Sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị học tập và làm theo Bác

15/05/2024 10:04

Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5 (1890-2024) các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị ở Quảng Ninh đã và đang tập trung triển khai các chương trình, kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, chú trọng tổ chức sinh hoạt, quán triệt chuyên đề học và làm theo gương Bác gắn với các bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong toàn thể cán bộ, đảng viên.


UBND huyện Cô Tô trang trọng tổ chức Lễ Thượng cờ Tổ quốc nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 63 năm Ngày Bác Hồ ra thăm đảo Cô Tô. Ảnh: Nguyễn Thanh

Ngay từ sớm, Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 373-KH/TU (ngày 15/2/2024) về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh tới "Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới". Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề năm 2024 về học và làm theo Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng loạt các chi, đảng bộ trong tỉnh tổ chức sinh hoạt thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề, trong đó chú trọng quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”; nội dung 2 bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến anh hùng; Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” và bài viết của đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Xuân Ký: Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh.

Thông qua sinh hoạt, đảng viên đã nắm sâu sắc nội dung chính và thông điệp các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký, nhất là về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng; sứ mệnh lãnh đạo cách mạng Việt Nam của Đảng, gắn với vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, tổ chức, giáo dục, rèn luyện Đảng ta làm nên những kỳ tích vĩ đại trong 94 năm qua; quan điểm của Đảng ta, cũng như vai trò quan trọng, những đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh...


Hải quan Quảng Ninh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Học Bác lòng ta trong sáng hơn”. Ảnh: Thái Hà (Trung tâm TT-VH Hải Hà)

Đặc biệt, thông qua chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới”, cán bộ, đảng viên nắm cốt lõi tư tưởng của Hồ Chí Minh về “văn hóa”, “văn hóa Đảng”; về nhiệm vụ xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững. Đi sâu thảo luận chuyên đề học và làm theo Bác tại các buổi sinh hoạt chi bộ, các chi, đảng bộ đã đưa ra giải pháp cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong tình hình mới gắn với nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, cá nhân mỗi đảng viên.

Những phân tích, tham luận, cũng như bài học đúc rút ra từ việc học và làm theo gương Bác đã góp phần củng cố, nâng cao nhận thức mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về xây dựng và phát huy văn hóa, sức mạnh con người đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đáp ứng yêu cầu xây dựng văn hóa trong Đảng, văn hóa trong cơ quan, đơn vị…

Điển hình: Đồn BP Cửa khẩu cảng Cẩm Phả tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị”. Qua đó, thảo luận sâu sắc về vị trí, vai trò cũng như sự cần thiết của việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên đối với bản thân, gia đình, đồng đội và đơn vị; phân tích, đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Từ đó, nâng cao trách nhiệm của quân nhân; xây dựng cho quân nhân lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống dân tộc, quân đội, đơn vị, quê hương; góp phần giảm các vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Đảng bộ Thanh tra tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới”, qua đó yêu cầu đội ngũ cán bộ, công chức nêu cao đạo đức cách mạng, tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật trong thực thi công vụ; rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, có thái độ ứng xử giao tiếp văn minh, lịch sự; sẵn sàng giúp đỡ nhân dân, không có thái độ hách dịch, cửa quyền, sách nhiễu; nâng cao đạo đức, nhận thức, ý thức trách nhiệm và thái độ của người làm công tác thanh tra thể hiện thông qua các hành vi cụ thể trong hoạt động công vụ. Đồng thời, không ngừng nâng cao năng lực, nắm vững chuyên môn, nghiệp vụ, có năng lực, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín trong thực hiện nhiệm vụ được giao…


Một tiết học tại lớp Trung cấp chính trị hệ không tập trung ở Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ.

Đợt sinh hoạt, quán triệt, học tập chuyên đề về Bác và các bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thông qua đó, tiếp tục củng cố, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện khát vọng xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao quyết tâm trở thành “hạt nhân” lan tỏa trong các phong trào thi đua yêu nước về hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Quảng Ninh chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, nói đi đôi với làm, làm quyết liệt, đến cùng và có kết quả…

Giảng viên Đàm Thị Thư (Khoa Lý luận cơ sở, Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ) cho biết: Là giảng viên trẻ, tôi luôn xác định phải tự nâng cao ý thức nghiên cứu đầy đủ những chủ trương, chính sách, pháp luật, nghị quyết mới ban hành, từ đó cập nhật, lồng ghép trong công tác giảng dạy tại nhà trường... Đặc biệt, trước yêu cầu thực tiễn hiện nay, trong quá trình giảng dạy lý luận chính trị, giảng viên phải căn cứ vào nội dung bài giảng để lồng ghép những kỹ năng, kiến thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Điều đó không chỉ tiếp tục khẳng định, lan tỏa những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, mà còn góp phần bồi dưỡng thế giới quan cách mạng và phương pháp tư duy khoa học cho học viên...

Thông qua quán triệt, tuyên truyền, mỗi cán bộ, đảng viên và người dân đều nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay, từ đó không ngừng nâng cao năng lực, phẩm chất, phấn đấu hoàn thiện bản thân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đây cũng thể hiện tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Bác Hồ kính yêu của dân tộc.

 

CTV - Nguyễn Huế


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1012
Đã truy cập: 7082366