Phòng Văn hoá và Thông tin.

Phòng Văn hoá và Thông tin.

Đồng chí: Tạ Hữu Tuất
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Huyện ủy viên, Trưởng phòng VHTT huyện.
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Điện thoại: 0912.558.916
   
Đồng chí: Nguyễn Thu Hiền
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Phó Trưởng phòng VHTT huyện
Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm - Thạc sỹ Quản lý Giáo dục
Trình độ chính trị: Cao câp LLCT
Điện thoại: 0986.484.289
Email: nguyenthuhien.dh@quangninh.gov.vn

 
* Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng:
1 Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản. 


2 Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.


- Nhiệm vụ:
1 Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách và pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; báo chí; xuất bản trên địa bàn huyện. Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về các lĩnh vực được giao, tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; xây dựng chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.


2 Tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách và pháp luật của nhà nước trong các lĩnh vực quản lý trên địa bàn huyện; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.


3 Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện luật pháp và những quy định của các ngành thuộc lĩnh vực được giao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn huyện.


4 Hướng dẫn, kểm tra hoạt động của các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng, bưu chính, viễn thông, Internet và các lĩnh vực khác thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn huyện.


5 Giúp Uỷ ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân thuộc các lĩnh vực được giao; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ hạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản và các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.


6 Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.


- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản trên địa bàn huyện; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý và theo quy định của pháp luật.


7. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính, viễn thông, Internet, công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin, phát thanh, báo chí, xuất bản với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.  


8. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.


9. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.


10. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.


      Điện thoại:  liên hệ: 0203 3880022


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 739
Đã truy cập: 3604289