Phòng Tư pháp.

Phòng Tư pháp.

 

Đồng chí: Đặng Văn Vịnh - Trưởng phòng

Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng Tư pháp huyện Đầm Hà
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Đại học
Trình độ LLCT: Cao cấp
Số ĐT: 0982.165.488 
Email:

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Đỗ Xuân Hoè - Phó trưởng phòng

Dân tộc: Kinh
Đơn vị công tác: Phòng Tư pháp huyện Đầm Hà
Chức vụ: Phó Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế
Trình độ chính trị: Sơ cấp
Số điện thoại: 0913.012.743

Email: doxuanhoe@quangninh.gov.vn

 Chức năng, nhiệm vụ:

- Chức năng:
Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện. Phòng Tư pháp chịu sự quản lý toàn diện, trực tiếp của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tư pháp. Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.


- Nhiệm vụ:
1. Về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Trình Uỷ ban nhân dân huyện các văn bản để tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật về quản lý công tác tư pháp trên địa bàn huyện; chủ trì hoặc tham gia soạn thảo dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện; thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội dồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện ban hành theo quy định của pháp luật; tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp; rà soát hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện ban hành.


2. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Giúp Uỷ ban nhân dân huyện tự kiểm tra văn bản do Uỷ ban nhân dân huyện ban hành; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.


3. Về phổ biến, giáo dục pháp luật: Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật hàng năm ở địa phương; tổ chức thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật ở xã, thị trấn và ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật; thường trực Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của huyện; cấp đề cương, tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương; thẩm định dự thảo hương ước, quy ước để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


4. Giúp Uỷ ban nhân dân  huyện quản lý nhà nước về thi hành án dân sự ở địa phương theo quy định của pháp luật.


5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động chứng thực của Uỷ ban nhân dân cấp xã; thực hiện các việc chứng thực thuộc thẩm quyền và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.


6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của Uỷ ban nhân dân cấp xã; giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch thuộc thẩm quyền của Uỷ ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật; quản lý việc sử dụng các loại sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch theo quy định của Bộ Tư pháp.


7. Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý của tỉnh thực hiện trợ giúp pháp lý cho người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định của pháp luật; tổ chức trợ giúp pháp lý theo hướng dẫn của Trung tâm.


8. Tổ chức triển khai thực hiện các quy định về công tác hoà giải trên địa bàn theo sự chỉ đạo của cơ quan tư pháp cấp trên và Uỷ ban nhân dân huyện; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở địa phương theo hướng dẫn của Sở Tư pháp .


9. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã .


10. Thực hiện các công tác về tư pháp khác theo quy định của pháp luật.


11. Thực hiện thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở Tư pháp.


12. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.


13. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật hoặc do Uỷ ban nhân dân huyện giao. 


 Điện thoại:  liên hệ: 0203.3766002.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 42
Đã truy cập: 3807579