Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

            1. Giới thiệu chung: 

- Tên cơ quan: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

- Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

 

- Điện thoại: 02033.889. 594 

                 - Mail:  phongldtbvxh.ct@quangninh.gov.vn

         

   2. Tổ chức bộ máy  

 

Đồng chí: Đoàn Thị Kim Thu - Trưởng phòng
 
- Trình độ chuyên môn:Thạc sĩ 
- Trình độ lý luận chính trị:Cao cấp
- Điện thoại cố định:02033.889248
- Điện thoại di động:038902623
- Hòm thư điện tử công vụ:doanthikimthu@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Minh - Phó Trưởng phòng

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ   

+ Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp  

+ Điện thoại cố định: 0967.378.348   

+ Mail:  nguyenngocminh.ct@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hòa

Chức vụ: Chuyên viên   

+ Trình độ chuyên môn: Đại học  

+ Trình độ lý luận chính trị: trung cấp   

+ Điện thoại cố định: 0964912455   

+ Mail: phamthithuyhoa.ct@quangninh.gov.vn

+ Lĩnh vực phân công phụ trách: phụ trách công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bình đẳng giới.

 

Đồng chí:  Vũ Thị Thơm
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0974005988
Hòm thư điện tử công vụ:
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Công tác kế toán


3. Chức năng, nhiệm vụ:
 

3.1. Chức năng:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện Cô Tô là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; Việc làm; Dạy nghề; Tiền lương; Tiền công; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bình đẳng giới.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao Động -TB&XH.

3.2. Nhiệm vụ:

Trình Uỷ ban Nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các Hội và Tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, uỷ quyền.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện  quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp huyện.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND cấp huyện và Sở Lao Động-TB&XH.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, uỷ quyền của UBND huyện.

Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3933
Đã truy cập: 5493883