UBND Huyện

I. Thông tin chung 
               Tên cơ quan: Uỷ ban nhân dân huyện Cô Tô 

               Địa chỉ          : Cô Tô - Quảng Ninh 
               Điện thoại    : 02033.889567
                E-mail           : ubndct@quangninh.gov.vn


II. Tổ chức bộ máy

 
 
Đồng chí: Nguyễn Việt Dũng - Chủ tịch UBND huyện
  
 
Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ 
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 090.485.7899
Mail:  nguyenvietdung.mc@quangninh.gov.vn
 
 
 
Đồng chí: Vũ Văn Hiển - Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Kinh tế; Đại học Tài chính
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp chính trị - Hành chính
Điện thoại cố định: 02033 88 99 33 ;          
Di động: 0986 308 688
Mail: vuvanhien@quangninh.gov.vn

 Nhiệm vụ: (theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 211/10/2021)

 

Làm nhiệm vụ thường trực trong điều hành công việc chung hàng ngày của Ủy ban nhân dân huyện.

Quản lý và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân huyện; làm đầu mối chuẩn bị chương trình, danh mục nội dung (Nội dung chuyên môn do các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phụ trách chỉ đạo chuẩn bị) kỳ họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân huyện và các nội dung của Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tại các cuộc họp Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân huyện trước khi báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến.

Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Lập, điều chỉnh, quản lý và triển khai các quy hoạch chuyên ngành theo lĩnh vực được phân công. Quản lý, theo dõi tài sản công; Giá đất, đấu giá, đấu thầu quyền sử dụng đất, theo dõi quản lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; Tài nguyên (trừ đất đai), môi trường, khoáng sản; Nông nghiệp, phát triển lâm nghiệp bền vững, Ngư nghiệp, Diêm nghiệp; Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; Điện lực; Văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể thao, Y tế, An toàn vệ sinh thực phẩm, Lao động - Thương binh và Xã hội, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Công tác Hội Chữ Thập đỏ, Bảo hiểm xã hội; chế độ, chính sách cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; phát triển nguồn nhân lực; dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng; Công tác quản lý Nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội; Thương mại, dịch vụ; Thống kê; Thuế; Tín dụng - Ngân hàng; Quản lý, đổi mới, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các hợp tác xã; Chỉ số năng lực quản lý đầu tư công; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Giáo dục, đào tạo; Báo chí; Khoa học công nghệ; Bưu chính Viễn thông; Thông tin Truyền thông; Thanh niên; Ngoại vụ; Tư pháp; Hành chính công; Giáo dục quốc phòng - an ninh; Bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ nhân quyền; Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT Index); Chỉ số cải cách hành chính (Par Index); Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI); Công tác dân vận chính quyền; Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đề án xây dựng Chính quyền điện tử, đô thị thông minh; Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy; chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham mưu, xử lý các văn bản đến của UBND huyện hàng ngày thuộc lĩnh vực phụ trách theo dõi (Bao gồm cả nhiệm vụ phân công giúp Chủ tịch UBND huyện).

Chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân tham mưu xử lý văn bản đến của UBND huyện hàng ngày về lĩnh vực phụ trách, theo dõi (Bao gồm cả nhiệm vụ được phân công giúp Chủ tịch UBND huyện).

Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: Theo dõi, tổng hợp tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; cân đối thu, chi ngân sách nhà nước;  công tác quản lý nhà nước về đầu tư công; thẩm định, phê duyệt các dự án có tính chất đầu tư thuộc thẩm quyền của Huyện; tham gia góp ý những nội dung theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và trao đổi, phối hợp của các Sở, ban, ngành của tỉnh về các lĩnh vực phụ trách và ký duyệt các văn bản khi đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ủy quyền; tham gia giải quyết tố tụng hành chính trong lĩnh vực được giao phụ trách; đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra trong lĩnh vực được phân công; công tác thi đua - khen thưởng - kỷ luật.... Tham gia giải quyết tố tụng hành chính lĩnh vực phụ trách; đôn đốc việc thực hiện sau kết luận thanh tra đối với lĩnh vực và địa bàn được phân công phụ trách.

Là người phát ngôn báo chí của Ủy ban nhân dân huyện; thường trực số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban nhân dân huyện; làm Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng...) của huyện theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công.

