Phòng Giáo dục và Đào tạo

I. Giới thiệu chung: 

- Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cô Tô 

- Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.  

- Điện thoại: 0333.889.190   

Email:  phonggdvdt.ct@quangninh.gov.vn  

II. Tổ chức bộ máy

 

Đồng chí: Đỗ Văn Quang -Trưởng phòng
   
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 02033889248 - 0842949899
- Hòm thư điện tử công vụ: dovanquang_ct@quangninh.gov.vn
 
Lĩnh vực phân công phụ trách: 

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực; Cải cách hành chính; Quy chế dân chủ; Tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động; Kế hoạch, tài chính; CSVC; kiểm tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; An ninh chính trị nội bộ; Bảo vệ bí mật nhà nước; công tác cấp phát văn bằng, chứng chỉ.

- Quản lý công tác tổ chức và cán bộ của cơ quan; chỉ đạo xây dựng kế hoạch hoạt động cơ quan hàng tháng; Chỉ đạo công tác Pháp chế; Phổ biến và giáo dục pháp luật.

- Chỉ đạo hoạt động chuyên môn: Giáo dục mầm non; Công tác Khảo thí, kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia các cấp học;

- Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo. Phụ trách công tác phát ngôn của Phòng GD&ĐT.

 

 

Đồng chí: Nguyễn Khánh Bình - Phó trưởng phòng
  

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngoại ngữ
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cố định: 02033 889 688 ;       
Di động: 0169 4794 686
 

Lĩnh vực phụ trách: 

- Phụ trách theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Giáo dục trung học cơ sở, Giáo dục tiểu học; Giáo dục chuyên nghiệp; Giáo dục nghề nghiệp& Giáo dục thường xuyên; Giáo dục dân tộc; Xây dựng xã hội học tập; Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Trung tâm học tập cộng đồng; Bồi dưỡng đội ngũ; Nghiên cứu khoa học; Công nghệ thông tin; phụ trách bộ môn Tiếng Anh ở các cấp học.

- Chỉ đạo xây dựng, phê duyệt báo cáo tháng, quý gửi UBND huyện, Sở GD&ĐT (trước ngày 13 hàng tháng);

- Trực tiếp chỉ đạo các hoạt động Đoàn, Đội; Hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động trải nghiệm giáo dục kỹ năng sống, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao;

- Phụ trách công tác chuyển đổi số trong ngành giáo dục;

- Chỉ đạo công tác bảo hiểm y tế; công tác y tế học đường; thư viện; công tác an ninh, an toàn trường học; công tác an toàn thực phẩm và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công, ủy quyền.

 

 

Đồng chí: Nguyễn Công Hiếu
- Chức vụ:Cán bộ Tổ chức, Tổng hợp
- Trình độ chuyên môn:ĐHSP - Tin học
- Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
- Điện thoại:02033889190 - 0912759126
- Hòm thư điện tử công vụ:nguyenconghieu.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

* Lĩnh vực phân công phụ trách: 

- Phụ trách chuyên môn công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

- Phụ trách tổng hợp bảng biểu phổ cập các cấp.

- Phụ trách công tác cấp phát bằng tốt nghiệp THCS và tham mưu giải quyết các nội dung liên quan về văn bằng, chứng chỉ.

- Phụ trách công tác văn thư (công văn đến, đi), phô tô, quản lý các con dấu; đón tiếp và hướng dẫn khách đến làm việc với cơ quan; Trực điện thoại cơ quan, quản lý thiết bị máy vi tính, máy phô tô văn phòng.

- Phụ trách, tham mưu công tác tổ chức cán bộ, thống kê, kế hoạch, tổng hợp và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

Đồng chí : Võ Thị Hằng
- Chức vụ: Cán bộ chuyên môn Tiểu học
- Trình độ chuyên môn: ĐH
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0914659289
- Hòm thư điện tử công vụ:vothihang.c1coto@coto.edu.vn
 

*Lĩnh vực phân công phụ trách: 

- Phụ trách tham mưu các hoạt động chuyên môn cấp tiểu học; công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường học đạt chuẩn quốc gia các trường TH; Công tác PGCD, xóa mù chữ cấp tiểu học.

- Tham mưu giúp lãnh đạo Phòng về công tác kiểm tra của ngành; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Phụ trách công tác chuyển trường học sinh các cấp.

- Thư ký ghi nghị quyết các cuộc họp chi bộ hàng tháng; Phụ trách thủ quỹ cơ quan, quỹ khuyến học.

- Tham mưu, rà soát các các nội dung cải cách thủ tục hành chính; công tác giáo dục quốc phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy
- Chức vụ: Cán bộ chuyên môn màm non
- Trình độ chuyên môn: ĐH
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại : 0912436678
- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthithuy.c0coto@coto.edu.vn
*Lĩnh vực phân công phụ trách: 

- Phụ trách, tham mưu các hoạt động chuyên môn của bậc học mầm non;

- Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường học đạt chuẩn quốc gia các trường mầm non. Công tác PGCD cấp mầm non; công tác giáo dục khuyết tật.

