Trung tâm Hành chính công

 

I. Thông tin chung

- Tên cơ quan: Trung tâm Hành chính công huyện Cô Tô

- Địa chỉ: Khu 3, TT Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 02033.889.345   - Fax:  

- Email: tthcc.ct@quangninh.gov.vn

 

II. Tổ chức bộ máy

 

 

Phương HCC.jpg Đồng chí: Dương Thị Phương  
Chức vụ: Giám đốc
Sinh năm: 1975
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật 
Lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0984663486
Mail: duongthiphuong.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công: Phụ trách chung 
Man HCC.jpg
Đồng chí: Nguyễn Thị Mến 
Chức vụ Phó Giám đốc
Sinh ngày: 1979
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 02033500077
Mail: nguyenthimen@quangninh.gov.vn

Thuan HCC.jpg Đồng chí: Phạm Đức Thuận
Chức vụ: Nhân viên Quản trị mạng
Sinh năm: 1990
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0989 705 635
Mail: phamducthuan@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công: Quản trị mạng và công nghệ thông tin  

Ngoc HCC.jpg Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc
Chức vụ: Nhân viên 
 Sinh năm: 1990
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 01663 388 228
Mail: nguyenthingoc.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công: Hướng dẫn trả kết quả 
 
  Đồng chí: Lê Thị Thu Huyền  
Chức vụ: Nhân viên
Sinh năm: 1989
Trình độ chuyên môn : Đại học kế toán
Lý luận chính trị: 
Số điện thoại: 0968 688 899
Lĩnh vực được phân công: Kế toán - Thu phí

 

 DANH SÁCH CÁN BỘ CỬ

hung.png
 Đồng chí: Nguyễn Đức Hùng 
Chức vụ: Phó Thủ trưởng Cơ quan Kiểm tra - Thanh tra
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Kế toán .
Số điện thoại: 0974 044 919
Nhiệm vụ: Kiểm tra, giám sát
EMail:

 

   
 bien.png
Đồng chí: Lê Thanh Biển  
Sinh ngày: 1987
Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại: 0973 191 424
Lĩnh vực: Lĩnh vực Y tế
   
   
Đồng chí: Vũ Trường Sơn
 Sinh năm: 1979
Chức vụ: Giám đốc VPĐKQSDĐ
Trình độ chuyên môn : Đại học
Lý luận chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0913 939 136
Lĩnh vực: Đất đai
 
   

 

 

Đồng chí:  Khuất Văn Quỳnh

- Chức vụ: Nhân viên (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất)

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại di động: 0914.201.580

- Hộp thư điện tử:  

- Lĩnh vực phụ trách: 

   

 

Đồng chí: Bùi Như Duân

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0976806388

Hòm thư điện tử công vụ: buinhuduan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp
   
Đồng chí: Vũ Quang Hiệu
Sinh năm: 1984
Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại: 0985.67.2255
Lĩnh vực: Tài chính, Kế hoạch và Công thương
Mail: vuquanghieu.ct@quangninh.gov.vn
   
Đồng chí: Nguyễn Thị Phượng
Sinh năm: 1982
Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại: 0975.165.582
Lĩnh vực: Tư pháp
Mail: nguyenthiphuong.ct@quangninh.gov.vn
   
Đồng chí: Hà Minh Chính
Sinh năm: 1971
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Số điện thoại: 038.787.3302
Lĩnh vực: Tư pháp
Mail: haminhchinh.ct@quangninh.gov.vn
   
Đồng chí: Hoàng Minh Cương
Sinh năm: 1992
Chức vụ: Cán bộ CA huyện
Số điện thoại: 0865962188
Lĩnh vực: QL  HÀNH CHÍNH
   
Đồng chí: Phạm Hải Hùng
Sinh năm: 1992
Chức vụ: Cán bộ CA huyện
Số điện thoại: 0338.571.817
Lĩnh vực: QL  HÀNH CHÍNH
   
Đồng chí: Bùi Văn Lan
Sinh năm: 1960
Chức vụ: Chuyên viên 
Số điện thoại: 0974.800.854
Lĩnh vực: Thuế
   
 
Đồng chí: Bùi Quang Vinh
Sinh năm: 
Chức vụ: Nhân viên kinh doanh
Số điện thoại: 0853.138.476
Lĩnh vực: Điện Lực
   
Đồng chí: Trần Quang Khải
Sinh năm: 1985
Chức vụ: Chuyên viên
Số điện thoại: 0987.976.989
Lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội
  
 
  

III, Chức năng, nhiệm vụ

I. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm là đơn vị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Trụ sở của Trung tâm tại thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô.

2. Trung tâm có chức năng làm đầu mối và chịu trách nhiệm trong việc tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo quy định.

3. Trung tâm chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện; sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

II. Nhiệm vụ

1. Niêm yết công khai, kịp thời, đầy đủ, rõ ràng các quy định, thủ tục hành chính (giấy, tờ, hồ sơ…); mức thu phí, lệ phí (nếu có) và thời gian giải quyết các loại công việc; quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ; trách nhiệm của các bộ phận, tổ chức, cá nhân liên quan.

2. Hướng dẫn, tổ chức cá nhân khi đến liên hệ giải quyết công việc.

3. Tổ chức cho các phòng, ban, cơ quan, đơn vị tiếp nhận kiểm tra hồ sơ của tổ chức, cá nhân theo quy định đối với các thủ tục hành chính đã được Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt đưa vào giải quyết tại Trung tâm.

4. Theo dõi, đôn đốc công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị về thẩm định hồ sơ, phê duyệt hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Chủ trì, theo dõi, đôn đốc các cơ quan đơn vị liên quan trong việc giải quyết các thủ tục hành chính theo đúng chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tiến độ và thời hạn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

5. Tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân đối với những nội dung liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính và việc thực hiện nhiệm vụ của công chức, viên chức tại Trung tâm theo quy định.

6. Phối hợp với Trung tâm Hành chính công tỉnh trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên thông; tham gia các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

7. Phối hợp chặt chẽ, đúng nguyên tắc với các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu các quy định của Nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền điện tử, tổng hợp, báo cáo đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện việc điều chỉnh, sửa đổi, thay thế, bổ sung danh mục, quy trình và các nội dung liên quan khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

8. Vận hành, đề xuất nâng cấp cơ sở vật chất, phần mềm ứng dụng; tích hợp dữ liệu hoạt động, thực hiện công tác an ninh mạng và một số nội dung khác trong phạm vi hoạt động của Trung tâm.

9. Đề xuất việc đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng phục vụ, giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho các cá nhân và tổ chức; Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về tổ chức họat động của Trung tâm.

10. Quản lý nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo quy định của pháp luật; bố trí khoa học hợp lý các khu vực cung cấp thông tin, giải quyết thủ tục hành chính, trang thiết bị phục vụ cá nhân và tổ chức đến giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.

11. Thực hiện việc thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định.

12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân huyện giao

 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4202
Đã truy cập: 49363929.