Danh sách nghị quyết HĐND huyện Cô Tô khóa VI nhiệm kỳ 2021-2026

30/06/2021 09:11

Số Nghị quyết

Ngày tháng ban hành Trích yếu nội dung nghị quyết Đính kèm

1

23/6/2021
Nghị quyết  vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
2 23/6/2021
Nghị quyết  vv xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3 23/6/2021
Nghị quyết  vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
4 23/6/2021
Nghị quyết  vv xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
5 23/6/2021 NQ vv xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
6 23/6/2021
Nghị quyết  vv xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 -2026
7 23/6/2021
Nghị quyết  vv xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
8 23/6/2021 Nghị quyết  thông qua Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
9 23/6/2021
NQ phân công các Trưởng ban, Phó Trưởng ban và chỉ định Ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
10 23/6/2021
Nghị quyết  vv thành lập các Tổ đại biểu HĐND huyện và phân công Tổ trưởng, Tổ phó các Tổ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
11 06/7/2021  Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND thị trấn Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2021 -2026  
12  06/7/2021 Nghị quyết  phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND thị trấn Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
13  06/7/2021 Nghị quyết công nhận kết quả bầu Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cô Tô, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
14 14/7/2021  Nghị quyết  phê chuẩn kết quả Chủ tịch HĐND xã Đồng Tiến khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026  
15  14/7/2021 Nghị quyết  phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đồng Tiến khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026  
16  19/7/2021  Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Lân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  
17 19/7/2021  Nghị quyết  phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Thanh Lân khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026  
18  21/7/2021 Nghị quyết  phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026  
19 21/7/2021  
Nghị quyết  về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021
 
20  21/7/2021 Nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, mở rộng đường khu 2, thị trấn Cô Tô  
21 21/7/2021  Nghị quyết  về việc phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020  
22 21/7/2021   
Nghị quyết  Dự kiến (lần 1) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025
 
23
 21/7/2021
Nghị quyết  về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 96/NQ-HDND ngày 24/12/2020 của HĐND huyện về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách đị phương, phân bổ..
 
24  21/7/2021   
Nghị quyết  về điều chỉnh Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2021
 
25
 21/7/2021
Nghị quyết  về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022
 
27 21/7/2021  Nghị quyết về việc ban hành Nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021-2026  
28 10/8/2021  NQ Ban hanh quy chế làm việc của Thường trực HĐND huyện Cô Tô khóa Vi, nhiệm kỳ 2021-2026
29 23/9/2021 NQ về việc điều chỉnh tên dự án trong Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 21/7/2021 của HĐND huyện Cô Tô dự kiến (lần 1) về Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Huyện giai đoạn 2021-2025
30 23/9/2021 NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công vốn ngân sách Huyện năm 2022
31 23/9/2021 NQ về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường từ cảng đến Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh và hạ tầng Khu dịch vụ kinh tế ban đêm
32 23/9/2021 NQ về việc điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước  nguồn thu tiền sử dụng đất; điều hòa kế hoạch đầu tư công  nguồn vốn ngân sách Huyện năm 2021
33 23/9/2021 NQ về việc phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư  nguồn vốn ngân sách huyện năm 2021
35 27/10/2021 NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Hạ tầng điểm di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp Nam Âu cảng
36 27/10/2021 NQ về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
37 27/10/2021 NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
38 27/10/2021 NQ về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
39 27/10/2021 NQ về việc xác nhận kết quả bầu chức vụ Phó Trưởng ban Kinh tế - xã hội, HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
40 27/10/2021 NQ về việc phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư dự án Hạ tầng điểm di dời các cơ sở tiểu thủ công nghiệp Nam Âu cảng
41 22/12/2021  NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khắc phục sự cố cơn bão số 8 trên địa bàn huyện Cô Tô
42 22/12/2021 NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây mới Trường Mầm non thị trấn Cô Tô
43 22/12/2021 NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Nhóm công trình phụ trợ sinh hoạt và Kho lưu trữ huyện Cô Tô
44 22/12/2021 NQ về việc dừng thực hiện chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường giao thông khu vực thị trấn Cô Tô (giai đoạn 2)
45 22/12/2021 NQ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Chỉnh trang hạ tầng khu dân cư trên địa bàn huyện Cô Tô năm 2022 phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất
48 22/12/2021 NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
50 22/12/2021 NQ Về phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2020
51 22/12/2021 NQ về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 huyện Cô Tô
52 22/12/2021 NQ về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2022
54 22/12/2021 NQ thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
57 05/01/2022 NQ vv ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
58 05/01/2022 NQ Ban hành quy chế hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện Cô Tô khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
60 23/02/2022 NQ vv phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường lưỡng dụng kết nối phía Đông - Tây đảo Cô Tô lớn, đoạn Nam Đồng - Nam Hà
61 23/02/2022 NQ số 61 vv phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp Nhóm công trình phụ trợ sinh hoạt và Kho lưu trữ huyện Cô Tô
62 29/6/2022 NQ vv cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
63 29/6/2022 NQ vv sửa đổi, bổ sung một số nội dung giám sát của HĐND huyện liên quan đến quản lý tài sản công trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2021
64 29/6/2022 NQ số 64 vv điều chỉnh NQ số 52/NQ-HĐND ngày 22/12/2021 của HĐND huyện Cô Tô
65 29/6/2022 NQ số 65 vv phân bổ chi tiết vốn chuẩn bị đầu tư các dự án trên địa bàn huyện Cô Tô giai đoạn 2022-2025
66 29/6/2022 NQ số 66 vv dừng thực hiện chủ trương đầu tư DA Chỉnh trang hạ tầng khu dân cư trên địa bàn huyện Cô Tô năm 2022 phục vụ đấu giá QSDĐ
67 29/6/2022 NQ số 67 vv chủ trương đầu tư các dự án trong danh mục ưu tiên trên địa bàn huyện Cô Tô giai đoạn 2022-2025

 

 

 

Văn phòng Huyện ủy, HĐND và UBND huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 459
Đã truy cập: 4693771