Chi cục Thuế

03/04/2018

CHI CỤC THUẾ HUYỆN CÔ TÔ

 

 

 Tên đơn vị: Chi cục Thuế huyện Cô Tô

Địa chỉ: Khu 4, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Số điện thoại: 02033.889.221(889.230).

Email: cctcto.qni@gdt.gov.vn

 1. Cơ cấu tổ chức.
 2. Đội Tổng hợp.
 3. Đội thuế liên xã, phường, thị trấn.

 Tổ chức bộ máy.

CCT huyện Cô Tô có 10 cán bộ công chức và 01 Hợp đồng 68. Bao gồm:

Đồng chí: Đinh Phương Nam

 

- Chức vụ:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại :

- Hộp thư điện tử công vụ:

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Phó chi cục trưởng

Thạc sĩ

Trung cấp

0912 467 554

dpnam.qni@gdt.gov.vn

 Giúp việc, tham mưa cho Chi cục trưởng; Phụ trách công tác Quản lý ấn chỉ thuế; Tuyên truyền hỗ trợ NNT; Kê khai đăng ký thuế; Lệ phí trước bạ và các khoản thu khác.

 

 Đồng chí: Nguyễn Trọng Tiến

 

- Chức vụ:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại :

- Hộp thư điện tử công vụ:

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Đội trưởng  - Đội Tổng hợp

Đại học

Trung cấp

0977 012 888

nttien.qni@gdt.gov.vn

 Chỉ đạo điều hành chung công tác của đội, trực tiếp chỉ đạo điều hành công tác HCQTTV, thi đua khen thưởng, nhân sự; Công tác Kiểm tra, Tin học, Tổng hợp - Nghiệp vụ - Dự toán, Quản lý thuế SD đất PNN; Công tác Pháp chế.

 Đồng chí: Phạm Duy Luân

 

- Chức vụ:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại :

- Hộp thư điện tử công vụ:

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Công chức  - Đội Tổng hợp

Đại học

 

0988 89 1019

pdluan.qni@gdt.gov.vn

  Các công tác:  Quản lý ấn chỉ; Quản lý MST; Báo cáo xác minh hóa đơn; Kế toán tài vụ; Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo đội và lãnh đạo Chi cục giao phó.

 

 Đồng chí: Lê Thị Thoa

 

- Chức vụ:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại :

- Hộp thư điện tử công vụ:

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Công chức  - Đội Tổng hợp

Đại học

Sơ cấp

01665 223666

ltthoa.qni@gdt.gov.vn

 Các công tác: Hành chính văn thư; Thủ kho thủ quỹ; Kê khai kế toán thuế; Tuyên truyền hỗ trợ NNT; Lập dự toán thu NSNN; Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo đội và lãnh đạo Chi cục giao phó.

 1. Đồng chí: Lưu Văn Sinh

 

- Chức vụ:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại :

- Hộp thư điện tử công vụ:

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Công chức  - Đội Tổng hợp

Trung cấp

 

01686 666388

lvsinh.qni@gdt.gov.vn

 Các công tác: Lái tàu công tác, bảo quản tài sản tàu công tác QN1161, xuồng bay máy 40CV và các thiết bị hang hải; Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo đội và lãnh đạo Chi cục giao phó.

  8. Đồng chí: Bùi Quang Sửu

 

- Chức vụ:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại :

- Hộp thư điện tử công vụ:

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Hợp đồng 68  - Đội Tổng hợp

Trung cấp

 

01648 226188

 

 Các công tác: Thợ máy tàu công tác; Thực hiện nhiệm vụ khác do lãnh đạo đội và lãnh đạo Chi cục giao phó.

   9.  Đồng chí: Bùi Văn Lan

 

- Chức vụ:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại :

- Hộp thư điện tử công vụ:

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Phó đội trưởng  - Đội Liên xã, thị trấn

Trung cấp

 

0974800854

Bvlan.qni@gdt.gov.vn

 Các công tác: Phụ trách chung các công tác của Đội Liên xã, thị trấn; Tiếp nhận hồ sơ ĐKT tại Trung tâm HC công huyện Cô Tô

    10. Đồng chí: Diệp Văn Thìn

 

- Chức vụ:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại :

- Hộp thư điện tử công vụ:

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Công chức  - Đội Liên xã, thị trấn

Trung cấp

 

 

Dvthin.qni@gdt.gov.vn

 Các công tác: Quản lý các khoản thu về lệ phí trước bạ và thu khác.

 11. Đồng chí: Trương Bá Thi

 

- Chức vụ:

- Trình độ chuyên môn:

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại :

- Hộp thư điện tử công vụ:

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Công chức  - Đội Liên xã, thị trấn

Đại học

 

01666968869

tbthi.qni@gdt.gov.vn

 Các công tác: Quản lý các địa bàn xã, thị trấn.

   

Vị trí, chức năng.

Chi cục Thuế ở các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chi cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

Chi cục Thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật

Nhiệm vụ và quyền hạn.

Chi cục Thuế thực hiện nhiệm vụ,quyền hạn, trách nhiệm theo qui định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các qui định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

 1. Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản qui phạm pháp luật về thuế; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn;
 2. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế;tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dựtoán thu ngân sách Nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao;
 3. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.
 4. Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.
 5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế, cấp mã số thuế, xử lý hồ sơ khai thuế, tính thuế, nộp thuế, miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế, xoá nợ thuế, tiền phạt, lập sổ thuế, thông báo thuế, phát hành các lệnh thu thuế và thu khác theo qui định của pháp luật thuế và các quy định, quy trình, biện pháp nghiệp vụ của ngành; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.
 6. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn;
 7. Thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế,quyết toán thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuếvà các tổ chức, cá nhân được uỷ nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế;
 8. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn, giảm, hoàn thuế, gia hạn thời hạn khai thuế, gia hạn thời hạn nộp tiền thuế, truy thu tiền thuế, xoá nợ tiền thuế, miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật;
 9. Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước;
 10. Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế;
 11. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuếtheo quy định của pháp luật;
 12. Tổ chức thực hiện thống kê, kế toán thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quảthu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Uỷ ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.
 13. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức, viên chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.
 14. Xử lý vi phạm hành chính vềthuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.
 15. Giám định để xác định số thuếphải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 16. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.
 17. Tổ chức tiếp nhận và triển khai ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ thông tin và phương pháp quản lý hiệnđại vào các hoạt động của Chi cục Thuế.
 18. Quản lý bộ máy, biên chế,lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và của ngành thuế.
 19. Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.
 20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3549
Đã truy cập: 6198160