Văn phòng Huyện ủy

             I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên cơ quan: Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện Cô Tô

Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.889.567

Email: 

II. Tổ chức bộ máy:     

 

Đồng chí Phạm Quang Huy - Chánh Văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cố định: 02033500 990
Điện thoại di động: 0982069352
Hộp thư điện tử công vụ:  phamquanghuy@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách chung công tác tham mưu phục vụ Ban Chấp hành, BAn Thường vụ, Thường trực huyện ủy, HDDND và UBND huyện; công tác Văn phòng

  

Đồng chí Nguyễn Thị Mai - Phó Chánh Văn phòng 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0916023310
Hộp thư điện tử: nguyenthimai.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực phân công phụ trách: Công tác Đảng-Đoàn thể-Tổng hợp-Nội chính-Hành chính-Quản trị-Văn thư-Lưu trữ

    

Đồng chí:  Lê Xuân Tỉnh
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
Điện thoại di động: 0912990269
Lĩnh vực phân công phụ trách: Cơ yếu

  

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc

- Chức vụ:  Chuyên viên
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lịch sử
- Lý luận chính trị: Trung cấp
- Mail: nguyenthingoc.ct@quangninh.gov.vn

- Điện thoại: 0363388228

 Văn phòng Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô là cơ quan chuyên trách, tham mưu giúp việc Cấp ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; gồm các chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quy định số 220-QĐ/TW ngày 27/12/2013 của Ban Bí thư và Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ.   
III. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Chức năng

- Là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; tham mưu cho Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; 

- Văn phòng Huyện ủy - Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Huyện ủy- Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh Quảng Ninh.
2. Nhiệm vụ

2.1. Nghiên cứu, đề xuất

2.1.1- Với Cấp ủy huyện

Văn phòng Huyện uỷ- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Huyện uỷ mà trực tiếp và thường xuyên là Ban Thường vụ và Thường trực Huyện uỷ trong tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp hoạt động của các cơ quan tham mưu; tham mưu, đề xuất về chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với lĩnh vực kinh tế – xã hội, đối ngoại.

- Xây dựng chương trình công tác, của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ, Thường trực huyện uỷ; Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

- Tham  mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện công tác đối ngoại của Huyện uỷ.
- Sơ kết, tổng kết thực tiễn về công tác văn phòng cấp uỷ.

- Đảm bảo công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Huyện uỷ; chế độ cung cấp thông tin cho các ban, các đoàn thể, cấp uỷ viên và các tổ chức; theo dõi, đôn đốc các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các cơ quan, thực hiện chế độ thông tin báo cáo cấp ủy theo quy  định.

- Tiếp nhận, phát hành và quản lý các tài liệu, văn bản đến và đi; quản lý, khai thác mạng công nghệ thông tin.

- Tiếp nhận và xử lý đơn thư của tổ chức, công dân gửi đến Huyện ủy, kiến nghị với thường trực Huyện ủy xử lý đơn thư có nội dung quan trọng; theo dõi, đôn đốc việc giải quyết một số  đơn, thư được Thường trực Huyện ủy giao.

- Tổng hợp tình hình thực hiện nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy chế của cấp ủy cấp trên; tình hình hoạt động của các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Huyện ủy và các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Giúp Huyện ủy thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất.

- Quản lý tổ chức khai thức tài liệu, phông lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội theo quy định; giúp Huyện ủy chỉ đạo và trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ.

- Là đại diện chủ sở hữu tài sản của Đảng bộ; trực tiếp quản lý tài chính, tài sản chi tiêu ngân sách Đảng. Đảm bảo điều kiện vật chất và các trang thiết bị phục vụ hoạt động của cấp ủy; đảm bảo tài chính và cơ sở vật chất khác cho cơ quan trực thuộc Huyệnủy theo sự phân công phân cấp.

- Tổ chức quản lý, khai thác, ứng dụng, bảo vệ mạng thông tin của Đảng bộ; hướng dẫn công nghệ thông tin cho các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Huyện ủy và các chi, đảng bộ cơ sở

 - Là đầu mối giúp Thường trực Huyện ủy xử lý công việc hàng ngày; phối hợp, điều hòa chương trình công tác của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư và một số hoạt động của các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ để thực hiện quy chế làm việc.
          Tham gia tổ chức phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện; hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy triệu tập; các cuộc làm việc của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Huyện ủy.

