Danh sách nghị quyết HĐND huyện Cô Tô khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026

30/06/2021 09:11

Số Nghị quyết

Ngày tháng ban hành Trích yếu nội dung nghị quyết Đính kèm

1

23/6/2021
Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 23/6/2021
Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 23/6/2021
Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 23/6/2021
Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 23/6/2021 Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 23/6/2021
Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026
7 23/6/2021
Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
8 23/6/2021 Nghị quyết thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
9 23/6/2021
Nghị quyết phân công các Trưởng ban, Phó Trưởng ban và chỉ định Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 23/6/2021
Nghị quyết vv thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện và phân công Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11 06/7/2021  Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND thị trấn Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2021 -2026  
12  06/7/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
13  06/7/2021 Nghị quyết công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cô Tô, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
14 14/7/2021  Nghị quyết phê chuẩn kết quả Chủ tịch HĐND xã Đồng Tiến khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026  
15  14/7/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Tiến khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026  
16  19/7/2021 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Lân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  
17 19/7/2021  Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Lân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  
18  21/7/2021 Nghị quyết phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
19 21/7/2021  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021  
20  21/7/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường khu 2, thị trấn Cô Tô  
21 21/7/2021  Nghị quyết về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020  
22 21/7/2021  Nghị quyết Dự kiến (lần 1) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025  
23
 21/7/2021
Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 96/NQ-HDND ngày 24/12/2020 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đị phương, phân bổ..
 
24  21/7/2021   
Nghị quyết về điều chỉnh Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021
 
25
 21/7/2021
Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
 
27 21/7/2021  Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026  
28 10/8/2021  Nghị quyết Ban hanh quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Cô Tô khóa Vi, nhiệm kỳ 2021-2026
29 23/9/2021 Nghị quyết về việc điều chỉnh tên dự án trong Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND huyện Cô Tô dự kiến (lần 1) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Huyện giai đoạn 2021-2025
30 23/9/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách Huyện năm 2022
31 23/9/2021 Nghị quyết về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường từ cảng đến Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và hạ tầng Khu dịch vụ kinh tế ban đêm
32 23/9/2021 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước  nguồn thu tiền sử dụng đất; điều hòa kế hoạch đầu tư công  nguồn vốn ngân sách Huyện năm 2021
33 23/9/2021 Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư  nguồn vốn ngân sách huyện năm 2021
34  24/9/2021

Nghị quyết ban hành quy định tiếp công dân của Thường trực HĐND, đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 
35 27/10/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng điểm di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp Nam Âu cảng
36 27/10/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
37 27/10/2021 Nghị quyết về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
38 27/10/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
39 27/10/2021 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
40 27/10/2021 Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư dự án Hạ tầng điểm di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp Nam Âu cảng
41 22/12/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sự cố cơn bão số 8 trên địa bàn huyện Cô Tô
42 22/12/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây mới Trường Mầm non thị trấn Cô Tô
43 22/12/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Nhóm công trình phụ trợ sinh hoạt và Kho lưu trữ huyện Cô Tô
44 22/12/2021 Nghị quyết về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường giao thông khu vực thị trấn Cô Tô (giai đoạn 2)
45 22/12/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang hạ tầng khu dân cư trên địa bàn huyện Cô Tô năm 2022 phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất
48 22/12/2021 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
50 22/12/2021 Nghị quyết về phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020
51 22/12/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Cô Tô
52 22/12/2021 Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2022
54 22/12/2021 Nghị quyết thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
57 05/01/2022 Nghị quyết vv ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
58 05/01/2022 Nghị quyết Ban hành quy chế hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
59  05/01/2023  Nghị quyết về việc ban hành quy định hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
60 23/02/2022 Nghị quyết vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường lưỡng dụng kết nối phía Đông - Tây đảo Cô Tô lớn, đoạn Nam Đồng - Nam Hà
61 23/02/2022 Nghị quyết vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Nhóm công trình phụ trợ sinh hoạt và Kho lưu trữ huyện Cô Tô
62 29/6/2022 Nghị quyết vv cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
63 29/6/2022 Nghị quyết vv sửa đổi, bổ sung một số nội dung giám sát của HĐND huyện liên quan đến quản lý tài sản công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2021
64 29/6/2022 Nghị quyết vv điều chỉnh NQ số 52/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Cô Tô
65 29/6/2022 Nghị quyết vv phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Cô Tô giai đoạn 2022-2025
66 29/6/2022 Nghị quyết vv dừng thực hiện chủ trương đầu tư DA Chỉnh trang hạ tầng khu dân cư trên địa bàn huyện Cô Tô năm 2022 phục vụ đấu giá QSDĐ
67 29/6/2022 Nghị quyết vv chủ trương đầu tư các dự án trong danh mục ưu tiên trên địa bàn huyện Cô Tô giai đoạn 2022-2025
68 28/7/2022 Nghị quyết vv cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
69 28/7/2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2023
70 28/7/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022
71 28/7/2022 Nghị quyết vv phê chuẩn tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021
72 24/10/2022 Nghị quyết vv miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
73 24/10/2022 Nghị quyết vv xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
74 24/10/2022 Nghị quyết vv tổ chức lại các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện
75 24/10/2022 Nghị quyết vv điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường vành đai phía Đông đảo Cô Tô
76 24/10/2022 Nghị quyết vv điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lưỡng dụng kết nối phía Đông - Tây đảo Cô Tô lớn, đoạn Nam Đồng - Nam Hà
77 24/10/2022 Nghị quyết vv điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sự cố cơn bão số 8 trên địa bàn huyện Cô Tô
78 24/10/2022 Nghị quyết vv phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công năm 2023
79 24/10/2022 Nghị quyết vv điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Cô Tô
80 24/10/2022 Nghị quyết vv điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách địa phương năm 2022 và phương án xử lý nguồn kết dư ngân sách nhà nước năm 2021
81 14/12/2022 Nghị quyết về việc miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
82 14/12/2022 Nghị quyết vv cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khoá VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
83 14/12/2022 Nghị quyết Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026NQ số 83 Thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
84 14/12/2022 Nghị quyết vv điều chỉnh, bổ sung phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Cô Tô GĐ 2022-2025; điều chỉnh dự toán nguồn tự chủ đã cấp cho các cơ quan, đơn vị
85 14/12/2022 Nghị quyết Về Kế hoạch đầu tư công năm 2023
86 14/12/2022 Nghị quyết Về việc Tạm dừng chủ trương thực hiện dự án Chỉnh trang hạ tầng đô thị và nhóm nhà ở trên địa bàn huyện Cô Tô - Giai đoạn 2
87 14/12/2022 Nghị quyết Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng Điểm di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp Nam Âu cảng
88 14/12/2022 Nghị quyết Về dự toán thu NSNN, chi NSĐP, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp Huyện và cơ chế, biện pháp điều hành NSĐP năm 2023
89 14/12/2022 Nghị quyết Về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Xây mới Trường Mầm non thị trấn Cô Tô
90 14/12/2022 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023
91 15/12/2022 Nghị quyết về ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến HĐND huyện cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
92 15/12/2022 Nghị quyết ban hành quy định tiếp nhận, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đôn đốc và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri qua hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
93 29/12/2022 Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện
94 07/02/2023 NQ số 94 vv điều chỉnh, sắp xếp lại các Tổ đại biểu HĐND huyện và chỉ định Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
95 28/3/2023 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô, khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
96 28/3/2023 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
97 28/3/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh Chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện
98 28/3/2023 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD nước sinh hoạt; việc quản lý khu neo đậu tránh, trú bão tại BQL Dịch vụ công ích huyện Cô Tô  GĐ 2020-2022
99 28/3/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
100 28/3/2023 Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu dân cư Hồ C4 thị trấn Cô Tô huyện Cô Tô
101 28/3/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào Khu xử lý rác thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô
102 28/3/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Cô Tô
103 28/3/2023 Nghị quyết về việc phân bổ, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 và phân bổ vốn hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình MTQG
104 28/3/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô
105 25/7/2023 Nghị quyết về việcxác nhận kết quả bầu cử Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026

