Trung tâm Truyền thông và Văn hóa

02/08/2023

 

1. Vị trí và chức năng

Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Cô Tô (sau đây gọi tắt là trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô thực hiện chức năng là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền huyện Cô Tô; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương; phát triển sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch; Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác phát thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức, cung ứng dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban Nhân dân huyện Cô Tô; chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Trung tâm Truyền thông tỉnh.

- Địa chỉ: Khu 4 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

- Mail công vụ: ttttvh.ct@quangninh.gov.vn

- Số điện thoại: 02033889929

 

 2. Tổ chức bộ máy 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Mến - Giám đốc 
Man HCC.jpg
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ văn
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985545938
Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthimen@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công: Phụ trách công tác truyền thông, văn hóa - văn nghệ.

 

 

Đồng chí: Hoàng Thiện Phiên - Phó Giám đốc

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Thể dục thể thao
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0985545938
Hộp thư điện tử công vụ: hoangthienphien@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công: Phụ trách công tác thể dục - thể thao, tuyên truyền trực quan.

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Thuấn

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Công nghệ thông tin

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0986204748

Hộp thư điện tử công vụ: lexuanthuan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công: Trực và vận hành máy thu phát sóng phát thanh - truyền hình

 

Đồng chí: Vũ Thị Báu

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0976514286

Hộp thư điện tử công vụ: vuthibau@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công: Kỹ thuật sản xuất chương trình, phóng viên

 

Đồng chí: Lê Văn Minh

Trình độ chuyên môn: Đại học điện tử viễn thông

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0945356206

Hộp thư điện tử công vụ: levanminh@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công: Trực và vận hành máy thu phát sóng phát thanh - truyền hình

 

Đồng chí: Hoàng Thị Huệ Phương

Trình độ chuyên môn: Đại học CNTT, Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tử.

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0989740797

Hộp thư điện tử công vụ: hoangthihuephuong@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công: Quay phim viên, biên tập các chương trình phát thanh, phóng viên

  

 Đồng chí: Phạm Quốc Hưng

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý văn hóa

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 034432848

Hộp thư điện tử công vụ: phamquochung@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công: Các hoạt động văn hóa - văn nghệ quần chúng và phát triển phong trào văn hóa nghệ thuật; Đội trưởng đội tuyên truyền lưu động..

 

Đồng chí:Lê Thị Thu Huyền
 
 
- Đồng chí: Lê Thị Thu Huyền
- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại di động: 0968688716
- Hộp thư điện tử công vụ: lethithuhuyen.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công: Công tác kế toán.
 
 
 
 
 
 
 

 

Đồng chí: Bùi Thị Hồng Nhung

Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý chính sách văn hóa

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0915118678

Hộp thư điện tử công vụ: buithihongnhung@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công: Tham gia xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung và các tài liệu hướng dẫn hoạt động văn hóa, văn nghệ. Phụ trách công tác hành chính - tổng hợp

   

Đồng chí: Đào Thu Trang

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Báo chí

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0983325798

Hộp thư điện tử công vụ: daothutrang@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công: Phóng viên

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thắm
 

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Sinh học, Trung cấp Thư viện - Thiết bị trường học

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

Điện thoại di động: 0974285619

Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthitham@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công: Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về công tác thư viện

 

Đồng chí: Phạm Thị Thu Cúc

Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại di động: 0973743396

Hộp thư điện tử công vụ: phamthithucuc@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công: Xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện dàn dựng các chương trình, cuộc thi, hội diễn; các hoạt động văn hóa, văn nghệ quy mô cấp huyện

3. Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn:

3.1. Căn cứ chương trình phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của huyện để xây dựng kế hoạch hoạt động, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

3.2. Về lĩnh vực truyền thanh -  truyền hình

a) Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tập trung tuyên truyền sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của pháp luật.

b) Tiếp sóng và phát sóng các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Ninh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

c) Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

d) Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình cấp tỉnh.

đ) Quản lý, Đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Trạm Truyền, thanh Truyền hình các xã, thị trấn trên địa bàn.

3.3. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao:

a) Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tuyên truyền cổ động, Bảo tàng, thư viện (đọc sách báo hoặc các ấn phẩm văn hóa khác), giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu về văn hóa nghệ thuật, thể dục, thẻ thao và du lịch.

b) Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phương pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân; Tổ chức tập huấn đội tuyển các môn thể thao của huyện tham gia thi đấu các giải thể thể thao của tỉnh và khu vực.

c) Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở.

d) Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao.

đ) Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn thể thao truyền thống.

e) Tổ chức và quản lý hoạt động của thư viện, bảo tàng, nhà truyền thống, đội thông tin lưu động.

3.4. Tổ chức, cung ứng dịch vụ về các lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, thông tin quảng cáo, văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.  

23.5. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ và các hoạt động trong lĩnh vực truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3.6. Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

3.7. Quản lý, sử dụng viên chức, lao động, tài sản, ngân sách và nguồn thu từ dịch vụ; thực hiện chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

3.8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cơ quan cấp trên tổ chức. Thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của pháp luật.

3.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô giao theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1429
Đã truy cập: 6964482