Phòng Tài nguyên và Môi trường.

Phòng Tài nguyên và Môi trường (0203.3880023)

 

 
Đồng chí: Hoàng Thị Phương Thảo 
Dân tộc: Kinh
Chức vụ: Trưởng phòng 
Trình độ chuyên môn: Cao học
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại: 0203.3880.588
Email: hoangthiphuongthao.dh@quangninh.gov.vn

 

 
Đồng chí: Nguyễn Minh Vỹ 
Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học  
Trình độ chính trị: Cao cấp
Số điện thoại:
0978.099.625
Email:
   

 

* Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng:


Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thuỷ văn; đo đạc, bản đồ và biển.


- Nhiệm vụ:


1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị, các văn bản hướng dẫn; quy hoạch, kế hoạch về các lĩnh vực tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.


2. Trình Uỷ ban nhân dân huyện chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.


3. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tổ chức kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.


4. Thẩm định và trình Uỷ ban nhân dân huyện xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai xã, thị trấn; kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt.


5. Trình Uỷ ban nhân dân huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển quyền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân huyện và tổ chức thực hiện.


6. Quản lý và theo dõi sự biến động về đất đai, cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.


7. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai; lập và quản lý hồ sơ địa chính; xây dựng hệ thống thông tin đất đai.


8. Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường; phòng, chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai.


9. Kiểm tra, thanh tra theo ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật, theo phân công của Uỷ ban nhân dân huyện; hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực quản lý của cơ quan chuyên môn cho công chức xã, thị trấn.


9. Thực hiện các công tác về tài nguyên, môi trường khác theo quy định của pháp luật.


10. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao; báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.


11. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.


12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao.


    Điện thoại:  liên hệ: 0203 3880023Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1197
Đã truy cập: 3942209