Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện

 

I. Giới thiệu chung: 

- Tên cơ quan: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Cô Tô

- Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.889.282 - 02033.889.239.

- Email:  banqldact@quangninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy:

  

 

 

Đồng Chí: Vũ Thị Hạnh
- Chức vụ: Kế toán trưởng
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định: 0982.960.944
- Điện thoại di động:
- Hộp thư điện tử công vụ: vuthihanh.ct@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:
- Thực hiện chức năng kế toán của Ban quản lý dự án, hạch toán và giám sát về thực hiện thu, chi - mọi chi phí quản lý từ công tác chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và kết thúc đầu tư. Thực hiện việc thanh toán, quyết toán các nguồn vốn của dự án. Quản lý theo dõi công tác chi thường xuyên của cơ quan.
- Theo dõi, giám sát việc mua sắm, sửa chữa, thanh lý tài sản công theo quy định hiện hành, đảm bảo tiết kiệm chống lãng phí. Hàng năm chủ trì kiểm tra đánh giá lại tài sản công theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Đồng Chí: Nguyễn Xuân Bách
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại di động:0973.784.666
- Hộp thư điện tử côngvụ nguyenxuanbach@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách: Trưởng bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp – Thẩm định
 

 

Đồng Chí: Mạc Văn Phong:
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại di động:0983374688
- Hộp thư điện tử côngvụ macvanphong@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách: Nhân viên bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp – Thẩm định

 

 Đồng chí : Phạm Thanh Tùng
- Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0989.263.366
- Hộp thư điện tử công vụ: phamthanhtung.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phân công phụ trách: Trưởng Bộ phận Quản lý dự án - Tư vấn - Giám sát

 

 Đồng chí : Trần Đăng Chiến
- Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng cầu đường
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0983319088
- Hộp thư điện tử công vụ: trandangchien@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phân công phụ trách: Nhân viên Bộ phận Quản lý dự án - Tư vấn - Giám sát

 

Đồng Chí: Nguyễn Thị Miền
- Chức vụ: Nhân viên 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại di động: 0988.675.939
- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthimien@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực phân công phụ trách:Đảm nhận các công việc Hành chính; Văn thư -Lưu trữ, Thủ quỹ tại đơn vị

 

Đồng Chí: Nguyễn Thị Minh
- Chức vụ: Nhân viên 
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại di động: 0984.559.770
- Hộp thư điện tử công vụ:
- Lĩnh vực phân công phụ trách:  Trực tiếp quản lý văn phòng đại diện của cơ quan tại Thành phố Hạ Long.

 

Đồng chí: Lục Hoài Giang 
- Chức vụ: Nhân viên 
- Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại: 0978870392
- Hộp thư công vụ: 
Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách kế toán chi thường xuyên và kế toán giải phóng mặt bằng của đơn vị
 

 

Đồng chí: Nguyễn Hoài Nam
- Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại: 0969699455
- Hộp thư công vụ: nguyenhoainam5@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Nhân viên bộ phận Quản lý dự án - Tư vấn - Giám sát

 

Đồng chí: Phạm Hùng Triều
- Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại: 0977976668
- Hộp thư công vụ: phamhungtrieu@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Nhân viên Bộ phận Quản lý dự án - Tư vấn - Giám sát

 

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Hải:
- Chức vụ: Nhân viên 
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán cấp
- Trình độ lý luận chính trị: 
- Điện thoại: 0994567866
- Hộp thư công vụ: nguyenhoanghai3@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Trưởng Bộ phận Giải phóng mặt bằng - Phát triển quỹ đất:

 

Đồng chí: Võ Thị Bích Thủy
 
- Chức vụ: Nhân viên
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại: 01297780669
- Hộp thư công vụ: vothibichthuy@quangninh.gov.vn
 

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Nhân viên Bộ phận Giải phóng mặt bằng - Phát triển quỹ đất:

 

Đồng chí: Phùng Thị Yến
 
- Chức vụ: Nhân viên
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp.
- Điện thoại: 0988769709
- Hộp thư công vụ: phungthiyen@quangninh.gov.vn
 

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Nhân viên Bộ phận Giải phóng mặt bằng - Phát triển quỹ đất:

 

Đồng chí: Nguyễn Mạnh Linh
Linh Dự án.jpg
- Chức vụ: Nhân viên  kỹ thuật
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng công trình giao thông
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động: 0967678406
- Hộp thư điện tử công vụ: hoangmanhlinh@quangninh.gov.vn
 - Lĩnh vực phân công phụ trách: Nhân viên bộ phận Kế hoạch – Tổng hợp – Thẩm định

