Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện

 

I. Giới thiệu chung: 

- Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Cô Tô

- Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.889.282 - 02033.889.239.

- Email:  banqldact@quangninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy:

Đồng Chí: Trần Việt Phương -  Giám đốc
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0912.878.666
- Hộp thư điện tử công vụ: tranvietphuong_ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
+ Điều hành chung công việc của cơ quan, chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và trước pháp luật về thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao cho cơ quan.
+ Quản lý công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính, tổ chức bộ máy cơ quan, tài sản của cơ quan.
+ Chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện Quy chế dân chủ, công tác khen thưởng của đơn vị.
+ Tham gia công tác quản lý kỹ thuật và thực hiện các công việc khác được UBND huyện giao.

 

Đồng Chí: Nguyễn Tiến Dũng - Phó giám đốc 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ.
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0982.875.473
- Hộp thư điện tử công vụ:  nguyentiendung.ct@quangninh.gov.vn
 
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
 Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực được phân công phụ trách.
Tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan phụ trách và theo dõi các dự án công trình do cơ quan quản lý với những công việc cụ thể như sau:
+ Phụ trách kỹ thuật và chịu trách nhiệm về kỹ thuật tất cả các công trình được phân công của cơ quan quản lý A, kiểm tra và ký hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật trong các giai đoạn thiết kế, thi công xây dựng, quyết toán công trình trước khi trình Thủ trưởng ký duyệt chuyển kế toán thanh toán, gửi thẩm định quyết toán.
+ Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
+ Giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc lĩnh vực được phân công.
+ Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ được phân công giám sát kỹ thuật thi công các công trình từ khâu lập hồ sơ thầu, xét thầu, trình duyệt kết quả đấu thầu, triển khai thi công, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
+ Tham mưu gúp việc cho đồng chí Thủ trưởng trong công tác chuẩn bị đầu tư. Phối hợp với, đôn đốc các đơn vị tư vấn để lập và trình duyệt dự án.
+ Trực tiếp giám sát kỹ thuật một số công trình khi được phân công. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ giám sát kỹ thuật theo luật định. Khi đó phần ký duyệt lãnh đạo do đồng chí Thủ trưởng đảm nhiệm.
+ Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; duyệt ký văn bản thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.
Quản lý cơ quan khi Thủ trưởng đi vắng và thực hiện các công việc khác khi Thủ trưởng phân công hoặc uỷ quyền.

 

Đồng Chí: Lê Minh Tuấn - Phó giám đốc 
Tuấn Dự án.jpg
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0868038585
- Hộp thư công vụ: leminhtuan.ct@quangninh.gov.vn
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực được phân công phụ trách.
Tham mưu giúp thủ trưởng cơ quan phụ trách và theo dõi các dự án công trình do cơ quan quản lý với những công việc cụ thể như sau:
+ Phụ trách kỹ thuật và chịu trách nhiệm về kỹ thuật tất cả các công trình được phân công của cơ quan quản lý A, kiểm tra và ký hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật trong các giai đoạn thiết kế, thi công xây dựng, quyết toán công trình trước khi trình Thủ trưởng ký duyệt trước khi chuyển kế toán thanh toán, gửi thẩm định quyết toán.
+ Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan đến công tác đền bù giải phóng mặt bằng.
+ Giải quyết đơn thư, khiếu nại thuộc lĩnh vực được phân công.
+ Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn cán bộ được phân công giám sát kỹ thuật thi công các công trình từ khâu lập hồ sơ thầu, xét thầu, trình duyệt kết quả đấu thầu, triển khai thi công, nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng.
+ Tham mưu gúp việc cho đồng chí Thủ trưởng trong công tác chuẩn bị đầu tư. Phối hợp với, đôn đốc các đơn vị tư vấn để lập và trình duyệt dự án.
+ Trực tiếp giám sát kỹ thuật một số công trình khi được phân công. Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ giám sát kỹ thuật theo luật định. Khi đó phần ký duyệt lãnh đạo do đồng chí Thủ trưởng đảm nhiệm.
+ Thực hiện chế độ báo cáo về tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao; duyệt ký văn bản thuộc lĩnh vực được phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được phân công và ủy quyền.

