Huyện Ủy

1. THÔNG TIN CHUNG
          Tên cơ quan: Huyện uỷ Đầm Hà 
          Địa chỉ         : Đầm Hà - Quảng Ninh 
          Điện thoại    : 0203.3880010 
          Fax               : 0203.3880467 
          E-mail          :  

2. TỔ CHỨC BỘ MÁY

  

 

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà

 


Dân tộc: Kinh. 
  Trình độ: 
     - Văn hoá: 12/12.
     - Chuyên môn:
Thạc sỹ QLKT.

     - Lý luận: Cao cấp. 
  Chức vụ: Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy.  

ĐT:
Email:

 
Đ/c Vũ Văn Phú

 

 

 


Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
     -   Văn hoá: 10/10. 
     -   Chuyên môn: ĐH sư phạm; ĐH kinh tế. Thạc sỹ QLKT. 
     - Lý luận: Đại học. 
   Chức vụ: Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện. 
   Số điện thoại: 
   Email: vuvanphu@quangninh.gov.vn
 

 

 

Đ/c Trần Việt Dũng

 

 

 

 Dân tộc: Kinh. 
 Trình độ: 
    - Văn hoá: 12/12. 
    - Chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

    - Lý luận:   Cao cấp.
 Chức vụ: Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện. 
 Số điện thoại:
 
Email:

 


* Ban Thường vụ:

 

 

      

 

Đ/c Đặng Văn Tuấn

 

 

 Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
    - Văn hoá: 10/10. 
    - Chuyên môn: Đại học Sư phạm. 
    - Lý luận: Đại học. 
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.
   Số điện thoại:  
   Email: 

 

 

Đ/c Nguyễn Thị Hoa 

 

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
   - Văn hoá: 12/12. 
   - Chuyên môn: Đại học Nông nghiệp; Thạc sỹ QLKT. 
   - Lý luận: Cao cấp. 
   Chức vụ:
UV BTV HU, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
 Số điện thoại: 02.033.880008 - 0916103128
   Email: Nguyenthihoahudh@quangninh.gov.vn

Đ/c Lê Bình Phượng

 

 

 

 Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
    - Văn hoá: 10/10. 
    - Chuyên môn: Đại học Sư phạm; Thạc sỹ Quản lý Hành chính công. 
    - Lý luận: Đại học. 
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Phó Chủ tịch UBND huyện.
   Số điện thoại:  0203.3880028
   Email: lebinhphuong@quangninh.gov.vn
 

 

 


Đ/c Vũ Thị Vui

 

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
    - Chuyên môn: Đại học. 
    - Lý luận:
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện
   Số ĐT:  0936.166.228  
   Email:  

 

  

 

 

 

 

Đ/c Nềnh Quốc Sinh

 

Đồng chí: Nềnh Quốc Sinh      
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy 
Chức vụ: UV BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng khối MTTQ và các Tổ chức CTXH huyện.  
    
- Trình độ chuyên môn: Đại học
    - Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0912.902923

 

 

 

 

Đ\c Dương Quang Phu 

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
   - Văn hoá: 12/12

   - Chuyên môn:  
   - Lý luận:  
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện. 
   Số điện thoại: 01678889666
   Email:

 

 

 


  Đ/c  Vũ Mạnh Hà

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
    - Văn hoá: 12/12
    - Chuyên môn: 

    - Lý luận: 
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng Công an huyện. 
   Số điện thoại:  
   Email:

 

 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH

TT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ, ĐƠN VỊ CÔNG TÁC

1

Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà 

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

2

Đ/c Vũ Văn Phú

Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện

3

Đ/c Trần Việt Dũng

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện

4

 

 

5

Đ/c Lê Bình Phượng

UV BTV HU, Phó Chủ tịch UBND huyện

6

Đ/c Đặng Văn Tuấn

UV BTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện

7

Đ/c Nguyễn Thị Hoa

UV BTV HU, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện

8

Đ/c Dương Quang Phu

UV BTV HU, CHT BCH quân sự huyện

9

Đ/c Vũ Mạnh Hà

UV BTV HU, Trưởng Công an huyện

10

Đ/c Phạm Văn Kha

HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện 

11

Đ/c Trần Quang Sao

Huyện ủy viên, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện uỷ

12

Đ/c Chu Thị Hảo

Huyện ủy viên, Bí thư Huyện Đoàn

13

 

 

14

Đ/c Tô Xuân Lợi

Huyện UV, Trưởng phòng GD&ĐT

15

Đ/c Lưu Văn Nam

Huyện Ủy viên, Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch HĐND xã Đầm Hà

16

Đ/c Đào Biên Thuỳ

 Huyện Ủy  viên, Chánh Văn phòng Huyện ủy

     

18

Đ/c Nềnh Quốc Sinh

UV BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện, Trưởng khối MTTQ và các Tổ chức CTXH huyện

19

Đ/c Nguyễn Văn Tiến

Huyện ủy viên, Trưởng Phòng LĐTB&XH

20

Đ/c Phạm Văn Bình

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy Thị Trấn Đầm Hà

21

Đ/c Hoàng Văn Tầm

Huyện ủy viên, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Quảng An

 

 

 

23

Đ/c Lê Văn Huấn

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND xã Quảng Tân

24

Đ/c Vũ Quốc Hưng

HUV, Bí thư kiêm Chủ tịch xã Dực Yên

25

Đ/c Nguyễn Văn Tú

HUV, Bí thư Đảng uỷ xã Đại Bình

26

Đ/c Đặng Văn Vịnh

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ xã Tân Lập

27

Đ/c Đặng Thị Bích Châm

Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

28

Đ/c Hoàng Thị Hảo

HUV, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Quảng Lâm.

