Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

25/02/2021

 

1. Gới thiệu chung:

- Tên cơ quan: Trung tâm Truyền thông và Văn hóa.

- Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

- Mail công vụ: ttttvh.ct@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 02033889929

 

 2. Tổ chức bộ máy 

Đồng chí: Trình Xuân Hạnh - Giám đốc
 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định: 02033.3500.029
Điện thoại di động: 0965934389
Hòm thư điện tử công vụ: trinhxuanhanh@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Mến - Phó Giám đốc
Man HCC.jpg
 
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0985545938
Lĩnh vực được phân công:Phụ trách công tác Truyền thông, Văn hóa, văn nghệ.

 

Đồng chí: Hoàng Thiện Phiên - Phó Giám đốc
Trình độ chuyên Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 020333500668
Lĩnh vực được phân công: Phụ trách thể dục, thể thao, tuyên truyền trực quan

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Thuấn
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động:0986204748
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Trực và vận hành máy thu phát sóng PT- TH…

 

Đồng chí: Vũ Thị Báu
Báu truyền hình.jpg
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Trung cấp
Trình độ LLCT:  cấp
Điện thoại di động: 0915366286
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Kỷ thuật sản xuất chương trình

 

Đồng chí: Lê Văn Minh

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT:  cấp

Điện thoại di động: 0945356206

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Trực và vận hành máy thu phát sóng PT- TH.

 

Đồng chí: Hoàng Thị Huệ Phương
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại di động: 0989740797
Lĩnh vực được phân công: Phát thanh viên, phóng viên

  

 Đồng chí: Phạm Quốc Hưng
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ chuyên Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động:  01662636848
Lĩnh vực được phân công phụ trách: VH, VN quần chúng và phong trào VHNT.

 

Đồng chí: Bùi Thị Hồng Nhung
Chức vụ: Nhân viên
Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý Chính sách văn hóa
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0915118678
Lĩnh vực được phân công: Thu thập thông tin về lĩnh vực văn hóa trên địa bàn để lưu trữ, hướng dẫn các loại hình văn hóa, bản sắc các dân tộc trên địa bàn huyện.

    3. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2.2. Về lĩnh vực truyền thanh -  truyền hình

a) Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

b) Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

c) Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

đ) Quản lý, Đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Trạm Truyền, thanh Truyền hình các xã, thị trấn trên địa bàn.

2.3. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch:

a) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch tuyên truyền cổ động, Bảo tàng, thư viện (đọc sách báo hoặc các ấn phẩm văn hóa khác), giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật, thể dục, thẻ thao và du lịch.

b) Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; Tổ chức tập huấn đội tuyển các môn thể thao của huyện tham gia thi đấu các giải thể thể thao của tỉnh và khu vực.

c) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở.

d) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao.

đ) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

e) Tổ chức và quản lý hoạt động của thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống, đội thông tin lưu động.

2.4 Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.  

2.5 Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

2.6 Tham gia ý kiến với Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

2.7 Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

2.8 Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

2.9 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô giao theo quy định của pháp luật.

        5. Các văn bản liên quan

         Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BVHTTDL ngày 26/02/2010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của tổ chức sự nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

            Căn cứ Thông tư số 11/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/1010 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quy định tiêu chí của Trung tâm Văn hóa-Thể thao quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh;

            Căn cứ Thông tư liên tịch số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông - Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

            Căn cứ Quyết định số 3434/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Cô Tô;

          Căn cứ Quyêt định số 703/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban Nhân dân tỉnh huyện Cô Tô về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Cô Tô.

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 371
Đã truy cập: 4693683