Phòng LĐ-TB&XH

Phòng Lao động – thương binh và xã hội.

 

 

 

 Ông: Lưu Văn Nam

Dân tộc: Kinh.  
Chức vụ: Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đầm Hà
   Trình độ: 
      -  Văn hoá: 12/12.  
      - Chuyên môn: Đại học.  
      - Lý luận: Cao cấp.  
   Số điện thoại: 
   Email:
 
 
 
   
Ông: Nguyễn Văn Tuy
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đầm Hà
Trình độ chuyên môn: Đại học 
Trình độ LLCT: Trung cấp 
Số ĐT: 0944.563059 
Email: nguyenvantuy@quangninh.gov.vn

 

 

Ông: Đinh Văn Huynh

Dân tộc: Kinh

Chức vụ: Phó Trưởng phòng LĐTB&XH huyện Đầm Hà
Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
Trình độ LLCT: CCLL
Số ĐT: 0986.014.528
Email:

 

* Chức năng, nhiệm vụ:


- Chức năng:
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.


- Nhiệm vụ:
- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; xoá đói, giảm nghèo; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới. Dự thảo chương trình công tác về các lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.


- Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực quản lý; quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.


- Hướng dẫn, kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện quản lý các công trình ghi công liệt sỹ, chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các công trình được giao; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho công chức xã, thị trấn.  Phối hợp với các ngành, đoàn thể cùng cấp chỉ đạo, xây dựng phong trào chăm sóc, giúp đỡ các đối tượng chính sách xã hội. Xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ đền ơn đáp nghĩa của huyện.


- Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quyđịnh của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.


- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các ngành, đoàn thể và các tổ chức xã hội ở huyện thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi tầng lớp nhân dân, các gia đình trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; tổ chức vận động, xây dựng, quản lý, sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện; kiểm tra việc sử dụng Quỹ Bảo trợ trẻ em các xã, thị trấn; đảm bảo thực hiện việc cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn toàn huyện.


- Phối hợp với cơ quan chức năng trong việc tổ chức thực hiện, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đảm bảo các hoạt động về bình đẳng giới, lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, vấn đề an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các vấn đề về xoá đói, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội.


- Thực hiện công tác khác về lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật.


- Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.


- Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.


  - Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.


     Điện thoại:  liên hệ : 0203.3880060


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 826
Đã truy cập: 3733874