Xã Đồng Tiến

 Xã Đồng Tiến 

 

1. Thông tin chung:

Tên cơ quan:      Đảng ủy - HĐND - UBND xã Đồng Tiến

 Địa chỉ:              Thôn Hải Tiến, xã Đồng Tiến, huyện Cô tô

              Điện thoại:       02033 889 288

Mail:                   ubnddongtien.ct@quangninh.gov.vn

 

 

2. Tổ chức bộ máy:

Đảng ủy xã Đồng Tiến 

 

Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0888366316

Hòm thư điện tử công vụ: nguyenmanhtuan.ct@quangninh.gov

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung công tác Đảng

 
 
Bà: Nguyễn Thị Tình
Chức vụ: Công chức Tư Pháp - Hộ tịch
Trình độ chuyên môn: Đại học Luật Kinh tế
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại cố định:
Điện thoại di động: 0982452136
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hộ tịch

 

 

Hội đồng nhân dân xã Đồng Tiến 

 

Ông: Hoàng Nguyễn Đức

Chức vụ: Chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Trung cấp

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động:0914.055.911

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội đồng nhân dân

 

 

Ông: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND

Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0976.136.989

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội đồng nhân dân

 

Ủy ban nhân dân xã Đồng Tiến 

 

Ông: Nguyễn Mạnh Tuấn

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã 

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0888366316

Hòm thư điện tử công vụ: nguyenmanhtuan.ct@quangninh.gov

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung công tác UBND xã

  

 

: Nguyễn Thị Trang

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0982.980.045

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn hóa - Xã hội

 

 

Đồng chí Bùi Thế Tuân

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 0916180136

Hòm thư điện tử công vụ: buithetuan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Kinh tế

 

Ông: Nguyễn Kim Hùng

Chức vụ: Trưởng Công an xã Đồng Tiến

Trình độ chuyên môn: Đại học 

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại: 0945356181

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: 

 

Ông Nguyễn Văn Tiến

Chức vụ: UVUB – Chỉ huy trưởng Quân sự

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại di động: 01236.783.427

Hòm thư điện tử công vụ

 

: Bùi thị Thủy

Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Hành chính

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 01653.360.760

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Văn phòng HĐND-UBND

  

 

: Phạm Thị Hằng

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0966.990.318

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách chung về tài chính

 

 

: Lê Thị Thu

Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0975.055.008

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Phụ trách công tác chi ngân sách (khối Đảng - Đoàn thể)

   

 

Ông: Bùi Đức Minh

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0985.546.018

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý đất đai

 

 

Bà: Nguyễn Thị Lan

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Địa chính

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 01666.130.679

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý đất đai

 

 

 

 

 Đồng chí Nguyễn Đình Tải

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Trung cấp quản lý đất đai

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 01649505634

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Môi trường - đô thị

 

Ông: Nguyễn Khuông Khá

Chức vụ: Công chức Địa chính - Xây dựng

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Môi trường

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0979.915.120

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tài nguyên môi trường

 

 

Ông: Hà Quang Dũng

Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hô tịch

Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 01669.218.388

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tư pháp, tiếp dân

 

 

Ông: Đỗ Duy Hiền

Chức vụ: Công chức Tư Pháp - Hộ tịch

Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 01653.634.135

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Chứng thực

 

 

Bà: Nguyễn Thị Thúy Hằng

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng sư phạm – Công tác Đội

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0979.909.590

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Thông tin - tuyên truyền

 

 

Ông: Ngô Quang Quyền

Chức vụ: Công chức Văn hóa - Xã hội

Trình độ chuyên môn: Cao đẳng Văn thư – Lưu trữ

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 0979.647.820

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Lao động, TB&XH

 

 

: Phạm Thị Thái

Chức vụ: Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ

Trình độ chuyên môn: Trung cấp ngành công tác xã hội

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 01663.685.664

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội phụ nữ xã Đồng Tiến

 

 

Ông: Bùi Đăng Khôi

Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 01654.089.081

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Cựu chiến binh xã

 

 

: Đậu Thị Quý

Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

Trình độ chuyên môn:

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 01699.281.755

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Hội Nông dân xã

 

 

 

 

Ông: Phạm Hữu Quảng

Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

Trình độ chuyên môn: Đại học Công nghệ Thông tin

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại cố định:

Điện thoại di động: 01239.238.367

Hòm thư điện tử công vụ:

Lĩnh vực được phân công phụ trách: Đoàn thanh niên xã

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1510
Đã truy cập: 1890364