Phòng Y tế

I. Giới thiệu chung

Tên cơ quan: Phòng Y tế huyện Cô Tô

- Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

- Số điện thoại: 02033.889.594

- Mail: phongyt.ct@quangninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy

  

 Ông: Phạm Văn Bảy

- Chức vụ:  Trưởng Phòng Y tế huyện

- Trình độ chuyên môn: Đại học Y

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định: 0966441586 - 02033500157

- Mail: phamvanbay.ct@quangninh.gov.vn

 

Bà: Lê Thanh Biển

- Chức vụ: chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: cử nhân Y tế công cộng

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cố định: 0973191424

 - Mail: lethanhbien@quangninh.gov.vn

 - Lĩnh vực phân công phụ trách: Cán bộ chuyên môn, phụ trách công tác quản lý nghiệp vụ y, y tế dự phòng Vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế cơ sở.

 

Bà: Châu Thu Huyền:

- Chức vụ: Cán sự

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Dược

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cố định: 0982377190

 - Mail:chauthuhuyen@quangninh.gov.vn

 - Lĩnh vực phân công phụ trách: phụ trách công tác quản lý Dược, Mỹ phẩm, Bảo hiểm Y tế,  thủ quỹ, Y tế dự phòng

 

 

Hiền Dân số.JPG

- Bà Ngô Thị Thu Hiền: 

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại : 0982 889 382

- Lĩnh vực phân công phụ trách:  Hành chính tổng hợp, phụ trách dân số, kế hoạch hóa gia đình, văn thư.

       

 Bà Nguyễn Thị Chiên 

- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: sơ cấp

- Điện thoại : 0978858056

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách kê toán

 

     

        

Bà Nguyễn Thị Sen 

- Chức vụ: Trạm phó Trạm Y tế thị trấn Cô Tô 

- Trình độ chuyên môn: Điều dưỡng TH 

- Trình độ lý luận chính trị: Không 

- Di động: 0162 970 29 83 

- Email:  

- Nhiệm vụ được phân công: Trạm phó Trạm Y tế thị trấn Cô Tô

 

 

        

Bà Nguyễn Thị Nguyên 

- Chức vụ: Trạm phó Trạm Y tế xã Đồng Tiến 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Di động: 0912 846 875 

- Email:  

- Nhiệm vụ được phân công: Trạm phó Trạm Y tế xã Đồng Tiến

 

         

Ông Nguyễn Duy Quân 

- Chức vụ: Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Lân 

- Trình độ chuyên môn: Y sỹ đa khoa 

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp 

- Di động: 0166 96 83 006 

- Email: Trạm trưởng Trạm Y tế xã Thanh Lân

 

 

        

Ông Phạm Ngọc Hiển 

- Chức vụ: Trạm phó Trạm Y tế xã Thanh Lân 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân điều dưỡng 

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp 

- Di động: 0978 588 210 

- Email: 

- Nhiệm vụ được phân công: Trạm phó Trạm Y tế xã Thanh Lân

 

     

 

 III. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn.

Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện trong lĩnh vực y tế.

Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.

Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.

 Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3083
Đã truy cập: 2164479