UBND Huyện

I. THÔNG TIN CHUNG.
               Tên cơ quan: Uỷ ban Nhân dân huyện Đầm Hà 
               Địa chỉ        : Phố Lê Lương - Thị trấn Đầm Hà - Đầm Hà - Quảng Ninh 
               Điện thoại   : 0203.3880031 
               Fax              : 0203.3880031 
               E-mail         : ubnddh@quangninh.gov.vn

                         II. TỔ CHỨC BỘ MÁY

          1. Chủ tịch UBND huyện (Ký hiệu viết tắt: CT).

  Ông Hoàng Vĩnh Khuyến

Dân tộc: Kinh. 
   Trình độ: 
    - Văn hoá: 12/12. 
    - Chuyên môn: Thạc sỹ quản lý Kinh tế
    - Lý luận:   Cao cấp.
   Chức vụ: Phó Bí thư HU, Chủ tịch UBND huyện. 
   Số điện thoại:
   Email: hoangvinhkhuyen@quangninh.gov.vn

* Nhiệm vụ được phân công: 

Lãnh đạo, điều hành quản lý chung mọi mặt hoạt động và công tác của UBND huyện, của các thành viên UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan thuộc huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện theo quy định của pháp luật.
a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nội chính, đối ngoại; Tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ; Quản lý hộ tịch - hộ khẩu; Xây dựng chính quyền và cải cách thủ tục hành chính; Đầu tư xây dựng cơ bản; Thi đua - khen thưởng; tài chính, ngân sách; Chương trình xây dựng Nông thôn mới; Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Công tác quy hoạch và quyết định chủ trương lớn trên các lĩnh vực.
b) Giữ mối quan hệ làm việc với Tổ đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân huyện, Ủy ban MTTQ huyện, Liên đoàn lao động huyện.
c) Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:
- Khối cơ quan: Phòng Nội vụ, Tư pháp, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Thanh tra huyện, Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Ban Quản lý dự án công trình huyện, Ban điều hành nông thôn mới và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện theo khối công việc có liên quan.
- Khối xã, thị trấn: Đại Bình, Dực Yên, Quảng Tân và thị trấn Đầm Hà.
d) Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành của huyện (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) theo lĩnh vực công tác, bao gồm 13 tổ chức sau:
- Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng;
- Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự;
- Chủ tịch Hội đồng xét nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức;
- Trưởng BCĐ thực hiện Đề án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên;
- Trưởng BCĐ cải cách thủ tục hành chính;
- Trưởng BCĐ phòng, chống khủng bố;
- Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;
- Trưởng BCĐ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại (gọi tắt là BCĐ 127);
- Trưởng BCĐ công tác Thi hành án dân sự;
- Trưởng Ban Tiếp công dân;
- Trưởng ban An toàn giao thông;
- Trưởng BCĐ phòng, chống tập trung đông người phá rối an ninh, trật tự và bạo loạn trong tình hình mới;
- Trưởng BCĐ Quy hoạch, xây dựng thế trận Quân sự khu vực phòng thủ huyện.
2. Các Phó Chủ tịch UBND huyện:
2.1. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách kinh tế:
 

 

Ông Trần Anh Cường

Dân tộc: Kinh 

Trình độ:

- Văn hóa: 12/12

- Chuyên môn: Thạc sỹ

- Lý luận: Cao cấp

Chức vụ: Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại:

Email:

 

* Nhiệm vụ được phân công: 

a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Nông - lâm - ngư nghiệp; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ và hợp tác xã; Giao thông vận tải, thủy lợi; Khoa học công nghệ; Kế hoạch sử dụng đất đai, tài nguyên, môi trường; Phụ trách công tác giải phóng mặt bằng; và các nhiệm vụ khác khi được Chủ tịch UBND huyện giao.
b) Giữ mối quan hệ làm việc với Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội nghề cá huyện.
c) Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:
- Khối cơ quan: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm phát triển quy đất huyện, Ban Quản lý chợ, Ban Quản lý rừng phòng hộ, Văn phòng đăng ký QSD đất, Trung tâm thủy lợi giao thông và môi trường huyện và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện theo khối công việc có liên quan.
- Khối xã, thị trấn: Tân Lập, Quảng An và xã Đầm Hà.
d) Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành của huyện (Ban chỉ đạo, Hội đồng…) theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND huyện phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo bao gồm 11 tổ chức sau:
- Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ tái định cư;
- Chủ tịch Hội đồng khoa học và công nghệ;
- Chủ tịch Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất;
- Chủ tịch Hội đồng tư vấn thuế;
- Trưởng BCĐ bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng;
- Trưởng BCĐ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008;
- Trưởng BCĐ phòng không nhân dân;
- Trưởng Ban hậu cần địa phương;
- Trưởng BCĐ quản lý và giao đất lâm nghiệp;
- Trưởng BCĐ phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.
e) Được Chủ tịch UBND huyện ủy quyền chỉ đạo giải quyết công việc khi Chủ tịch UBND huyện đi công tác vắng.
 
2.2. Phó Chủ tịch UBND huyện phụ trách Khối văn hoá - xã hội (Ký hiệu viết tắt: P2)
 

  

Ông Lê Bình Phượng

Dân tộc: Kinh
Trình độ:
- Văn hóa: 12/12
- Chuyên môn: Đại học sư phạm, Thạc sỹ Quản trị công.
 
