Phòng TC-KH

3. Phòng Tài chính – Kế hoạch.

 

 

 

  
Đồng chí: Vũ Xuân Khải 
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đầm Hà
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại:  DĐ: 0983.163828
 

Đồng chí: Lê Văn Việt
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng 
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Trung cấp
Email:
Điện thoại:    DĐ: 0906.088.466

 

 

Đồng chí : Hà Thị Hoàng Luyến

Dân tộc: Kinh

Đơn vị công tác: Phòng TCKH huyện Đầm Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ chính trị: Trung cấp

Điện thoại: 0983484088

Email:

 


*Chức năng, nhiệm vụ:


- Chức năng:
Phòng Tài chính - Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.


- Nhiệm vụ:


- Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, cơ chế và pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực: tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch về các lĩnh vực được giao, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.


- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị dự toán thuộc huyện, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng dự toán ngân sách hàng năm; xây dựng dự toán ngân sách huyện trình Uỷ ban nhân dân huyện để trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định.


- Lập dự toán thu ngân sách nhà nước đối với các khoản thu được phân cấp quản lý, dự toán chi ngân sách cấp huyện và tổng hợp dự toán ngân sách cấp xã, phương án phân bổ ngân sách huyện, dự toán điều chỉnh trong trường hợp cần thiết trình Uỷ ban nhân dân huyện để trình Hội đồng nhân dân huyện quyết định; tổ chức thực hiện dự toán đã được quyết định. Lập quyết toán thu, chi ngân sách trình Uỷ ban nhân dân để trình Hội đồng nhân dân huyện phê chuẩn.


- Hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý tài chính, ngân sách, giá, thực hiện chế độ kế toán của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ của huyện; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực: tài chính, tài sản, kế hoạch, đầu tư; đăng ký kinh doanh; quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực  quản lý nhà nước được giao.


Phối hợp với các cơ quan thu thuế trong việc quản lý công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.


- Thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư do huyện quản lý; thẩm định và chịu trách nhiệm về việc thẩm định các vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.


- Quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan hành chính sự nghiệp thuộc huyện và quản lý giá theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh.


- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho công chức xã, thị trấn.


- Tổng hợp và trình Uỷ ban nhân dân huyện về các kế hoạch, chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đấu thầu, kết quả xét thầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.


- Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phát triển kinh tế hợp tác xã, kinh tế cá thể, kinh tế hộ gia đình; thực hiện cấp đăng ký kinh doanh cho hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.


- Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.


- Thực hiện các công tác về tài chính, kế hoạch khác theo quy định của pháp luật.


- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.


- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.  


c) Điện thoại:  liên hệ : 0203 3880021


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 281
Đã truy cập: 3812685