Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện

 

I. Giới thiệu chung: 

- Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Cô Tô

- Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.889.282 - 02033.889.239.

- Email:  banqldact@quangninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy:

Đồng Chí: Trần Việt Phương -  Giám đốc
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0912.878.666
- Hộp thư điện tử công vụ: tranvietphuong_ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phân công phụ trách:
- Điều hành chung công việc của cơ quan, chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho cơ quan.
- Quản lý công tác quy hoạch, kỹ thuật, kế hoạch, tài chính, tổ chức bộ máy cơ quan, tài sản của cơ quan.
- Trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo công tác Kỹ thuật, Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ, quy chế thi đua khen thưởng tại đơn vị

  

Đồng Chí: Lê Minh Tuấn - Phó giám đốc 
Tuấn Dự án.jpg
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0868038585
- Hộp thư công vụ: leminhtuan.ct@quangninh.gov.vn
- Chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan và pháp luật về lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Làm Giám đốc các dự án, công trình khi được Giám đốc Ban phân công; triển khai thủ tục đầu tư xây dựng của các dự án.

 

Đồng chí: Phạm Huy Khôi - Phó giám đốc
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0912772323
- Hộp thư công vụ:
Lĩnh vực phân công phụ trách:
Chịu trách nhiệm trước Giám đốc về nhiệm vụ được phân công:
Trực tiếp giúp Giám đốc điều hành, tổ chức các nhiệm vụ: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quản lý quỹ đất đã được GPMB, quỹ đất nhận chuyển nhượng, quỹ đất đã tạo lập và phát triển, quỹ đất đã xây dựng để phục vụ tái định cư, quỹ đất thu hồi; Các công việc về đấu giá đất. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch, phương án, dự án, đề án của Trung tâm;
Trực tiếp tiếp nhận và giải quyết đơn thư, kiếu kiện của công dân; tổng hợp báo cáo tháng, quỹ, năm của đơn vị và thực hiện các nhiệm vụ  khác theo sự phân công của Giám đốc.
Trực tiếp điều hành đơn vị khi Giám đốc đi vắng

 

Đồng Chí: Phạm Thanh Tùng
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0989.263.366
- Hộp thư điện tử công vụ: phamthanhtung.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
- Chịu trách nhiệm và trước pháp luật và trước Chủ đầu tư, cơ quan về toàn bộ nhiệm vụ được phân công.
- Triển khai thủ tục đầu tư các dự án, công trình khi được phân công; giám sát thi công xây dựng công trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan giao.

 

Đồng Chí: Nguyễn Xuân Bách
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0973.784.666
- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenxuanbach@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:- Chịu trách nhiệm và trước pháp luật và trước Chủ đầu tư, cơ quan về toàn bộ nhiệm vụ được phân công.- Triển khai thủ tục đầu tư các dự án, công trình khi được phân công; giám sát thi công xây dựng công trình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan giao.

 

Đồng Chí: Vũ Thị Hạnh
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định: 0982.960.944
- Điện thoại di động:
- Hộp thư điện tử công vụ: vuthihanh.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
- Thực hiện chức năng kế toán của Ban quản lý dự án, hạch toán và giám sát về thực hiện thu, chi - mọi chi phí quản lý từ công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư. Thực hiện việc thanh toán, quyết toán các nguồn vốn của dự án. Quản lý theo dõi công tác chi thường xuyên của cơ quan.
- Theo dõi, giám sát việc mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản công theo quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí. Hàng năm chủ trì kiểm tra đánh giá lại tài sản công theo quy định hiện hành của Nhà nước.
- Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo cơ quan phân công.
.

 

Đồng Chí: Lê Thị Thu
- Chức vụ: Kế toán
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại di động: 0985.076.161
- Hộp thư điện tử công vụ: lethithu@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
 Thực hiện chức năng kế toán của Ban quản lý dự án, hạch toán và giám sát về thực hiện thu, chi - mọi chi phí quản lý chi thường xuyên của cơ quan.
Đảm nhận các công việc do thủ trưởng đơn vị phân công.

 

Đồng Chí: Nguyễn Thị Miền
- Chức vụ: Nhân viên 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại di động: 0988.675.939
- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthimien@quangninh.gov.vn
- Thực hiện công tác Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ, quy chế thi đua khen thưởng tại đơn vị.
- Đảm nhận các công việc Hành chính; văn thư lưu trữ và các công việc khác khi Thủ trưởng cơ quan giao

 

Đồng Chí: Nguyễn Thị Minh
- Chức vụ: Nhân viên 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0984.559.770
- Hộp thư điện tử công vụ:
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
- Trực tiếp quản lý văn phòng đại diện của cơ quan tại Thành phố Hạ Long.

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Thanh 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư lâm học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0986481988
- Hộp thư công vụ: 
 

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng phương án, kết hoạch tạo quỹ đất sạch phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất...; phụ trách công tác quỹ của đơn vị và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc, phó Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, phó Giám đốc về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Giám đốc.

 

Đồng chí: Lục Hoài Giang 
- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0978870392
- Hộp thư công vụ: 
-
Lĩnh vực phân công phụ trách:
Phụ trách bộ phận kế toán của đơn vị và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc, phó Giám đốc về nhiệm vụ được giao.
Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Giám đốc

 

Đồng chí: Võ Thị Bích Thủy
 
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại: 01297780669
- Hộp thư công vụ: 
 

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Trực tiếp tham mưu và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; xây dựng phương án, kết hoạch tạo quỹ đất sạch phát triển quỹ đất để đấu giá quyền sử dụng đất...; phụ trách công tác hành chính, văn thư của đơn vị và các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Giám đốc, phó Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc, phó Giám đốc về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao với Giám đốc

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Linh
Linh Dự án.jpg
- Chức vụ: Nhân viên 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trương.
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0967678406
- Hộp thư điện tử công vụ: hoangmanhlinh@quangninh.gov.vn
 - Lĩnh vực phân công phụ trách:
- Chịu trách nhiệm và trước pháp luật và trước Chủ đầu tư, cơ quan về toàn bộ nhiệm vụ được phân công.
- Triển khai thủ tục đầu tư trong lĩnh vực Tài nguyên, Môi trường, an toàn lao động của các dự án;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan giao.

 

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
  1. Chức năng:
 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô thực hiện các chức năng theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 16/2016/TT-BXD và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, cụ thể như sau:
- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;
- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các chức năng khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng;
- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;
- Nhận ủy thác quản lý dự án của chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.
  1. Nhiệm vụ và quyền hạn
  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng cụ thể như sau:
  1. a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:
- Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;
- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chổng cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;
- Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng; trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phế duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bàng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao, nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;
- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;
- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDA theo quy định;
- Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban QLDA; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban QLDA theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  1. b) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:
- Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 Luật Xây dựng;
- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.
-  Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chú đầu tư khác khi được yêu cầu, phù họp với năng lực hoạt động của mình;
-  Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật;
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3740
Đã truy cập: 3546926