Đội kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện

           I. Giới thiệu chung: 

- Tên cơ quan: Đội kiểm tra trật tự đô thị và Môi trường huyện

- Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 

- Email:  dktxdvttdt.ct@quangninh.gov.vn

II. Tổ chức bộ máy: 

 

Đồng chí: Trương Ngọc Hoài - Đội trưởng

Trình độ chuyên môn: Đại học; Cử nhân XDĐ-CQNN

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Điện thoại di động: 0915. 244 567

Hộp thư điện tử công vụ: truongngochoai@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Trật tự xây dựng

 

Đồng chí: Trương Văn Công - Đội phó

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0913323312.

- Mail: truongvancong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Giao thông

 

Đồng chí: Hoàng Văn Đại

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 0914.794 268

- Mail: hoangvandai2@quangninh.gov.vn 

- Lĩnh vực phụ trách: Môi trường

         

Đồng chí: Vũ Thị Hồng Phương
 

Chức vụ: Chuyên viên

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

 Điện thoại: 0868 21 9696

Mail: vuthihongphuong.ct@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phân công phụ trách: Tổng hợp
Đồng chí: Nguyễn Đình Cương
 

Trình độ chuyên môn: Đại học

Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

Điện thoại: 0812.051.686

Mail:

Lĩnh vực phân công phụ trách: Kế toán


3.1
. Vị trí, chức năng,            3. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG; NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

a) Vị trí: Đội Kiểm tra Trật tự Đô thị và Môi trường huyện Cô Tô là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Cô Tô. Đội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng được mở tại Kho bạc Nhà nước để hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Chức năng: Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường có chức năng giúp Ủy ban nhân dân huyện tổ chức kiểm tra, phát hiện, đề xuất biện pháp xử lý và phối hợp tổ chức thực hiện các Quyết định xử lý vi phạm hành chính thuộc các lĩnh vực giao thông, xây dựng và vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.  

3.2. Nhiệm vụ, quyền hạn.

a). Nhiệm vụ:

- Xây dựng Kế hoạch hoạt động dài hạn, hàng năm của đơn vị trình Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường;

- Tổ chức thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan để kiểm tra, phát hiện, phòng  ngừa các hành vi vi phạm quy định về trật tự giao thông, xây dựng, quản lý đô thị và vệ sinh môi trường trên địa bàn; đề xuất hình thức xử lý, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xem xét, quyết định xử phạt theo thẩm quyền đối với các lĩnh vực;

+ Lĩnh vực giao thông: Về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ trật tự  hành lang an toàn đường giao thông, phát hiện các hành vi vi phạm, xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mỹ quan đường phố.

+ Lĩnh vực Xây dựng: Về trật tự xây dựng đô thị; vi phạm chỉ giới xây dựng; lấn chiếm đất đai; xây dựng sai nội dung giấy phép, quy hoạch được duyệt; xây dựng không có giấy phép; vi phạm quy định về đảm bảo trật tự; an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng công trình trên địa bàn huyện.

+ Lĩnh  vực Môi trường: Các vi phạm xả thải gây ô nhiễm môi trường, đổ phế thải gây mất vệ sinh môi trường, cảnh quan đường phố trên địa bàn huyện; các vi phạm quy định về khai thác, vận chuyển tài nguyên, khoáng sản.

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện các Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện xử lý vi phạm trong các lĩnh vực giao thông, xây dựng và môi trường trên địa bàn huyện;

- Tham gia, phối hợp với các sở, ngành có liên quan trong thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về quản lý trật tự giao thông, xây dựng và tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện khi có yêu cầu;

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện các quy định của nhà nước và của địa phương về quản lý trật tự giao thông, xây dựng và tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất tình hình hoạt động của Đội với Ủy ban nhân dân huyện và các cơ quan liên quan theo quy định;

- Quản lý về tổ chức, biên chế, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của Đội theo quy định của nhà nước, của Tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao theo quy định của pháp luật.

 b) Quyền hạn:

- Được tham dự các cuộc họp, hội nghị, lớp tập huấn liên quan đến các lĩnh vực hoạt động do Ủy ban nhân dân cấp huyện; các sở, ban, ngành chuyên môn của Tỉnh triển khai;

- Được cung cấp các văn bản, tài liệu liên quan đến lĩnh vực theo nhiệm vụ được giao;

- Được trang bị phương tiện làm việc, trang phục riêng khi làm nhiệm vụ;

- Được lập biên bản vi phạm đối với các lỗi vi phạm theo nhiệm vụ được giao và áp dụng các biện pháp ngăn chặn để ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm hành chính; phối hợp với các lực lượng của chính quyền địa phương áp dụng các biện pháp ngăn chặn các vi phạm xảy ra;

- Đề xuất với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính các lỗi vi phạm khi phát hiện hoặc yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có Quyết định xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền;

- Được trích thưởng theo tỷ lệ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quy định từ các Quyết định xử phạt hành hính do Đội đề xuất xứ lý.

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 6789096