Danh mục tài liệu kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021

31/07/2020 14:03

 DANH MỤC
TÀI LIỀU KỲ HỌP THỨ 14 - HĐND HUYỆN
 

STT

Tên tài liệu

Đơn vị thực hiện 

Đính kèm

  Chương trình kỳ họp   
I
Các báo cáo của HĐND huyện
   
 1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện 6 tháng đầu năm 2020.  VP. HU,  HĐND&UBND huyện   
 2 Báo cáo Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri lên kỳ họp thứ 14 VP. HU,  HĐND&UBND huyện   
II
Báo cáo của UBND huyện, các ngành
   
 1  Báo cáo tóm tắt tình hình và kết quả phát triển kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. 

HU, HĐND&UBND huyện

 
 
 2 Báo cáo tình hình và kết quả thu chi ngân sách nhà nước huyện 6 tháng đầu năm 2020; nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo, điều hành thu chi ngân sách nhà nước huyện 6 tháng cuối năm 2020. HU, HĐND&UBND huyện   
 3 Báo cáo kết quả trả lời và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 12 - HĐND huyện khóa V   HU, HĐND&UBND huyện  
 4  Báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân huyện về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp 6 tháng đầu năm 2020. Viện kiểm sát nhân dân huyện   
 5  Báo cáo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (các đại biểu tự nghiên cứu). Công an huyện   
 6  

Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện về tình hình và kết quả công tác xét xử 6 tháng đầu năm 2020.

Tòa án nhân dân huyện   
 Báo cáo của Chi cục Thi hành án dân sự về kết quả thi hành án dân sự trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 (các đại biểu tự nghiên cứu). Chi cục thi hành án dân sự   
8 Thường trực UBMTTQ huyện báo cáo kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2020, ý kiến, kiến nghị của cử tri tham gia xây dựng chính quyền Ủy ban MTTQ huyện  
III
Các Tờ trình
   
1 Tờ trình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 VP HU, HĐND&UBND huyện   
 2  Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về Chương trình giám sát chuyên đề của HĐND huyện năm 2021.  VP HU, HĐND&UBND huyện  
 3 Tờ trình của Thường trực UBND huyện về miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.(Nguyễn Duy Phong) VP HU, HĐND&UBND huyện   
4
Tờ trình của Thường trực UBND huyện về miễn nhiệm thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021.
(Hoàng Quốc Huân)
VP HU, HĐND&UBND huyện 
5
Tờ trình của Thường trực UBND huyện về bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021 (Đỗ Văn Quang)
VP HU, HĐND&UBND huyện 
6
Tờ trình của Thường trực UBND huyện về bầu bổ sung thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016- 2021  (Nguyễn Quang Huy)
VP HU, HĐND&UBND huyện 
7 Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 (Mai Tuấn Phượng)  VP HU, HĐND&UBND huyện  
8 Tờ trình của Thường trực HĐND huyện về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 (Bùi Đức Mân)  VP HU, HĐND&UBND huyện
9 Tờ trình thông qua Đồ án quy hoạch Chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.  TN-MT và NN  
10 Tờ trình về tổng quyết toán ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2019;    TC-KH và Công thương  
11  Tờ trình điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2020. TC-KH và Công thương
12 Tờ trình về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 (Phạm Văn Chính) VP HU, HĐND&UBND huyện
13 Tờ trình về việc miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 VP HU, HĐND&UBND huyện
14 Tờ trình về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 VP HU, HĐND&UBND huyện
15 Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ  Chủ tịch  HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 VP HU, HĐND&UBND huyện 
16 Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu cử bổ sung chức vụ  Phó Chủ tịch  HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 VP HU, HĐND&UBND huyện
IV Các Nghị quyết của HĐND huyện    
 1
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
 
VP HU, HĐND&UBND
 
2
Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
VP HU, HĐND&UBND
3
Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020
VP HU, HĐND&UBND
 4 Nghị quyết về phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019 Phòng TC-KH &CT   
5 Nghị Quyết thông qua Đồ án quy hoạch Chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.  Phòng TN-MT& NN  
6 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô, khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Phạm Văn Chính)  VP HU,  HĐND&UBND huyện
7 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Nguyễn Duy Phong)   VP HU,  HĐND&UBND huyện
8 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021(Hoàng Quốc Huân)  VP HU,  HĐND&UBND huyện
9 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Nguyễn Quang Huy)  VP HU,  HĐND&UBND huyện
10 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 (Đỗ Văn Quang) VP HU,  HĐND&UBND huyện
11 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 (Mai Tuấn Phương) VP HU,  HĐND&UBND huyện
12 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021  (Bùi Đức Mân)  
13 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 VP HU,  HĐND&UBND huyện
14 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021 VP HU,  HĐND&UBND huyện
15 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 VP HU,  HĐND&UBND huyện
16 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 VP HU,  HĐND&UBND huyện
V
Báo cáo các Ban
   
 
Báo cáo thẩm tra báo cáo thực hiện phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, dự thảo nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
 Ban KT-XH
 
 2
 
Báo cáo thẩm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSNN 6 tháng đầu năm 2020; dự toán và phương án phân bổ ngân sách 6 tháng cuối năm 2020
Ban KT-XH 
 
 3 Báo cáo thẩm tra tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2020  Ban Pháp chế  
4 Thẩm định Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 07/8/2020 hông qua Đồ án quy hoạch Chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.  Phòng TN-MT& NN
IV
Các văn bản khác
   

 

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 402
Đã truy cập: 2158186