 

Đồng Chí: Phạm Thanh Tùng
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0989.263.366
- Hộp thư điện tử công vụ: phamthanhtung.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
 + Làm công tác kỹ thuật giám sát của Ban, giám sát chủ đầu tư và trực tiếp giám sát kỹ thuật các công trình khi được giao theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan. Hoạt động theo Luật xây dựng hiện hành ở các khâu: kiểm tra nghiệm thu hồ sơ thiết kế, tiên lượng, dự toán, chuẩn bị công tác lập hồ sơ mời thầu hoặc chỉ định thầu, thực hiện giám sát, nghiệm thu chất lượng, khối lượng theo giai đoạn và lập phiếu giá công trình các công trình được phân công giám sát.
+ Thay mặt lãnh đạo kiểm tra chéo hiện trường công trình và hồ sơ quyết toán trước khi trình lãnh đạo ký.
+ Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đơn vị thi công lập quyết toán công trình đảm bảo đúng thời gian quy định. cập nhật tài liệu hoàn chỉnh 03 bộ hồ sơ dự án để lưu trữ cơ quan, lưu trữ của UBND huyện, bàn giao đơn vị sử dụng,
+ Chịu trách nhiệm và trước pháp luật và trước Chủ đầu tư, cơ quan về toàn bộ nhiệm vụ được phân công.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan giao.

 

Đồng Chí: Nguyễn Quyết Thắng
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0333252666
- Hộp thư điện tử công vụ:  nguyenquyetthang@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
+ Làm công tác kỹ thuật giám sát của Ban, giám sát chủ đầu tư và trực tiếp giám sát kỹ thuật các công trình khi được giao theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan. Hoạt động theo Luật xây dựng hiện hành ở các khâu: kiểm tra nghiệm thu hồ sơ thiết kế, tiên lượng, dự toán, chuẩn bị công tác lập hồ sơ mời thầu hoặc chỉ định thầu, thực hiện giám sát, nghiệm thu chất lượng, khối lượng theo giai đoạn và lập phiếu giá công trình các công trình được phân công giám sát.
+ Thay mặt lãnh đạo kiểm tra chéo hiện trường công trình và hồ sơ quyết toán trước khi trình lãnh đạo ký.
+ Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đơn vị thi công lập quyết toán công trình đảm bảo đúng thời gian quy định. cập nhật tài liệu hoàn chỉnh 03 bộ hồ sơ dự án để lưu trữ cơ quan, lưu trữ của UBND Huyện, Ban giao đơn vị sử dụng, Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ đầu tư, cơ quan về toàn bộ nhiệm vụ được phân công.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan giao. 

 

Đồng Chí: Nguyễn Xuân Bách
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0973.784.666
- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenxuanbach@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
Làm công tác kỹ thuật giám sát của Ban, giám sát chủ đầu tư và trực tiếp giám sát kỹ thuật các công trình khi được giao theo sự phân công của Thủ trưởng cơ quan. Hoạt động theo Luật xây dựng hiện hành ở các khâu: kiểm tra nghiệm thu hồ sơ thiết kế, tiên lượng, dự toán, chuẩn bị công tác lập hồ sơ mời thầu hoặc chỉ định thầu, thực hiện giám sát, nghiệm thu chất lượng, khối lượng theo giai đoạn và lập phiếu giá công trình các công trình được phân công giám sát.
Thay mặt lãnh đạo kiểm tra chéo hiện trường công trình và hồ sơ quyết toán trước khi trình lãnh đạo ký.
Chịu trách nhiệm đôn đốc, hướng dẫn đơn vị thi công lập quyết toán công trình đảm bảo đúng thời gian quy định. cập nhật tài liệu hoàn chỉnh 03 bộ hồ sơ dự án để lưu trữ cơ quan, lưu trữ của UBND Huyện, Ban giao đơn vị sử dụng, Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ đầu tư, cơ quan về toàn bộ nhiệm vụ được phân công.
Thực hiện các nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan giao.

