Danh sách nghị quyết HĐND huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

16/08/2019 09:29

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT HĐND KHÓA V NHIỆM KỲ 2016 – 2021

 

Stt

Ngày tháng ban hành

Trích yết nội dung Nghị quyết

Đính kèm

01

23/6/2016

NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2-16 - 2021

02

23/6/2016

NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2-16 - 2021

 

03

23/6/2016

NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Trưởng ban, Phó trưởng ban Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

04

23/6/2016

NQ về việc xác nhận kết quả chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

05

23/6/2016

NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

06

23/6/2016

NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

07

23/6/2016

NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Hội thẩm Tòa án nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

08

23/6/2016

NQ về tổ chức các cuộc họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

09

23/6/2016

NQ phân công các Trưởng ban, Phó trưởng ban và chỉ định các ủy viên các Ban của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

10

23/6/2016

NQ về việc thành lập các tổ đại biểu HĐND huyện và phân công các tổ trưởng, Tổ phó và các Tổ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

11

13/7/2016

NQ về kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2016

 

12

13/7/2016

NQ về chương trình giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện năm 2016

 

13

13/7/2016

NQ về điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính huyện Cô Tô

 

14

13/7/2016

NQ về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

 

15

13/7/2016

NQ về thu hồi và tổ chức đấu giá quyền thuê đất bãi triều ven biển có mặt nước để nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện Cô Tô

 

16

22/12/2016

NQ về phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

17

22/12/2016

NQ về chủ trương, địa điểm đấu giá đất quyề thuê mặt đất bãi triều ven biển có mặt nước để nuô trồng thủy sản trên địa bàn huyện Cô Tô

18

22/12/2016

NQ về phê duyệt phân biir dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển một số biện pháp điều hành ngân sách năm 2017

 

19

22/12/2016

NQ về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2017

 

20

22/12/2016

NQ về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2017 của Hội đông nhân dân huyện

 

21

22/12/2016

NQ ban hành nội quy các kỳ họp HĐND huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

22

22/12/2016

NQ về ban hành quy định một số chế độ định mức chi tiêu tài chính phục vụ hội đồng của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

23

12/7/2017

NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2017

 

24

12/7/2017

NQ về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

 

25

19/12/2017

NQ về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp huyện giai đoạn 2016 - 2020

26

19/12/2017

NQ về phê duyệt phân bổ dự toán ngân sách nhà nước kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển một số biện pháp điều hành ngân sách nhà nước năm 2018

 

27

19/12/2017

NQ về việc xác nhận kết quả bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

28

19/12/2017

NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

 

29

19/12/2017

NQ về xác nhận kết quả  miễn nhiệm chức vụ Ủy viên ủy ban nhân dân huyện khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

30

19/12/2017

NQ về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2018

 

31

19/12/2017

NQ về đặt tên đường thuộc địa bàn xã Thanh Lân và xã Đồng Tiến huyện Cô Tô

 

32

22/3/2018

NQ về việc cho thôi làm đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

33

22/3/2018

NQ về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

34

22/3/2018

NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V nhiệm kỳ 2016 - 2021

 

35

24/7/2018

NQ về chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019

 

36

24/7/2018

NQ về phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018

37

24/7/2018

NQ về phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017

 

38

24/7/2018

NQ bảo vệ môi trường gắn với thực hiện 2 đề án phân lọa rác thải tại nguồn và hạn chế sử dụng túi nilon trên địa bàn huyện Cô Tô đến năm 2020

39

21/12/2018

NQ Về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 

40

 

21/12/2018 NQ về dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương; kế hoạch đầu tư phát triển và biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2019     
41 21/12/2018 NQ điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn  2016 - 2020
42 21/12/2018 NQ về bổ sung Chương trình giám sát  của Hội đồng nhân dân huyện năm 2019
43  21/12/2018 NQ xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giưc chức vụ do Hội đồng nhân dân huyện bầu
44 21/12/2018 NQ về việc  xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ  Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
45  21/12/2019 NQ về việc  xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021
46  08/01/2019 NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
47 08/01/2019 NQ về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
48 08/01/2019 NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban nhận dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
49 24/7/2019
NQ về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021
   
50 24/7/2019
NQ vv xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ PCT UBND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 -2021
51 24/7/2019
NQ vv xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND huyện Cô Tô khóa V
52 24/7/2019
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
53    
54 24/7/2019 
NQ  vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
55 24/7/2019
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2019
56
24/7/2019
Nghị quyết vv phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
 
57 24/7/2019  

Nghị quyết về Chương trình giám sát huyên đề của HĐND huyện năm 2020

 
58 20/9/2019 Nghị quyết về việc thông qua nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch huyện Đảo Cô Tô đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000 
59 19/12/2019
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Mộng Điệp
60 19/12/2019    
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hà Mạnh Hùng
61 19/12/2019
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Văn Liệu
62 19/12/2019
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hà Mạnh Hùng
63 19/12/2019
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thái
64 19/12/2019
Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Trưởng ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Ngô Văn Liệu
65 19/12/2019
Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2020 của Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
66 19/12/2019
Nghị quyết Phê duyệt danh mục sản phẩm lợi thế huyện Cô Tô từ năm 2020 đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
67 19/12/2019
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương; Kế hoạch đầu tư phát triển và biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020
68 19/12/2019
Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
69  14/2/2020
Nghị Quyết thông qua Đồ án quy hoạch Chung khu du lịch huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
70 12/8/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chức vụ Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-20    
71 12/8/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
72 12/8/2020 Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
73 12/8/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
74 12/8/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
75 12/8/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021    
76 12/8/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021 
77 12/8/2020 Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021     
78 12/8/2020 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021     
79 12/8/2020 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
80 12/8/2020 Nghị quyết cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
81 12/8/2020 Nghị quyết về phê chuẩn Tổng quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2019
82 12/8/2020 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020
83 12/8/2020 Nghị quyết về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách địa phương năm 2020
84 12/8/2020 Nghị Quyết thông qua Đồ án quy hoạch Chung xây dựng tỷ lệ 1/10.000 huyện đảo Cô Tô đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.
85 12/8/2020 Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2021
86 14/9/2020
Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 (nguồn vốn chấm điểm theo Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh); điều hòa, điều chỉnh giảm nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2020
 
87  14/9/2020 
 
NQ vv xác nhận kết quả bầu bổ sung chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2021
 
88 07/11/2020 
Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
 
89  07/11/2020   
Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cô Tô khóa V, nhiệm kỳ 2016-2021
 
90 24/12/2020 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
91 24/12/2020 Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025
92 24/12/2020 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
93 24/12/2020 Nghị quyết về phân bổ nguồn kết dư ngân sách huyện năm 2019
94 24/12/2020 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020
95 24/12/2020 NQ về chủ trương đầu tư các dự án triển khai trong kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách huyện năm 2021
96 24/12/2020 NQ về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp Huyện và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách

 

Văn phòng HĐND và UBND huyện


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 8822
Đã truy cập: 3369481