Phòng Nội vụ

19/12/2022

PHÒNG NỘI VỤ

  1. Thông tin chung 

          Tên cơ quan: Phòng Nội vụ
          Địa chỉ          : Khu 2 thị trấn Cô Tô - Quảng Ninh 
          Điện thoại    :

      2. Tổ chức bộ máy

Đồng chí Trương Thị Phương - Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Cao cấp
 Điện thoại:  0948960000
Mail:
 
Lĩnh vực phân công phụ trách: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện về mọi mặt công tác của Phòng Nội vụ. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: Tổ chức bộ máy, biên chế; công tác vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng lao động; Cải cách hành chính, bảo vệ bí mật nhà nước, Chính quyền địa phương; thực hiện các quy định về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, kiến nghị phản ánh về lĩnh vực nội vụ. Theo dõi xã Thanh Lân.

 

 

Đồng chí: Chu Đình Hiển - Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại di động: 0915 657 566
Mail: chudinhhien@quangninh.gov.vn
 
Lĩnh vực phân công phụ trách:Chịu trách nhiệm phụ trách, điều hành cơ quan khi Trưởng phòng đi vắng. Trực tiếp phụ trách: Công tác vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; cán bộ công chức cấp xã; công tác thi đua khen thưởng – kỷ luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng; phụ trách công tác kiểm tra, giám sát; văn thư lưu trữ nhà nước; quản lý nhà nước về tổ chức của hội, quỹ từ thiện, quỹ xã hội; quản lý nhà nước về tôn giáo; công tác quản lý nhà nước về thanh niên; thực hiện chính sách với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; theo dõi, quản lý người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, khu; Địa giới hành chính; thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Trưởng phòng ủy quyền, phân công. Theo dõi xã Đồng Tiến.

 

Đồng chí: Bùi Thị Minh Tâm
Chức vụ: Chuyên viên
Trình độ chuyên môn: Đại học
Lý luận chính trị: Trung cấp 
SĐT:  0383323668
Lĩnh vực phụ trách: 
Lĩnh vực phân công phụ trách: 

Trực tiếp thực hiện nhiệm vụ: về công tác Cải cách hành chính; Thi đua - Khen thưởng; công tác công chức, viên chức và người lao động; chính quyền địa phương; Quy chế dân chủ; Dân vận chính quyền; văn thư lưu trữ nhà nước; công tác văn thư, hành chính, thủ quỹ, theo dõi quản lý tài sản của Phòng và một số nhiệm vụ khác được lãnh đạo Phòng phân công. Theo dõi thị trấn Cô Tô.


Các tin liên quan

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 740
Đã truy cập: 7101644