Làm Trưởng Ban Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội; làm Phó Chủ tịch Hội đồng thi đua - khen thưởng huyện (Trực tiếp theo dõi thi đua - khen thưởng, khuyết điểm, kỉ luật công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để đánh giá xếp loại hàng năm); Trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành (Ban Chỉ đạo, Hội đồng...) của huyện theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phân công. 

Giữ mối quan hệ, liên hệ làm việc với các cơ quan, ban, ngành Huyện: Ban Thường trực UBMTTQ huyện; Liên đoàn Lao động huyện; Hội Nông dân; Hội Du lịch; Trạm Khí tượng Hải văn; Hải đăng Cô Tô; Chi nhánh điện lực Vân Đồn tại Cô Tô; Hội Cựu chiến binh huyện; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện.

Phụ trách địa bàn thị trấn Cô Tô và trực tiếp chỉ đạo công tác của các cơ quan, đơn vị: Phòng Tài nguyên - Môi trường và Nông nghiệp (Theo lĩnh vực công việc được phân công); Phòng Tài chính - Kế hoạch và Công Thương (Theo lĩnh vực được phân công; Phòng Văn hóa và Thông tin (Theo lĩnh vực công việc được phân công); Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Y tế; Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Tư pháp; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên; Trường Trung học phổ thông Cô Tô; Trung tâm Truyền thông và Văn hóa; Trung tâm Hành chính công; Hội Khuyến học; Tổ Viễn thông; Bưu điện; Trung tâm Y tế; Hội Chữ Thập đỏ; Hội Văn học nghệ thuật; Bảo hiểm xã hội; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Chi cục Thống kê; Đội Quản lý thị trường số 3 (Bộ phận Cô Tô); Hạt Kiểm lâm; Ban Quản lý Dịch vụ công ích; Kho bạc Nhà nước Cô Tô; Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô (Bộ phận Cô Tô); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội; Công tác phòng không nhân dân thuộc Ban Chỉ huy Quân sự huyện.

Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch phân công trực tiếp. 

 
Đồng chí: Đỗ Huy Thông - Phó Chủ tịch UBND huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 
Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp 
 Di động: 
Mail: 

 

III. Chức năng, nhiệm vụ:

Ủy ban nhân dân:Tại khoản 1, Điều 8 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 quy định như sau:

1. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu, là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.

2. Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên, số lượng cụ thể Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp do Chính phủ quy định.

Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân:Tại Điều 9 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 quy định như sau:

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân được tổ chức ở cấp tỉnh, cấp huyện, là cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của cơ quan nhà nước cấp trên.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực cấp trên.

3. Việc tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân phải bảo đảm phù hợp với đặc điểm nông thôn, đô thị, hải đảo và điều kiện, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương; bảo đảm tinh gọn, hợp lý, thông suốt, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực từ trung ương đến cơ sở; không trùng lặp với nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước cấp trên đặt tại địa bàn.

4. Chính phủ quy định cụ thể tổ chức và hoạt động của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện.

Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân: Tại Điều 5 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 quy định:

1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng pháp luật; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ

2. Hiện đại, minh bạch, phục vụ Nhân dân, chịu sự giám sát của Nhân dân

3. Ủy ban nhân dân hoạt động theo chế độ tập thể Ủy ban nhân dân kết hợp với trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Nhiệm vụ , quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyện : Tại Điều 28 Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 quy định:

1. Xây dựng, trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định các nội dung quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 26 của Luật này và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện.

2. Quy định tổ chức bộ máy và nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Tổ chức thực hiện ngân sách huyện; thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phát triển công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, mạng lưới giao thông, thủy lợi, xây dựng điểm dân cư nông thôn; quản lý và sử dụng đất đai, rừng núi, sông hồ, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, tài nguyên thiên nhiên khác; bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện các nhiệm vụ về tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật, xây dựng chính quyền và địa giới hành chính, giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, lao động, chính sách xã hội, dân tộc, tôn giáo, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp và các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan nhà nước cấp trên phân cấp, ủy quyền.

6. Phân cấp, ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp xã, cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân huyệnTin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1081
Đã truy cập: 4043764