Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

            1. Giới thiệu chung: 

- Tên cơ quan: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

 

- Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh. 

 

- Điện thoại: 02033.889. 594 

                 - Mail:  phongldtbvxh.ct@quangninh.gov.vn

         

   2. Tổ chức bộ máy  

 

Đồng chí: Đoàn Thị Kim Thu - Trưởng phòng

 - Họ và tên: Đoàn Thị Kim Thu

 - Chức vụ: Trưởng phòng

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Toán học

 - Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

 - Điện thoại cố định: 02033500658

 - Điện thoại di động: 0389026233

 - Hộp thư điện tử công vụ:

      doanthikimthu@quangninh.gov.vn

* Lĩnh vực phân công phụ trách:

- Là thủ trưởng cơ quan, lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành hoạt động chung của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện theo chức năng, nhiệm vụ của ngành;

- Là chủ tài khoản kinh phí ngân sách nhà nước, kinh phí người có công;

- Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực: xây dựng các quy hoạch, đề án, kế hoạch phát triển ngành; công tác tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, cơ sở vật chất; thi đua - khen thưởng; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; thực hiện quy chế dân chủ; công tác dân vận; cải cách hành chính; công tác pháp chế; phổ biến và giáo dục pháp luật; công nghệ thông tin; tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo.

- Phụ trách công tác người có công, Bảo trợ xã hội;

- Thẩm định hồ sơ của các đối tượng người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội;

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi thị trấn Cô Tô.

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Minh - Phó Trưởng phòng

- Họ và tên: Nguyễn Ngọc Minh

 - Chức vụ:  Phó Trưởng phòng

  - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 - Điện thoại cố định:

 - Điện thoại di động: 0967378348

 - Hộp thư điện tử công vụ:

     Nguyenngocminh.ct@quangninh.gov.vn

* Lĩnh vực phân công phụ trách

- Phụ trách trực tiếp và thực hiện công tác: giảm nghèo; việc làm, dạy nghề, lao động, tiền lương, an toàn lao động; công tác kiểm tra, giám sát; công tác phòng chống dịch COVID- 19;

- Phụ trách công tác bảo hiểm xã hội; công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới.

- Báo cáo tháng, quý, sơ kết, 6 tháng, năm;

- Thường trực giải quyết công việc khi Trưởng phòng đi vắng, phụ trách một số công việc khác và tiếp công dân khi được Trưởng phòng ủy quyền;

- Là chủ tài khoản ủy quyền;

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi xã Thanh Lân.

 

Đồng chí: Phạm Thị Thúy Hòa

- Họ và tên: Phạm Thị Thúy Hòa

 - Chức vụ:  Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân xã hội học

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 - Điện thoại cố định:

 - Điện thoại di động: 0964.912.455

 - Hộp thư điện tử công vụ:

 phamthithuyhoa@quangninh.gov.vn

* Lĩnh vực phân công phụ trách:

- Công tác phòng chống tệ nạn xã hội;

- Công tác bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em;

- Công tác cải cách hành chính;

- Công tác pháp chế; phổ biến và giáo dục pháp luật;

- Công tác văn thư, hành chính, thủ quỹ;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan phân công;

- Phụ trách theo dõi xã Đồng Tiến.

 

Đồng chí:  Nguyễn Thanh Hải

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

 - Chức vụ: viên chức phụ trách Kế toán

 - Trình độ chuyên môn: Đại học kế toán

 - Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 - Điện thoại cố định:

 - Điện thoại di động: 0812.806.888

 - Hộp thư điện tử công vụ:

 nguyenthanhhai@quangninh.gov.vn

* Lĩnh vực phân công phụ trách:

 - Công tác kế toán của Phòng;

- Tài sản, cơ sở vật chất cơ quan;

- Công tác kế toán nguồn người có công và thực hiện các chế độ chính sách về người có công, đảm bảo xã hội;

- Công tác kế toán Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện, Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện;

- Thực hiện quản lý phần mềm dữ liệu về đối tượng người có công; phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội và cơ sở dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội; phần mềm hỗ trợ giải quyết trợ cấp mai táng phí khi người có công từ trần;

- Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí;

- Công nghệ thông tin;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi lãnh đạo cơ quan phân công.


3. Chức năng, nhiệm vụ:
 

3.1. Chức năng:

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc UBND huyện Cô Tô là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Lao động; Việc làm; Dạy nghề; Tiền lương; Tiền công; Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; An toàn lao động; Người có công; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Bình đẳng giới.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao Động -TB&XH.

3.2. Nhiệm vụ:

Trình Uỷ ban Nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn huyện sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

Giúp UBND huyện quản lý Nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các Hội và Tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, uỷ quyền.

Hướng dẫn và tổ chức thực hiện  quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND cấp xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp huyện.

Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND cấp huyện và Sở Lao Động-TB&XH.

Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, uỷ quyền của UBND huyện.

Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.

 

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1326
Đã truy cập: 6979822