 

Đồng chí: Phạm Hùng Tấn
 
- Chức vụ: Nhân viên
- Trình độ chuyên môn: lái xe
- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp
- Điện thoại cố định:
- Điện thoại di động:  0914243078
- Hộp thư điện tử công vụ: hoangmanhlinh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ lái xe của cơ quan

 
III. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:
  1. Chức năng:
 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô thực hiện các chức năng theo hướng dẫn tại Khoản 2 Điều 7 của Thông tư 16/2016/TT-BXD và Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 03/01/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, cụ thể như sau:
- Làm chủ đầu tư một số dự án sử dụng vốn ngân sách, vốn nhà nước ngoài ngân sách do người quyết định đầu tư giao;
- Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện quyền, nghĩa vụ của chủ đầu tư, Ban quản lý dự án quy định tại Điều 68, Điều 69 của Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan;
- Thực hiện các chức năng khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, huyện giao và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án theo quy định tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng;
- Bàn giao công trình xây dựng hoàn thành cho chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình khi kết thúc xây dựng hoặc trực tiếp quản lý, khai thác sử dụng công trình hoàn thành theo yêu cầu của người quyết định đầu tư;
- Nhận ủy thác quản lý dự án của chủ đầu tư khác khi được yêu cầu và có đủ năng lực để thực hiện trên cơ sở đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ quản lý các dự án đã được giao.
  1. Nhiệm vụ và quyền hạn
  Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn trong công tác quản lý dự án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn tại Điều 8 của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Xây dựng cụ thể như sau:
  1. a) Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư gồm:
- Lập kế hoạch dự án: Lập, trình phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án hàng năm, trong đó phải xác định rõ các nguồn lực sử dụng, tiến độ thực hiện, thời hạn hoàn thành, mục tiêu chất lượng và tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện;
- Tổ chức thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng: Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy hoạch xây dựng, sử dụng đất đai, tài nguyên, hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ cảnh quan, môi trường, phòng chổng cháy nổ có liên quan đến xây dựng công trình; tổ chức lập dự án, trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định; tiếp nhận, giải ngân vốn đầu tư và thực hiện các công việc chuẩn bị dự án khác;
- Các nhiệm vụ thực hiện dự án: Thuê tư vấn thực hiện khảo sát, thiết kế xây dựng; trình thẩm định, phê duyệt hoặc tổ chức thẩm định, phế duyệt thiết kế, dự toán xây dựng (theo phân cấp); chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bàng và tái định cư (nếu có) và thu hồi, giao, nhận đất để thực hiện dự án; tổ chức lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng xây dựng; giám sát quá trình thực hiện; giải ngân, thanh toán theo hợp đồng xây dựng và các công việc cần thiết khác;
- Các nhiệm vụ kết thúc xây dựng, bàn giao công trình để vận hành, sử dụng: Tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình hoàn thành; vận hành chạy thử; quyết toán, thanh lý hợp đồng xây dựng, quyết toán vốn đầu tư xây dựng công trình và bảo hành công trình;
- Các nhiệm vụ quản lý tài chính và giải ngân: Tiếp nhận, giải ngân vốn theo tiến độ thực hiện dự án và hợp đồng ký kết với nhà thầu xây dựng; thực hiện chế độ quản lý tài chính, tài sản của Ban QLDA theo quy định;
- Các nhiệm vụ hành chính, điều phối và trách nhiệm giải trình: Tổ chức văn phòng và quản lý nhân sự Ban QLDA; thực hiện chế độ tiền lương, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý; thiết lập hệ thống thông tin nội bộ và lưu trữ thông tin; cung cấp thông tin và giải trình chính xác, kịp thời về hoạt động của Ban QLDA theo yêu cầu của người quyết định đầu tư và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các nhiệm vụ giám sát, đánh giá và báo cáo: Thực hiện giám sát đánh giá đầu tư theo quy định pháp luật; định kỳ đánh giá, báo cáo kết quả thực hiện dự án với người quyết định đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.
  1. b) Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án gồm:
- Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý dự án theo quy định tại Điều 66 và Điều 67 Luật Xây dựng;
- Phối hợp hoạt động với tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện dự án để bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường;
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý dự án khác do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện.
-  Nhận ủy thác quản lý dự án theo hợp đồng ký kết với các chú đầu tư khác khi được yêu cầu, phù họp với năng lực hoạt động của mình;
-  Giám sát thi công xây dựng công trình khi đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật;
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cô Tô thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 69 Luật Xây dựng và quy định của pháp luật có liên quan.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4316
Đã truy cập: 5494266