Văn phòng HĐND-UBND huyện

1. Văn phòng HĐND&UBND huyện.

 

 

 
Đồng chí:  Phạm Văn Nam 
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác:Văn phòng HĐND - UBND huyện Đầm Hà
Chức vụ: Chánh văn phòng
Trình độ chuyên môn:  Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Số điện thoại: 0988829282
Email: phamvannam.dh@quangninh.gov.vn

 
Đồng chí: Giản Mạnh Tráng
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND-UBND huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng, Giám Đốc TTHCC huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm Ngữ văn
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Số điện thoại: 

Email:

 

 

Đồng chí: Lương Thị Mai 
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Văn phòng HĐND - UBND huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Chánh Văn phòng.
Trình độ chuyên môn: 
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại:  0203.3880081     DĐ:
Email:
 

 

Đ/c: Nguyễn Quang Duy
Dân tộc: Kinh 
Chức vụ: Phó Chánh văn phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học Nông nghiệp
Trình độ chính trị: TC
Số điện thoại: 0387639688
Email:

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, tổng hợp cho Uỷ ban nhân dân về hoạt động của Uỷ ban nhân dân; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch Uỷ ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.


- Nhiệm vụ:
1. Trình Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các quyết định, chỉ thị, các văn bản hướng dẫn thực hiện về các lĩnh vực quản lý.


2. Trình Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.


3. Trình Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.


4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.


5. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm tổng hợp các hoạt động của Uỷ ban nhân dân; có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các cơ quan quản lý nhà nước thuộc huyện; tổng hợp báo cáo tình hình kinh tế – xã hội của toàn huyện theo quy định; đảm bảo việc lưu trữ văn bản của huyện.


6. Làm nhiệm vụ thường trực tiếp công dân của huyện; Đảm bảo các điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Uỷ ban nhân dân và các hoạt động theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện. Bảo đảm các hoạt động tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cho tổ chức, công dân theo quy định.


7.  Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý.


8. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước, chuyên môn nghiệp vụ của Văn phòng.


9. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Uỷ ban nhân dân tỉnh.


10. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.


11. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.


12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.


   Điện thoại:  liên hệ: 033 3880031.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1761
Đã truy cập: 3603326