Phòng Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp

26/07/2023

 

1. Giới thiệu chung  

 - Tên cơ quan: Phòng Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp huyện 

            - Địa chỉ: Khu 2, thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh.

- Điện thoại: 02033.889.223

- Email:  phongtnmtvnn.ct@quangninh.gov.vn

 2. Tổ chức bộ máy 

Đồng chí: Hà Mạnh Hùng - Trưởng phòng
 

Họ và tên: Hà Mạnh Hùng

- Chức vụ: Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0912824518

- Hộp thư điện tử công vụ: hamanhhung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện; Chủ tịch UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển; Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn; xây dựng nông thôn mới. Xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước, vệ sinh môi trường đô thị, chiếu sáng, công viên, cây xanh; rác thải; bến tàu, bãi đỗ xe đô thị); Giao thông; khoa học và công nghệ.

Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Phòng Tài nguyên  - Môi trường và Nông nghiệp.

 

Đồng chí: Trần Văn Dưỡng - Phó trưởng phòng
 
T

- Họ và tên: Trần Văn Dưỡng

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

 - Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định: 02033505678

- Điện thoại di động: 0945589259

- Hộp thư điện tử công vụ:  tranvanduong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Giúp Trưởng phòng tham mưu thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 

 

Đồng chí: chí Bùi Thế Tuân - Phó trưởng phòng

 

- Họ và tên: Bùi Thế Tuân

- Chức vụ: Phó Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định: 0916180136

- Điện thoại di động: 0868946136

- Hộp thư điện tử công vụ: buithetuan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng; trước Ủy ban nhân dân huyện và pháp luật về Quản lý nhà nước các lĩnh vực: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã, làng nghề nông thôn; xây dựng nông thôn mới; sản phẩm Ocop. Tổng hợp báo cáo các Dự án, Đề án, Quy hoạch, Kế hoạch thuộc lĩnh vực phụ trách được Ủy ban nhân dân huyện giao.

 

Đồng chí: Phạm Huy Khôi - Giám đốc Văn phòng đăng ký sử dụng đất
- Họ và tên: Phạm Huy Khôi

- Chức vụ: Giám đốc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

- Trình độ chuyên môn: Đại học/Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0825.269.888

- Hộp thư điện tử công vụ: phamhuykhoi.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

Phụ trách điều hành chung về mọi hoạt động của Văn phòng, có nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý và bố trí phân công viên chức và người lao động thực hiện các chức năng nhiệm vụ tại Văn phòng. Là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước UBND huyện và phòng Tài nguyên và Môi trường và Nông nghiệp về kết quả hoạt động của Văn phòng theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản công của Văn phòng theo quy định của pháp luật.

 

Đồng chí: Lê Anh San - Phó  Giám đốc Văn phòng đăng ký sử dụng đất
 - Họ và tên: Lê Anh San

- Chức vụ: Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký QSDĐ

- Trình độ chuyên môn: Đại học/Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định: 0912.880.339

- Điện thoại di động: 0982.916.999

- Hộp thư điện tử công vụ: leanhsan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách:

- Thực hiện nhiệm vụ: Tham mưu giúp việc cho giám đốc văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thực hiện biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

 

Đồng chí: Bùi Như Duân

 Họ và tên: Bùi Như Duân

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0976806388

- Hộp thư điện tử công vụ: buinhuduan@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Quản lý nhà nước về khai thác; nuôi trồng; chế biến và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền theo phân cấp; An toàn thực phẩm nông nghiệp; Phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã ngư nghiệp, kinh tế hợp tác xã nông nghiệp gắn với làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn huyện; Quản lý nhà nước về Nông nghiệp; phụ trách lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc ngành nông nghiệp; là nhân viên văn phòng điều phối xây dựng Nông thôn mới huyện; là thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Kinh tế biển của huyện; thường trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng, Phó phòng phân công.