2.1.2- Với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện

Văn phòng Huyện uỷ- Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan tham mưu, tổng hợp của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

- Xây dựng chương trình làm việc, kế hoạch công tác hàng tháng, quý, sáu tháng và cả năm của HĐND và UBND huyện. Theo dõi, đôn đốc các phòng ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của HĐND và UBND huyện sau khi được phê duyệt; công tác phối hợp của các phòng, ban chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện và UBND cấp xã trong việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của HĐND và UBND huyện.

- Thu thập, xử lý thông tin, chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của HĐND và UBND huyện.

- Tổ chức công bố, truyền đạt các quyết định, chỉ thị của UBND huyện; các văn bản của cơ quan quản lý nhà nước cấp trên có liên quan. Phối hợp với các cơ quan chức năng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

- Giúp HĐND và UBND huyện giữ mối quan hệ phối hợp công tác với Huyện uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể cùng cấp, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn huyện.

 - Tham mưu tổng hợp cho Ủy ban nhân dân về hoạt động của Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.  

- Tổ chức các phiên họp, buổi làm việc, tiếp khách và các hoạt động của HĐND và UBND huyện; đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động của HĐND và UBND huyện.

- Trực tiếp thực hiện công tác rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện; phụ trách bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "Một cửa", cổng thông tin điện tử; triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng, triển khai và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008; thường trực tiếp công dân theo quy định.

- Có ý kiến thẩm tra độc lập đối với các đề án, dự thảo văn bản của các cơ quan, đơn vị trước khi trình UBND, Chủ tịch UBND huyện xem xét, quyết định.

- Tham mưu cho Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện thực hiện một số chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ khác theo Điều 26, Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/9/2015.

2.2. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát

- Thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ bảo vệ bí mật của Đảng đối với các tổ chức cơ sở đảng.

- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác văn phòng và công tác tài chính, kế toán cho các chi, đảng bộ cơ sở.

2.3. Phối hợp

- Phối hợp với các Ban Đảng, cấp uỷ, tổ chức đảng uỷ trực thuộc Huyện uỷ, các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập trong việc thực hiện, cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động…của cấp trên theo phân công, phân cấp.

- Phối hợp với các Ban đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện hướng dẫn xây dựng và kiểm tra, giám sát thực hiện chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của các cấp uỷ trực thuộc, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã.

- Tham gia phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cho cấp ủy huyện ban hành đề án, chương trình hành động, chỉ thị, nghị quyết của Đảng bộ huyện và các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về phát triển kinh tế - xã hội; tham gia ý kiến với các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương

- Phối hợp với các ban Đảng, chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế của trung ương, Tỉnh ủy và Huyện về kinh tế-xã hội; tham mưu trong thực hiện chế độ, nguyên tắc quản lý tài chính, tài sản của Đảng bộ huyện.

- Phối hợp với cơ quan chức năng trong quản lý tổ chức, bộ máy, cán bộ, biên chế văn phòng; quản lý quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản; đầu tư dự án cho cơ quan Đảng theo đúng quy định của pháp luật.

- Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức tiếp công dân.

2.4. Thẩm định, thẩm tra

Thẩm định, thẩm tra đề án của các cơ quan, tổ chức trước khi trình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy về yêu cầu, nội dung, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đề án. Nội dung các đề án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trước khi trình Ban Thường vụ, Thường trực (nếu được ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy giao).

2.5. Thực hiện một số nhiệm vụ do Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện  giao

- Cụ thể hoá và triển khai hoặc tham mưu giúp Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện cụ thể hóa các văn bản của cấp trên, của Huyện uỷ và Ban Thường vụ Huyện uỷ về phát triển kinh tế - xã hội. Phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức thuộc diện Huyện uỷ, Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; cán bộ, công chức, viên chức ở các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban thường vụ Huyện uỷ, Thường trực Huyện uỷ, Ủy ban nhân dân huyện giao.

   

 

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1292
Đã truy cập: 6787903