Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

            1. Giới thệu chung

       

  Tên cơ quan: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Cô Tô.

          Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

         SĐT: 02033.889 919

         Email: ttgdtx.coto.quangninh@moet.edu.vn

              2. Tổ chức bộ máy

1. Đồng chí: Lưu Đức Mỳ

 

-  

-   Chức vụ: Giám đốc

-   Trình độ chuyên môn: Đại học

-   Trình độ lý luận chính trị:Trung cấp

-   Điện thoại cố định:02033. 889 919

-   Điện thoại di động: 0337987002

-   Hộp thư điện tử công vụ:

-   Lĩnh vực phân công phụ trách: Điều hành chung mọi hoạt động của Trung tâm.

 

      

2. Đồng chí: Nguyễn Thị Diên

- 

Chức vụ: Phó Giám đốc

-   Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tiểu học

-   Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

-   Điện thoại cố định: 0333889190

-   Điện thoại di động: 0388797270

-   Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthidien.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: phụ trách lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp

 

   3. Đồng chí: Phùng Văn Tuấn

 

-   Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn

-   Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Sinh học

-   Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

-   Điện thoại cố định:

-   Điện thoại di động: 0365971183

-   Hộp thư điện tử công vụ:

-   Lĩnh vực phân công phụ trách: Giảng dạy môn

 Sinh học kiêm  lĩnh vực Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

  1. Nguyễn Thị Huyền

 

 

 

 

Ảnh

- Chức vụ: Giáo viên

-   Trình độ chuyên môn: ĐH Cử nhân Lịch sử

-   Trình độ lý luận chính trị:

-   Điện thoại cố định: 

-   Điện thoại di động: 0989.715.486

-   Hộp thư điện tử công vụ: 

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Giảng dạy môn Lịch sử, kiêm công tác hành chính, văn thư

 

Giáo viên


II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ

1. Vị trí:

          1.1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Cô Tô (viết tắt là Trung tâm GDNN-GDTX huyện Cô Tô) là đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập cấp huyện trực thuộc UBND huyện Cô Tô, chịu sự quản lí, chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện.

          1.2. Sở GD&ĐT và  Sở LĐTB&XH Quảng Ninh quản lí và hướng dẫn về chuyên môn đối với Trung tâm theo thẩm quyền

          1.3. Là cơ sở Giáo dục thuộc cấp Trung học phổ thông, hướng nghiệp và dạy nghề.

          2. Chức năng:

          2.1. Trung tâm có chức năng tham mưu cho UBND huyện thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Giáo dục và Điều lệ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH ban hành.

          2.2. Thực hiện hoạt động Giáo dục thường xuyên theo Quy chế tổ chức và Hoạt động của Trung tâm GDTX.

          2.3. Nội dung hoạt động hướng nghiệp thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm kĩ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp ban hành.

 

3. Nhiệm vụ

          3.1. Tổ chức đào tạo nhân lực trực tiếp cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ ở trình độ sơ cấp, đào tạo nghề nghiệp dưới 03 tháng; đào tạo theo hình thức kèm cặp nghề, truyền nghề, tập nghề; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho người lao động trong doanh nghiệp; bồi dưỡng hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động; đào tạo nghcho lao động nông thôn và tchức thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng.

          3.2. Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục thường xuyên bao gồm: chương trình xóa mù chữ và tiếp tục sau khi biết chữ; chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ; chương trình giáo dục để lấy bng của hệ thống giáo dục quốc dân.

          3.3. Tổ chức xây dựng và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu trình độ sơ cấp, dưới 03 tháng đối với những nghề được phép đào tạo; chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ.

          3.4. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.

          3.5. Quản lý đội ngũ viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm theo quy định của pháp luật.

          3.6. Tổ chức lao động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật phục vụ đào tạo.

          3.7. Nghiên cứu ứng dụng các đề tài khoa học về giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp, thử nghiệm, ứng dụng và chuyển giao công nghệ mới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

          3.8. Tổ chức các hoạt động dạy và học; kiểm tra và cấp chứng chỉ theo quy định.

          3.9. Tư vấn nghề nghiệp, tư vấn việc làm cho người học; phối hợp với các trường trung học cơ s, trung học phổ thông tuyên truyền, hướng nghiệp, phân luồng học sinh.

          3.10. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp; tổ chức cho người học tham quan, thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

          3.11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo nghnghiệp, giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp.

          3.12. Quản lý, sử dụng đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.

          3.13. Tạo điều kiện hoặc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho viên chức, giáo viên và nhân viên của trung tâm được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

          3.14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

 

          3.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3421
Đã truy cập: 6981917