- Công tác pháp chế, công tác giáo dục pháp luật; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở;

- Phụ trách công sách giáo khoa, báo, tạp chí, hồ sơ nhà trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

Đồng chí : Nguyễn Thị Thu Thuỳ
        
- Chức vụ: Viên chức kiêm nhiệm
- Trình độ chuyên môn: ĐH
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại:0974055526
- Hòm thư điện tử công vụ:nguyenthithuthuy.ct@quangninh.gov.vn
 

*Lĩnh vực phân công phụ trách: 

- Phụ trách công tác kế toán, bảo hiểm xã hội

- Theo dõi tài sản của cơ quan và tài sản của các trường đã được trang bị hàng năm, báo cáo với lãnh đạo phòng về công tác tài chính và thực hiện công khai theo quy định.

- Quản lý hồ sơ kế toán, tài vụ và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.c hành chính; công tác giáo dục quốc phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

Đồng chí : Châu Ngọc Khiêm
        
- Chức vụ: Viên chức trưng dụng
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại:0974949899
- Hòm thư điện tử công vụ:chaungockhiem.pgd@coto.edu.vn
 

*Lĩnh vực phân công phụ trách: 

- Phụ trách tham mưu các hoạt động chuyên môn cấp tiểu học; công tác kiểm định chất lượng giáo dục và trường học đạt chuẩn quốc gia các trường TH; Công tác PGCD, xóa mù chữ cấp tiểu học.

- Tham mưu giúp lãnh đạo Phòng về công tác kiểm tra của ngành; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

- Phụ trách công tác chuyển trường học sinh các cấp.

- Thư ký ghi nghị quyết các cuộc họp chi bộ hàng tháng; Phụ trách thủ quỹ cơ quan, quỹ khuyến học.

- Tham mưu, rà soát các các nội dung cải cách thủ tục hành chính; công tác giáo dục quốc phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công. dục quốc phòng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 

Đồng chí: Đặng Văn Tuấn
 
- Chức vụ:
- Trình độ chuyên môn: 
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại cố định: 
- Hòm thư điện tử công vụ: 
-

*Lĩnh vực phân công phụ trách: 

- Chịu trách nhiệm chung về các hoạt động của tổ chuyên môn THCS.

- Phụ trách môn Toán, lý, Công nghệ THCS; công tác giáo dục chuyên nghiệp, giáo dục thường xuyên; giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề;

- Tham mưu tổng hợp, xây dựng KH tháng của cơ quan (trước 30 hàng tháng); thực hiện báo cáo tháng gửi UBND huyện, Sở GD&ĐT (trước 14 hàng tháng)

- Phụ trách công tác giáo dục dân tộc; Trung tâm học tập cộng đồng. Công tác bình đẳng giới;

- Phụ trách thủ quỹ chi bộ;

- Phụ trách công tác y tế học đường, bảo hiểm y tế. công tác thư viện chuẩn cấp THCS.

- Phụ trách công tác thi đua - Khen thưởng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

 

 

ĐỒng chí:  Vũ Thị Huyền
- Chức vụ: Cán bộ chuyên môn Trung học cơ sở
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Ngữ văn
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0354086168
- Hòm thư điện tử công vụ: vuthihuyen.pgd@coto.edu.vn
Lĩnh vực phân công phụ trách:

- Phụ trách chuyên môn bộ môn Ngữ văn, Lịch sử, GDCD, Âm nhạc, Mỹ thuật THCS

- Phụ trách công tác Đoàn, Đội, sao nhi đồng; các hoạt động văn nghệ, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống.

- Phụ trách Công tác tư tưởng văn hoá; công tác học sinh, ngoại khoá; công tác an toàn giao thông; công tác Dân vận, công tác khoa giáo.

- Tham mưu tổ chức các Hội thi dành cho giáo viên cấp THCS.

- Phụ trách công tác BDTX CBQL, GV cấp THCS; công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn nghề nghiệp Hiệu trưởng;

- Thư ký ghi biên bản họp cơ quan hàng tháng và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng phân công.

III. Chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

  IV. Nhiệm vụ: 

 1. Trình UBND huyện:

a, Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và có trách nhiệm tổ chức và thực hiện sau khi được ban hành.

b, Dự thảo quyết định, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dụng cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

c, Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường tiểu học, trường tiểu học và THCS, trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

d, Xây dựng các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: các trường THCS, trường Tiểu học, trường Tiểu học và THCS, trường Mầm non, cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện, trình UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

 1. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
 2. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 3. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.
 4. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiệ công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.
 5. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.
 6. Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục đào tạo công lập theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.
 7. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. và Sở Tài chính.
 8. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.
 9. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, tham mưu cho UBND huyện về công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.
 10. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.
 11. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.


 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 454
Đã truy cập: 5747804