Phòng Văn hóa thông tin và du lịch

           I. Giới thiệu chung

Tên cơ quan: Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch huyện Cô Tô.

Địa chỉ: Khu 2 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô

Email: phongvanhoathongtinct.quangninh.gov.vn

Số điện thoại: 02033889314; 02033889976

II. Tổ chức bộ máy

 

Đồng chí: Nguyễn Hải Linh - Trưởng phòng
       
Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0365871479
- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenhailinh.ct@quangninh.gov.vn 
 
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và toàn bộ hoạt động của Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch, cụ thể:

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện, ban hành quy chế làm việc, chế độ thông tin báo cáo của phòng và chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện quy định đó;

- Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch quy định tại Thông tư liên tịch này theo thẩm quyền và các công việc được Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công hoặc ủy quyền; thực hành tiết kiệm chống lãng phí và chịu trách nhiệm khi để xảy ra tình trạng tham nhũng, lãng phí gây thiệt hại trong cơ quan;

- Có trách nhiệm báo cáo với Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân cấp huyện về tổ chức, hoạt động Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, báo chí; xuất bản, in và phát hành; phát thanh truyền hình; thông tin điện tử; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; chuyển đổi số của Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch; báo cáo công tác, cung cấp tài liệu trước Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân khi có yêu cầu; phối hợp với Trưởng phòng khác và người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện giải quyết những vấn đề liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ của Phòng Văn hóa - Thông tin và Du lịch.

 

Đồng chí: Ngô Thị Minh Sao - Phó Trưởng phòng
     
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung Cấp
- Điện thoại di động: 0975409526
- Hòm thư điện tử công vụ: ngominhsao@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách: Quản lý di tích, Văn thư, Thủ quỹ
 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Thị Hảo
    
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0334866066
- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthihao.ct@quangninh.gov.vn 

 


 
 3. Chức năng, nhiệm vụ:  

3.1. Chức năng: 

- Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch trên địa bàn; về báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin, phát thanh trên địa bàn.

- Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông. 

3.2. Nhiệm vụ: 

- Trình UBND cấp huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao. Trình UBND cấp huyện dự thảo quyết định, chỉ thị, kế hoạch về phát triẻn thông tin và truyền thông trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực về thông tin và truyền thông,

- Trình Chủ tịch UBND cấp huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện, dự thảo các văn bản về thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao và du lịch; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực trong gia đình. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi dược phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thông tin và truyền thông.

- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập TDTT; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào TDĐKXDĐSVH; xây dựng GĐVH, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 736
Đã truy cập: 6970031