29

Đ/c Hoàng Tiến Dũng

Huyện ủy viên, Trưởng phòng KTHT huyện

30

Đ/c Nguyễn Hồng Hải

Huyện ủy viên, Phó phòng TCKH

31

Đ/c Vũ Xuân Khải

HUV, Trưởng Phòng NN&PTNT

32

Đ/c Nguyễn Văn Quảng

Huyện ủy viên, Trưởng Phòng Y tế

33

Đ/c Nguyễn Văn Trường

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Tân Bình

34

Đ/c Tạ Hữu Tuất

Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Lợi

35

Đ/c Vũ Thị Vui

UV BTV HU - Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện

36

Đ/c Hoàng Việt Thành

Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án nhân dân

37

Đ/c Lương Hồng Hà

Huyện ủy viên, Viện trưởng Viện kiểm sát huyện

38

Đ/c Chu Huy Bân

Chánh Văn phòng Huyện ủy

39

Đ/c Vũ Công Hiếu

Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

40

Đ/c Hoàng Mỹ Linh 

Chủ tịch LĐLĐ huyện 

 

3. CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ VĂN PHÒNG CẤP ỦY

* VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Đ/c Chu Huy Bân

Dân tộc: Kinh.
Trình độ: Văn hoá: 12/12.
Chuyên môn: Đại học Sư phạm, Thạc sỹ QLGD.
Lý luận: Cao cấp.
Chức vụ: Chánh Văn phòng Huyện uỷ.
Số điện thoại: 0906.013888
Email:

 

 

 

 

 

 

Đ/c Đinh Xuân Cường

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học. 
         - Lý luận: Trung cấp
   Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy
   Số điện thoại: 0123.695.3000 - 0333.766.019
   Email: dinhxuancuong@quangninh.gov.vn

Đ/c Nguyễn Hồng Thanh

 
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy.
Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học.
         - Lý luận: Trung cấp.
   Số điện thoại: 0983.563288 
   Email:
 
 
 
 
 

 

*  CƠ QUAN TỔ CHỨC - NỘI VỤ HUYỆN

 

  
Đ/c Nguyễn Thị Hoa

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
   - Văn hoá: 12/12. 
   - Chuyên môn: Đại học Nông nghiệp; Thạc sỹ QLKT. 
   - Lý luận: Cao cấp. 
   Chức vụ: 
 UV BTV HU, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
   Số điện thoại: 
   Email: Nguyenthihoahudh@quangninh.gov.vn

Đ/c Hà Hải Vân

Dân tộc: Kinh. 
Trình độ: 
       - Văn hoá: 12/12.  
       - Chuyên môn: Đại học; Đại học - Kế toán. 
       - Lý luận: Trung cấp ( đang học Cao cấp) 
Chức vụ: Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
Số điện thoại: 0984.450.097
Email:

 


 

 Đ/c  Lê Duy Hưng

 
 
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Điện thoại: 01683.335.165
Email: 
 
 

 

Đ/c Trần Quang Sao

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
        - Văn hoá: 10/10. 
         - Chuyên môn: Đại học. 
         - Lý luận: Cao cấp. 
   Chức vụ: Phó Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện.  
   Số điện thoại: 0983.541.766

   Email:

   

 *  CƠ QUAN KIỂM TRA - THANH TRA HUYỆN

 

Đ/c Vũ Thị Vui

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
    - Chuyên môn: Đại học. 
    - Lý luận:
   Chức vụ: Uỷ viên Ban Thường vụ - Thủ trưởng cơ quan Kiểm tra - Thanh tra huyện
   Số ĐT:  0936.166.228  
   Email:  

 

 

 

Đ/c Chu Thị Tuyết Nhung

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học. 
         - Lý luận: Trung cấp. 
   Chức vụ: Ủy viên Ủy ban kiểm tra, Phó Chủ nhiệm UBKT Huyên ủy
   Số điện thoại:
   Email:

Đ/c Triệu Thanh Ngần

Đồng chí: Triệu Thanh Ngần - Phó Chánh Thanh tra
Dân tộc: Kinh 
Đơn vị công tác: Thanh Tra huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Chánh Thanh tra
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ chính trị:  Đại học
Điện thoại:        0203 3880029;   DĐ: 0913.501869

*  BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY - TRUNG TÂM BDCT HUYỆN ĐẦM HÀ

 

 

Đ/c Vũ Quốc Hưng

 

Chức vụ:  Uỷ viên Ban Thường vụ,Trưởng Ban tuyên giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
Trình độ LLCT: Cao cấp
Số ĐT: 0966.012.456
Email:

 

 

 

Đ/c Nguyễn Văn Hùng

Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Hà.
Tình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0983.345.136
Email:  

  

 

Đ/c  Nguyễn Văn Hiệu

 

Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Ban Tuyên giáo Huyện uỷ
Chức vụ: Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đầm Hà.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại:   033 2.206.885
Email:
 
 
 

*  BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY

 

   Đ/c Nềnh Quốc Sinh

Đồng chí: Nềnh Quốc Sinh     
Đơn vị công tác: Ban Dân vận Huyện ủy
Chức vụ: UV BTV HU, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện. 
   
- Trình độ chuyên môn: Đại học
    - Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0912.902923

 

Đ/c Đặng Thị Bích Châm

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học.
         - Lý luận: Trung cấp
   Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy. 
   Số điện thoại: 0164 397 1980
   Email:

 

   

 

 

Đ/c Đào Thị Hậu

 

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ:
         - Văn hoá: 12/12. 
         - Chuyên môn: Đại học.
         - Lý luận: Đang học Cao cấp. 
   Chức vụ: Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy huyện. 
   Số điện thoại: 
  Email: 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1768
Đã truy cập: 1128983