 

Đồng Chí: Vũ Thị Hạnh
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định: 0982.960.944
- Điện thoại di động:
- Hộp thư điện tử công vụ: vuthihanh.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực được phân công phụ trách.
+ Thực hiện chức năng kế toán của Ban quản lý dự án dự án đầu tư xây dựng, hạch toán và giám sát về thực hiện thu, chi - mọi chi phí quản lý từ công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư. + Thực hiện việc thanh toán, quyết toán các nguồn vốn của dự án. Quản lý theo dõi công tác chi thường xuyên cho con người và công việc của cơ quan.
+ Theo dõi, giám sát việc mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản công theo quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí. Hàng năm chủ trì kiểm tra đánh giá lại tài sản công theo quy định hiện hành của Nhà nước.
+ Thực hiện các công việc khác khi lãnh đạo cơ quan phân công.

 

 

Đồng Chí: Lê Thị Thu
- Chức vụ: Kế toán
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0985.076.161
- Hộp thư điện tử công vụ: lethithu@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực được phân công phụ trách.
+ Thực hiện chức năng kế toán của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, hạch toán và giám sát về thực hiện thu, chi - mọi chi phí quản lý chi thường xuyên cho con người và công việc của cơ quan
+ Đảm nhận các công việc do thủ trưởng đơn vị phân công

 

Đồng Chí: Nguyễn Thị Miền
- Chức vụ: Nhân viên 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0988.675.939
- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthimien@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực được phân công phụ trách.
Trực tiếp đảm nhận công việc Hành chính, Văn thư – Lưu trữ tại cơ quan.
Đảm nhận các công việc do thủ trưởng đơn vị phân công.

 

Đồng Chí: Nguyễn Thành Phúc
Phúc dự án.jpg
- Chức vụ: Nhân viên 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0961.163.333
- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthanhphuc@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực được phân công phụ trách.
+ Đảm nhận công việc lưu trữ hồ sơ và trợ lý giúp việc cho đồng chí phó giám đốc.
+ Đảm nhận các công việc do thủ trưởng đơn vị phân công.

 

Đồng Chí: Vũ Đức Hợp
- Chức vụ: Nhân viên hợp đồng 68
- Trình độ chuyên môn: Lái xe
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0912.126.060
- Hộp thư điện tử công vụ:

 

- Lĩnh vực phân công phụ trách:
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực được phân công phụ trách.
+ Lái xe và quản lý xe đảm bảo an toán. Kiểm tra, phát hiện những hư hỏng đột xuất, ngăn ngừa các sự cố có thể xẩy ra; giữ gìn hình thức bên ngoài xe, chăm sóc các hệ thống, các cơ cấu của xe đảm bảo an toàn.
+ Thực hiện trách nhiệm duy trì tình trạng kỹ thuật xe giữa hai kỳ kiểm định theo tiêu chuẩn duy định của Luật giao thông đường bộ.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Thủ trưởng phân công.

 

Đồng Chí: Nguyễn Thị Minh
- Chức vụ: Nhân viên g
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0984.559.770
- Hộp thư điện tử công vụ:
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực được phân công phụ trách.
+ Trực tiếp quản lý văn phòng đại diện của cơ quan tại Thành phố Hạ Long.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Thủ trưởng phân công.

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Linh
Linh Dự án.jpg
- Chức vụ: Nhân viên 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư môi trương.
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0967678406
- Hộp thư điện tử công vụ: hoangmanhlinh@quangninh.gov.vn
 - Lĩnh vực phân công phụ trách:
+ Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Thủ trưởng cơ quan về lĩnh vực được phân công phụ trách.
+ Trực tiếp đảm nhận công viêc quản lý môi trường tại đơn vị.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Thủ trưởng phân công.

 

III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
  1. Chức năng:
 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô thực hiện các chức năng theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 16/2016/TT-BXD và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, cụ thể như sau:
- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;
- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các chức năng khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng;
- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;
- Nhận ủy thác quản lý dự án của chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.
  1. Nhiệm vụ và quyền hạn
  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng cụ thể như sau:
  1. a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:
- Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;
- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chổng cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;
- Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng; trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phế duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bàng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao, nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;
- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;
- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDA theo quy định;
- Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban QLDA; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban QLDA theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  1. b) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:
- Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 Luật Xây dựng;
- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.
-  Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chú đầu tư khác khi được yêu cầu, phù họp với năng lực hoạt động của mình;
-  Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật;
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 71
Đã truy cập: 48773805.