Phòng Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp

30/01/2018

 

1. Giới thiệu chung  

 - Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp huyện 

            - Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.889.223

- Email:  phongtnmtvnn.ct@quangninh.gov.vn

 2. Tổ chức bộ máy 

Đồng chí: Hà Mạnh Hùng - Trưởng phòng
 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ LLCT: Cao cấp
- Điện thoại di động: 0912 824518
- Hòm thư điện tử công vụ: hamanhhung@quangninh.gov.vn
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Trần Văn Dưỡng - Phó trưởng phòng
 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0945589259
Hòm thư điện tử công vụ: tranvanduong.ct@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển; Tham gia Ban Ứng phó biến đổi khí hậu huyện; Thực hiện tiếp công dân của Phòng.
  

 

 

Đồng chí: chí Bùi Thế Tuân - Phó trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0916180136

- Hòm thư điện tử công vụ: buithetuan@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực được phân công phụ trách: 

 

Đồng chí: Phạm Huy Khôi - Giám đốc Văn phòng đăng ký sử dụng đất
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại: 0912772323
- Hộp thư công vụ:

 

Đồng chí: Lê Anh San - Phó  Giám đốc Văn phòng đăng ký sử dụng đất
 
- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0912880339
- Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý đất đai

 

Đồng chí: Bùi Như Duân
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0976806388
Hòm thư điện tử công vụ: buinhuduan@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý nhà nước về khai thác; Nuôi trồng; chế biến và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền theo phân cấp; Phát triển kinh tế hộ, kinh tế hợp tác xã ngư nghiệp; Giao thông - Vận tải - Nhân viên văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện.


 

Đồng chí: Nguyễn Duy Tâm
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại di động: 0919776662
Họp thư công vụ: guyenduytam@quangninh.gov.vn
Lĩnh vực được phân công phụ trách: Quản lý nhà nước về Môi trường, tài nguyên nước; theo dõi khoáng sản xã Thanh Lân và Đảo Trần; Quản lý nhà nước về Khoa học- Công nghệ; Quản lý OCOP.

 

 

 

Đồng chí:  Khuất Văn Quỳnh
 Chức vụ: Nhân viên (Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất)
- Trình độ chuyên môn: Trung cấp
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0914.201.580
- Hộp thư điện tử:  
- Lĩnh vực phụ trách: 

  

 

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

       * Chức năng: 

 

       - Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

      - Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên - Môi trường.

      * Nhiệm vụ, quyền hạn:

      - Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND huyện ban hành.

      - Tham mưu giúp UBND huyện lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các xã, thị trấn.

      - Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

      - Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở các xã, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của huyện.

      - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn xác định giá các loại đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình cơ quan có thẩm quyền quyết định làm cơ sở thực hiện công tác giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

      - Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

      - Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

      - Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND huyện.

      - Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

      - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

      - Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực cụng tác được giao với UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

      - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường các xã, thị trấn.

      - Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

      - Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

      - Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

 

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2989
Đã truy cập: 5738230