 

 
106 25/7/2023 Nghị quyết về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang hạ tầng đô thị và nhóm nhà ở trên địa bàn huyện Cô Tô - Giai đoạn 2  
107 25/7/2023 Nghị quyết về việc hủy bỏ chủ trương đầu tư các dự án tại NQ 67/NQ-HĐND, ngày 29/6/2022 của HĐND huyện vv chủ trương đầu tư các dự án trong danh mục ưu tiên trên địa bàn huyện Cô Tô GĐ 2022-2025  
108 25/7/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào Khu xử lý rác thôn Trường Xuân, xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô  
109 25/7/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp tuyến đường vào khu dân cư Hồ C4 thị trấn Cô Tô, huyện Cô Tô  
110 25/7/2023  Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương các dự án tại Nghị quyết số 99/NQ-HĐND, ngày 28/3/2023 của Hội đồng nhân dân huyện  
111 25/7/2023  Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường lưỡng dụng kết nối phía Đông - Tây đảo Cô Tô lớn, đoạn Nam Đồng - Nam Hà  
112 25/7/2023  Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương các dự án tại Nghị quyết số 78/NQ-HĐND, ngày 24/10/2022 của Hội đồng nhân dân huyện  
113 25/7/2023  Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 huyện Cô Tô (lần 3)  
114 25/7/2023   Nghị quyết về việc phê duyệt dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024  
115 25/7/2023  Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 2)  
116 25/7/2023   Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục một số dự án quan trọng dự kiến khởi công mới giai đoạn 2024-2025  
117 25/7/2023    
118 25/7/2023     
119 25/7/2023   Nghị quyết về việc thông qua Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
120 25/7/2023   Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong hoạt động SXKD nước sinh hoạt; việc quản lý khu neo đậu, tránh trú bão tại BQLDVCI huyện Cô Tô GĐ 2020 - 2022  
121 25/7/2023   Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023  
122 11/11/2023  Nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới năm 2024, 2025  
123  11/11/2023   Nghị quyết về việc  
124  11/11/2023   Nghị quyết về việc điều chỉnh Nghị quyết số 117/NQ-HĐND, ngày 25/7/2023 về phê chuẩn Tổng quyết toán thu NSNN và quyết toán thu, chi NSĐP năm 2022  
125   11/11/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Cô Tô (lần 4)  
126   11/11/2023  Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công năm 2023 (lần 3)  
127  11/11/2023   Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của huyện Cô Tô  

 

 

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1528
Đã truy cập: 6964581