Phòng Giáo dục và Đào tạo

  I. Giới thiệu chung: 

 

- Tên cơ quan: Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cô Tô 

- Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.  

- Điện thoại: 0333.889.190   

- Email:  phonggdvdt.ct@quangninh.gov.vn  

II. Tổ chức bộ máy:

 

Đồng chí: Đỗ Văn Quang -Trưởng phòng
   
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 02033889248 - 0842949899
- Hòm thư điện tử công vụ: dovanquang_ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách

 

Đồng chí: Nguyễn Khánh Bình - Phó trưởng phòng
  

 

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Sư phạm Ngoại ngữ
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cố định: 02033 889 688 ;       
Di động: 0169 4794 686
Lĩnh vực phụ trách: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Công Hiếu
- Chức vụ:Cán bộ Tổ chức, Tổng hợp
- Trình độ chuyên môn:ĐHSP - Tin học
- Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp
- Điện thoại:02033889190 - 0912759126
- Hòm thư điện tử công vụ:nguyenconghieu.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách mảng công nghệ thông tin, Phụ trách tự chọn môn tin học, Phụ trách tổng hợp bảng biểu phổ cập các cấp, Phụ trách công tác tổ chức, thống kê, kế hoạch, tổng hợp

 

Đồng chí : Võ Thị Hằng
- Chức vụ: Cán bộ chuyên môn Tiểu học
- Trình độ chuyên môn: ĐH
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 
- Hòm thư điện tử công vụ:
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thủy
- Chức vụ: Cán bộ chuyên môn Tiểu học
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Tiểu học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cố định: 
- Hòm thư điện tử công vụ: 
- Lĩnh vực phân công phụ trách: 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thiếp
 
- Chức vụ:Cán bộ chuyên môn Trung học cơ sở
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cố định: 02033500088
- Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthithiep.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách

 

ĐỒng chí:  Vũ Thị Huyền
- Chức vụ: Cán bộ chuyên môn Trung học cơ sở
- Trình độ chuyên môn: ĐHSP - Ngữ văn
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0354086168
- Hòm thư điện tử công vụ: vuthihuyen.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách


3. Chức năng, nhiệm vụ:

 

* Chức năng: 

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

 

* Nhiệm vụ: 

1. Trình UBND huyện:

a, Dự thảo văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và có trách nhiệm tổ chức và thực hiện sau khi được ban hành.

b, Dự thảo quyết định, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình, nội dụng cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn, tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

c, Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường THCS, trường tiểu học, trường tiểu học và THCS, trường mầm non, cơ sở giáo dục mầm non và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

d, Xây dựng các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục công lập, gồm: các trường THCS, trường Tiểu học, trường Tiểu học và THCS, trường Mầm non, cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc quyền quản lý của UBND huyện, trình UBND huyện quyết định theo quy định của pháp luật.

2. Hướng dẫn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn; thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục, công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp phát bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

3. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục các ngành học, cấp học trong phạm vi quản lý của huyện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

4. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương.

5. Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và tổ chức thực hiệ công tác thi đua, khen thưởng đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn; xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

6. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, xây dựng kế hoạch biên chế; tổng hợp biên chế của các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

7. Giúp UBND huyện hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức, biên chế, tài chính các cơ sở giáo dục đào tạo công lập theo phân cấp của UBND tỉnh và quy định của pháp luật.

8. Phối hợp với phòng Tài chính - Kế hoạch lập dự toán và phân bổ ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia hàng năm về giáo dục của huyện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. và Sở Tài chính.

9. Kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền việc thực hiện chính sách, pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án và các quy định của cấp có thẩm quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của công dân về lĩnh vực giáo dục thuộc thẩm quyền; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật.

10. Quản lý biên chế, thực hiện tuyển dụng, hợp đồng làm việc, điều động, luân chuyển, tham mưu cho UBND huyện về công tác đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và thực hiện chế độ, chính sách khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.

11. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và uỷ quyền của UBND huyện.

12. Thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với UBND huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.


 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 636
Đã truy cập: 4693948