Trình độ chính trị:  Đại học
Chức vụ: UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện
Số điện thoại: 0203.3880027         
 

* Nhiệm vụ được phân công:
a) Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác: Văn hóa, thể thao và du lịch; Giáo dục và Đào tạo; Y tế, dân số, KHHGĐ; Phát thanh - Truyền hình; Bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; Dân tộc và tôn giáo; Chăm sóc và bảo vệ trẻ em; Lao động, thương binh và xã hội; Bảo hiểm; Xoá đói giảm nghèo; Phòng chống tệ nạn xã hội; Lưu trữ; Công tác quản lý nhà nước về Hội và các tổ chức xã hội và các nhiệm vụ khác được Chủ tịch UBND huyện giao.
 b) Giữ mối quan hệ làm việc với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHPN, Hội Chữ thập đỏ, Hội khuyến học, Hội Luật gia, Hội người mù, Hội người cao tuổi, Hội bảo trợ NTT và TMC, Hội NNCĐ Da cam điôxin, Hội Cựu TNXP, Hội cựu giáo chức, Hội VHNT, Hội LHTN huyện.
c) Phụ trách và chỉ đạo các đơn vị:
- Khối cơ quan: Phòng Lao động thương binh và xã hội, Văn hóa - Thông tin, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Dân tộc, Văn phòng HĐND và UBND, Đài truyền thanh - truyền hình huyện và các cơ quan đóng trên địa bàn huyện theo khối công việc có liên quan.
- Khối xã, thị trấn: Tân Bình, Quảng Lâm và Quảng Lợi.
d) Làm trưởng các tổ chức phối hợp liên ngành của huyện (ban chỉ đạo, Hội đồng…) theo lĩnh vực công tác được Chủ tịch UBND huyện phân công trực tiếp phụ trách, chỉ đạo bao gồm 29 tổ chức sau:
- Chủ tịch Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;
- Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng, an ninh;
- Chủ tịch Hội đồng quỹ bảo trợ trẻ em;
- Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển;
- Trưởng BCĐ phòng chống ma tuý, phòng chống tội phạm, phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em (gọi tắt là BCĐ 138);
- Trưởng BCĐ xây dựng và điều hành quỹ đền ơn đáp nghĩa;
- Chủ tịch Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố, công viên, công trình văn hoá và tên xã, thị trấn, thôn bản;
- Trưởng BCĐ hoạt động quản lý, giáo dục thanh thiếu nhi học sinh trong các dịp hè;
- Trưởng BCĐ chương trình giảm nghèo;
- Trưởng BCĐ Chương trình 135;
- Trưởng BCĐ cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.
- Trưởng Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ;
- Trưởng BCĐ phổ cập giáo dục;
- Trưởng BCĐ chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm;
- Trưởng BCĐ liên ngành về công tác y tế trường học;
- Trưởng BCĐ phòng, chống một số bệnh xã hội, bệnh dịch nguy hiểm và HIV/AIDS;
- Trưởng BCĐ vận động hiến máu tình nguyện;
- Trưởng BCĐ phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi;
- Trưởng BCĐ công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình;
- Trưởng BCĐ phòng cháy, chữa cháy;
- Trưởng BCĐ chăm sóc sức khoẻ ban đầu và hồi phục chức năng dựa vào cộng đồng;
- Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH;
- Trưởng BCĐ thực hiện Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về “Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc”;
- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch cúm A (H5N1), SARS, Sởi và các dịch bệnh khác ở người;
- Trưởng BCĐ thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về “Phê duyệt Đề án dạy nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020”;
- Trưởng BCĐ thực hiện Quyết định 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ “V/v thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương”;
- Trưởng Ban vận động tuyên truyền, quảng bá và bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên thế giới;
- Trưởng BCĐ xây dựng xã hội học tập;
- Trưởng BCĐ thực hiện các Đề án theo các Quyết định số 295/QĐ-TTg, 343/QĐ-TTg, 704/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

 III. CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN VÀ UỶ VIÊN UBND HUYỆN

 
1. Ông Hoàng Vĩnh Khuyến - Chủ tịch UBND huyện.
         2. Ông Lê Bình Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện. 
3. Ông Trần Anh Cường - Phó Chủ tịch UBND huyện.
         4. Ông Nguyễn Hữu Tuyến - Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện.
5. Ông Vũ Mạnh Hà - Trưởng Công an huyện. 
         6. Ông Phạm Văn Nam - Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện. 
         7.  ........ - Trưởng phòng NN&PTNT. 

8. Ông Vũ Công Hiếu - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
9. Tạ Hữu Tuất - Trưởng phòng VHTT
10. Lưu Văn Nam - Trưởng phòng LĐTBXH
11. Vũ Xuân Khải - Trưởng phòng TCKH
12. Nguyễn Văn Tiến - Trưởng Phòng Nội vụ
13. Đinh Khắc Trọng - Trưởng phòng Y tế
14. Đặng Văn Vịnh - Trưởng phòng Tư pháp
15. Phạm Văn Bình - Trưởng phòng GD&ĐT
16. Đặng Trung Hòa - Trưởng phòng KTHT

.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 380
Đã truy cập: 3816973