Trung tâm Hành chính công

 

 

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô

- Địa chỉ: Khu 3, TT Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.889.345   - Fax:  

- Email: tthcc.ct@quangninh.gov.vn

 

II. Tổ chức bộ máy

 

 

Đồng chí: Thái Bá Linh – Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0983 255 958

- Hòm thư điện tử công vụ: thaibalinh.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung

 Đồng chí: Vũ Thị Huyền - Phó Giám Đốc

 

- Họ và tên: Vũ Thị Huyền

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0354 086 168

- Hộp thư điện tử công vụ: vuthihuyen4@quangninh.gov.vn

 

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Ngoài chức trách nhiệm vụ quy định tại Quy chế hoạt động và phân công trách nhiệm, Phó Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau: Chỉ đạo bộ phận chuyên môn, xây dựng kế hoạch năm, báo cáo tháng, quý, năm về hoạt động của Trung tâm. Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, giám sát cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm. Thay mặt Giám đốc giải quyết các công việc được uỷ quyền khi Giám đốc đi vắng.

 

Đồng chí: Phạm Đức Thuận 
Thuan HCC.jpg

- Trình độ chuyên môn: Đại học CNTT

- Trình độ LLCT- HC: Trung cấp

- Điện thoại: 0989705635

- Hòm thư điện tử công vụ: phamducthuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực được phân công phụ trách: quản trị mạng và CNTT, phụ trách công tác CCHC, kiểm soát TTHC, tiếp nhận hồ sơ quầy tổng hợp

Đồng chí: Nguyễn Thị Lam 

Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 033 8087 888

Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthilam@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hướng dẫn - Trả kết quả


 
 
 
Đồng chí: Nguyễn Thị Minh Thủy

 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0913 868 006

Hòm thư điện tử công vụ: nguyenthiminhthuy.ct@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Kế toán
 

 

Đồng chí: Phạm Thị Hiên

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0354544666

- Hòm thư điện tử công vụ: phamthihien@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hành chính – tổng hợp

 

 • III, Chức năng, nhiệm vụ

  I. Vị trí, chức năng

  1. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Trung tâm tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.

  2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định.

  3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

  II. Nhiệm vụ

  1. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy, tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

  2. Hướng dẫn, tổ chức cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

  3. Tổ chức cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tiếp nhận kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm.

  4. Theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị về thẩm định hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

  5. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định.

  6. Phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

  7. Phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử, tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện việc điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

  8. Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

  9. Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho các cá nhân và tổ chức; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức họat động của Trung tâm.

  10. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ cá nhân và tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

  11. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

  12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân huyện giao

   

   

   

   

   

   

   

   Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1402
Đã truy cập: 6964455