Thuế

24/08/2020 10:26

STT Thủ tục hành chính Tên lĩnh vực Đơn vị cung cấp Mức độ
1  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh (trừ trường hợp đơn vị trực thuộc)  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
2  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là đơn vị trực thuộc của tổ chức kinh tế, tổ chức khác có hoạt động sản xuất kinh doanh  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
3  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân khấu trừ nộp thay cho nhà thầu, nhà thầu phụ nước ngoài; tổ chức nộp thay cho cá nhân theo hợp đồng, hợp tác kinh doanh; tổ chức ủy nhiệm thu Thuế  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
4  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là tổ chức, cá nhân không phát sinh nghĩa vụ nộp thuế nhưng được hoàn thuế (trừ cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam); Các tổ chức không hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ thuế  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
5  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
6  Đăng ký thuế lần đầu đối với người nộp thuế là hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh đăng ký thông qua hồ sơ khai thuế, chưa có mã số thuế Thuế  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
7  Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thuế  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
8  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác (kể cả đơn vị trực thuộc), hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi các thông tin đăng ký thuế không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
9  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý - Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
10  Đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với người nộp thuế là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh thay đổi thông tin về địa chỉ trụ sở dẫn đến làm thay đổi cơ quan thuế quản lý - Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
11  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác - trừ đơn vị trực thuộc  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
12  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức kinh tế, tổ chức khác - đối với đơn vị trực thuộc  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
13  Chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
14  Hoàn thành nghĩa vụ trước khi giải thể đối với Doanh nghiệp  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
15  Khôi phục mã số thuế  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
16  Đăng ký thuế trong trường hợp tạm ngừng kinh doanh  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
17  Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế bị chia/ bị sáp nhập/ bị hợp nhất  Thuế Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
18  Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp chia tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh tế mới được chia/được tách/ hợp nhất Thuế  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô 2
 19 Đăng ký thuế đối với trường hợp tổ chức lại hoạt động của tổ chức kinh tế - Trường hợp tách tổ chức kinh tế đối với tổ chức kinh té bị tách/nhận sáp nhập  Thuế  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô  2
20  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại)- Đối với đơn vị trước chuyển đổi Thuế   Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
21  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc thành đơn vị độc lập hoặc ngược lại)- Đối với đơn vị sau chuyển đổi  Thuế  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô
22  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị độc lập thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị trước chuyển đổi. Thuế   Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô  2
23   Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị trước chuyển đổi.  Thuế  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô  2
 24  Đăng ký thuế đối với trường hợp chuyển đổi mô hình hoạt động của tổ chức kinh tế và tổ chức khác (Chuyển đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản thành đơn vị trực thuộc của một đơn vị chủ quản khác) - Đối với đơn vị sau chuyển đổi.  Thuế  Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô  2


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 174
Đã truy cập: 2613535