Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo.


 

Đ/c: Chu Huy Bân

Dân tộc: Kinh.

Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng GD&ĐT

Trình độ: Văn hoá: 12/12.

Chuyên môn: Đại học Sư phạm, Thạc sỹ QLGD.

Lý luận: Cao cấp.
Số điện thoại: 0906.013888

Email:


 
   
Đồng chí: Lê Thị Thanh Trăng
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Trung cấp 
Số ĐT: 
Email:

 

 

 
Đồng chí: Giản Mạnh Tráng
Dân tộc: Kinh 
Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Trình độ chuyên môn: Đại học Sư Phạm Ngữ văn
Trình độ chính trị: Cao cấp 
Số điện thoại: 0982.435576

Email:

 

 

* Chức năng, nhiệm vụ:
-Chức năng:
Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

- Nhiệm vụ:
1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo về giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được ban hành.

2. Trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định, kế hoạch 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục và đào tạo ( trừ đào tạo nghề ) trên địa bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

3. Về quản lý giáo dục phổ thông, mầm non:

- Trình Uỷ ban nhân dân huyện về quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non trong huyện.

- Thẩm định và chịu trách nhiệm nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sát nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động giải thể các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo trong huyện trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định.

- Hướng dẫn kiểm tra Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã; việc thành lập, sát nhập, chia tách, giải thể, đình chỉ hoạt động các cơ sở giáo dục mầm non thực hiện theo quy định của pháp luật.

4. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc phạm vi quản lý của huyện xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. Tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để Uỷ ban nhân dân huyện trình cấp có thẩm quyền quyết định; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.

5. Chủ trì, phối hợp với các phòng và Uỷ ban nhân dân cấp xã thực hiện phổ cập giáo dục trên địa bàn huyện.

6. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học - công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn huyện.

7. Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực giáo dục và đào tạo; giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo.

9. Quản lý về biên chế, chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức thuộc phạm vi quản lý của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

10. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.

11. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân cấp huyện giao và theo quy định của pháp luật.

    Điện thoại:  liên hệ: 0203 3880036.


 

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1122
Đã truy cập: 3820155