 

Đồng chí: Nguyễn Duy Tâm

Họ và tên: Nguyễn Duy Tâm

- Chức vụ: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0968676662

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenduytam@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực: Quản lý nhà nước về môi trường, tài nguyên nước; Khoa học và Công nghệ; công viên, cây xanh; rác thải; Quản lý Chương trình OCOP; lâm nghiệp; Tham mưu công tác Thi đua - Khen thưởng, kỷ luật, cải cách hành chính của Phòng. Là thành viên Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Kinh tế biển của huyện. Trực phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và thực hiện nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng, Phó phòng phân công.

 

 

 

Đồng chí:  Khuất Văn Quỳnh

- Họ và tên: Khuất Văn Quỳnh

- Chức vụ: Nhân viên Văn phòng đăng ký QSDĐ

- Trình độ chuyên môn: Đại học QLĐĐ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0988.92.1982

- Hộp thư điện tử công vụ: khuatvanquynh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

  

- Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Thanh

- Chức vụ: Nhân viên Văn phòng đăng ký QSDĐ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0986481988

- Hộp thư điện tử công vụ: nguyenthimaithanh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Tham mưu thực hiện nhiệm vụ biến động đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện.

- Họ và tên: Phan Thị Quỳnh

- Chức vụ: Nhân viên Văn phòng đăng ký QSDĐ

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị:

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0357995376

- Hộp thư điện tử công vụ: phanthiquynh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Quản lý đất đai

 

- Họ và tên: Lê Thị Thu Huyền

- Chức vụ: Nhân viên kế toán

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại cố định:

- Điện thoại di động: 0968688716

- Hộp thư điện tử công vụ: lethithuhuyen.ct@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phân công phụ trách: Thực hiện nhiệm vụ kế toán cơ quan và Quản lý tài sản của cơ quan.

Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và đột xuất tình hình công tác thu, chi tài chính và quản lý tài sản được giao với Trưởng phòng; tham mưu các báo cáo liên quan đến tài chính, tài sản và Quỹ phòng chống thiên tai của huyện.

3. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn: 

       * Chức năng: 

 

       - Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường.

      - Phòng Tài nguyên và Môi trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên - Môi trường.

      * Nhiệm vụ, quyền hạn:

      - Trình UBND huyện ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường; kiểm tra việc thực hiện sau khi UBND huyện ban hành.

      - Tham mưu giúp UBND huyện lập quy hoạch sử dụng đất, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất huyện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các xã, thị trấn.

      - Thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu, sử dụng tài sản gắn liền với đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

      - Theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu và bản đồ về đất đai; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường ở các xã, thị trấn; thực hiện việc lập và quản lý hồ sơ địa chính, xây dựng hệ thống thông tin đất đai của huyện.

      - Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn xác định giá các loại đất, mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất của địa phương báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường trình cơ quan có thẩm quyền quyết định làm cơ sở thực hiện công tác giao đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định của pháp luật.

      - Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.

      - Tổ chức đăng ký, xác nhận và kiểm tra thực hiện cam kết bảo vệ môi trường và đề án bảo vệ môi trường trên địa bàn; lập báo cáo hiện trạng môi trường theo định kỳ; đề xuất các giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, các cụm công nghiệp, khu du lịch trên địa bàn; thu thập, quản lý lưu trữ dữ liệu về tài nguyên nước và môi trường trên địa bàn; hướng dẫn UBND các xã, thị trấn quy định về hoạt động và tạo điều kiện để tổ chức tự quản về bảo vệ môi trường hoạt động có hiệu quả.

      - Thực hiện kiểm tra và tham gia thanh tra, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo phân công của UBND huyện.

      - Giúp UBND huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

      - Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường và các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

      - Báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực cụng tác được giao với UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.

      - Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức chuyên môn về tài nguyên và môi trường các xã, thị trấn.

      - Quản lý tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

      - Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND huyện.

      - Tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường tại địa phương theo quy định của pháp luật.

 

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao và theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 257
Đã truy cập: 6444534