và công tác của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Nhiệm vụ:

(1) Cứu hộ trên biển:

- Việc cứu người và phương tiện thủy bị tai nạn xảy ra trong vùng nước cảng, bến thủy nội địa là nghĩa vụ bắt buộc đối với thuyền trưởng, người lái phương tiện và các tổ chức, cá nhân đang hoạt động tại cảng, bến.

- Khi phát hiện tai nạn hoặc nguy cơ xảy ra tai nạn, thuyền trưởng hoặc người lái phương tiện phải lập tức phát tín hiệu cấp cứu theo quy định và tiến hành ngay các biện pháp cứu người, tài sản, đồng thời báo cho Cảng vụ hoặc Ban quản lý bến để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Khi có tai nạn xảy ra, thuyền trưởng các tàu có liên quan và thuyền trưởng, hoặc người lái phương tiện bị nạn phải tổ chức kịp thời việc tìm kiếm, cứu nạn những người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và khẩn trương tiến hành các biện pháp cần thiết để cứu người, phương tiện và hàng hóa. Tàu thuyền bị thiệt hại nhẹ hơn phải cứu trợ tàu thuyền bị thiệt hại nặng, cho dù lỗi gây ra tai nạn không phải là của mình.

(2) Quản lý, sử dụng và tổ chức hoạt động đối với tàu Cô Tô 01:

- Chấp hành nghiêm chỉnh Luật Giao thông đường thủy nội địa và các Văn bản khác hiện hành;

- Tổ chức quản lý, bảo trì, bảo vệ tài sản được giao đảm bảo sử dụng có hiệu quả;

- Tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ trên biển; thực hiện nhiệm vụ đưa đón cán bộ, hợp đồng chở khách theo lịch trình được cấp thẩm quyền cho phép.

(3) Quản lý, điều hành bến, cảng:

- Phối kết hợp cùng các đơn vị chức năng thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành bến cảng Cô Tô theo quy định hiện hành.

- Trực tiếp tổ chức và thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành các bến, cảng thuộc phạm vị quyền hạn được giao: cấp lệnh, điều hành và lập sổ hành trình cho các phương tiện thủy ra vào cảng đúng quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho phương tiện và hành khách; thực hiện thu phí sử dụng bến, bãi, mặt nước đối với phương tiện thuỷ theo quy định hiện hành.

(4) Quản lý, vận hành các trạm xử lý, cung cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện: Phối hợp với các cơ quan chuyên môn, chính quyền cấp xã và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về cấp nước; Chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình theo quy định; Bảo đảm cung cấp nước cho khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ theo quy định.

(5) Quản lý, tổ chức hoạt động Khu dịch vụ Hậu cần nghề cá (có Quy chế hoạt động riêng).

(6) Quản lý các chợ đầu mối kinh doanh bao gồm chợ Cô Tô, chợ xã Thanh Lân khi được Ủy ban nhân dân huyện giao.

2.2. Quyền hạn;

- Được cung cấp các văn bản về chính sách, pháp luật của Nhà nước và các tài liệu khác liên quan đến nhiệm vụ được giao;

- Tư vấn, cung cấp dịch vụ thuộc các lĩnh vực phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao cho tổ chức, cá nhân;

- Liên doanh, liên kết, hợp tác với tổ chức kinh tế, cá nhân để thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 538
Đã truy cập: 4693850